Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Ks tidligere ægtefælle Æ hævede 24.000 kr. på en konto, som Æ havde oprettet i et pengeinstitut P i Ks og Æs umyndige søns navn. P fandtes ikke at have udbetalt beløbet med frigørende virkning, da kontoen tilhørte sønnen, for hvem K alene var værge.

Den fulde tekst

Bog. Frigørende udbetaling. Gave (* 1)

Kendelse af 28. maj 1990 i sag 485/89 (Bog. Frigørende udbetaling. Gave)

I 1984 oprettede klageren Ks daværende ægtefælle en konto hos pengeinstituttet P med Ks og ægtefællens barn som kontohaver. Ved ægteparrets skilsmisse i 1987 tillagdes K forældremyndigheden over barnet, hvilket P fik meddelelse om.

I 1989 overførte P på faderens begæring 24.000 kr. fra kontoen til en anden konto.

K indbragte sagen for Ankenævnet med påstand om, at P tilpligtedes at tilbageføre det hævede beløb på 24.000 kr. samt anerkende, at K var berettiget til at overføre kontoen til andet pengeinstitut.

Ankenævnet tog Ks påstand delvis til følge med følgende bemærkninger:

»Den omhandlede garantkonto er oprettet i Ks mindreårige søns navn, og det må derfor formodes, at de indsættelser på kontoen, der er foretaget af Ks tidligere ægtefælle, har haft karakter af gaver til sønnen. I så fald må disse gaver i hvert fald efter, at parterne er blevet skilt, og forældremyndigheden over sønnen er tillagt K, anses for uigenkaldelige. Det må i denne forbindelse anses for uden betydning, at den tidligere ægtefælle fortsat er i besiddelse af den til kontoen knyttede bog, selv om denne, som det efter det oplyste må lægges til grund, er en ihændehaverbog. P, som efter det anførte måtte indse, at kontoens indestående formentlig tilhører Ks søn, og som var bekendt med, at K alene er værge for sønnen, har ikke været berettiget til at efterkomme den tidligere ægtefælles anmodning om at hæve de omhandlede 24.000 kr. på kontoen, jfr. herved gældsbrevslovens § 33, stk. 2, 2. pkt. Ks påstand om, at P skal tilbageføre beløbet til kontoen tages derfor til følge.

Det må som nævnt lægges til grund, at den til kontoen knyttede bog er en ihændehaverbog. Da K ikke er i besiddelse af denne, kan P på den anden side ikke være forpligtet til at foretage udbetaling til K som værge for sønnen eller til at efterkomme en anmodning fra K om at overføre indeståendet til et andet pengeinstitut. K må således henvises til at søge bogen udleveret fra sin tidligere ægtefælle, om fornødent gennem sagsanlæg eller umiddelbar fogedforretning. Ks anden påstand kan derfor ikke tages til følge«.

Redaktionel note
  • (* 1) Offentliggjort i Fagskrift for Bankvæsen og Ankenævnets årsberetning for 1990