Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Konkurrenceankenævnet stadfæstede den 5. juli 1993 sin afgørelse, hvorefter Konkurrencerådet kun delvis imødekom AFA JCDecaux A/S' begæring om aktindsigt i korrespondance vedrørende en sag om reklamefinansieret byinventar. Som begrundelse for kun at give delvis aktindsigt havde Konkurrencerådet henvist til, at de udeladte oplysninger kun vedrørte forhold set fra en konkurrerende markedsaktørs side og i relation til denne markedsaktørs forhold.

Endvidere henviste Konkurrencerådet til, at klageren ikke havde et tilstrækkeligt berettiget krav på at blive informeret herom set i relation til den økonomiske skade i form af øget konkurrencepres, denne konkurrent ville lide. Endelig lagde Konkurrencerådet vægt på, at klageren som part i sagen havde modtaget det notat, som havde dannet grundlag for Rådets beslutning.

Ankenævnet stadfæstede afgørelsen med henvisning til de grunde, der var anført af Rådet.

Den fulde tekst

Begær om fuld aktindsigt afslået efter forvaltningslovens § 15, stk. 1. (* 1)


År 1993, den 5. juli, afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 93-11.558 AFA JCDecaux A/S ctr. Konkurrencerådet sålydende

K E N D E L S E:

1. Ved skrivelse af 17. februar 1993 har advokat Jørgen Schouby på vegne AFA JCDecaux A/S klaget over, at Konkurrencerådet ikke har imødekommet hans begæring af 3. februar 1993 om aktindsigt, men den 5. februar 1993 oplyste, at man snarest muligt ville vende tilbage til erklæringen.

Efter at have modtaget delvis aktindsigt den 25. februar 1993 har advokat Schouby ved skrivelse af 3. marts 1993 påstået, at anmodningen om aktindsigt burde være imødekommet fuldt ud.

Konkurrencerådet har påstået afgørelsen stadfæstet.

2. Klagerens argumentation.

Klageren har anført, at rådet med henvisning til forvaltningslovens § 15, stk. 1, har udeladt væsentlige passager, der gør væsentlige afsnit i de breve, der er meddelt aktindsigt i, uforståelige.

Der er tale om breve, hvori en anden aktør på markedet for reklamefinansieret byinventar argumenterer for, at rådet skal foretage foranstaltninger i henhold til konkurrencelovens §§ 11-14 over for klageren. Rådet har oplyst, at man har taget oplysningen til efterretning, og ved ikke at meddele aktindsigt fuldt ud, umuliggøres klagerens stillingtagen til grundlaget for rådets vurdering. Klageren har således ikke haft mulighed for at kommentere den juridiske argumentation, som en anden aktør på markedet har anført over for rådet.

At det skulle være mindre betænkeligt, at rådet ikke har meddelt fuld aktindsigt, fordi rådet har sendt klageren det notat om markedsforholdene, som har dannet grundlag for rådsbeslutning, er kun tilfældet, såfremt notatet er identisk med de udeladte passager.

3. Rådets argumentation.

Rådet har anført, at i de udeladte passager i de breve, hvori der er meddelt aktindsigt, er der anført nogle markeds- og konkurrencemæssige forhold, som hersker på markedet for reklamefinansieret byinventar.

Afgiveren af oplysningerne, der er konkurrent til klageren, har over for rådet tilkendegivet, at oplysningerne skulle betragtes som fortrolige. Oplysningerne vedrører forhold set fra denne markedsaktørs side og i relation til dennes egne forhold. Klageren har ikke et tilstrækkeligt berettiget krav på at blive informeret herom set i relation til den økonomiske skade i form af øget konkurrencepres, denne konkurrent ville lide.

Hertil kommer, at klageren som part i sagen har modtaget det notat, som har dannet grundlag for rådsbeslutning.

4. Nævnets bemærkninger.

Af de grunde, der er anført af rådet, og idet det af klageren anførte ikke giver grundlag for et andet resultat, stadfæster ankenævnet rådets afgørelse.

Konkurrencerådets afgørelse af 25. februar 1993 om delvis aktindsigt stadfæstes.

Officielle noter

(* 1) Konkurrencerådet:

Dokumentation 1993-2, s. 205-206