Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

Mazda Autumobil-Import klagede over, at Monopol-direktoratet ikke ville udlevere oplysninger om hvert enkelt rådsmedlems afstemning og begrundelse og med angivelse af rådsmedlemmets navn i forbindelse med en rådsbeslutning om at offentliggøre en redegørelse om handelsmarginaler på autoreservedele. Monopol-ankenævnet fandt intet grundlag for at tage klagen til følge.

Den fulde tekst

Udlevering af oplysninger - notatpligt - partsoffentlighed (* 1)


»Ved skrivelse af 29. marts 1988 har De på vegne af Mazda Automobil-Import indgivet klage til Monopol-ankenævnet over Monopolrådets beslutning af 16. marts 1988 om at offentliggøre en redegørelse om handelsmarginaler på autoreservedele.

I tilknytning til denne ankesag har De ved skrivelse af 26. april 1988 til Monopol-ankenævnet særskilt klaget over, at direktoratet har meddelt afslag på Deres anmodning om at få indsigt i en fuldstændig gengivelse af protokollatet fra Monopolrådets møde den 16. marts 1988 omfattende oplysninger om hvert enkelt rådsmedlems afstemning og begrundelse og med angivelse af rådsmedlemmets navn. De har i den forbindelse henvist til forvaltningslovens kapitel 4.

Da afslag på begæring om aktindsigt efter deres opfattelse med urette er truffet af Monopoldirektoratet og ikke af Monopolrådet, har De principalt påstået sagen hjemvist til behandling i rådet. Subsidiært har De nedlagt påstand om, at der meddeles Dem aktindsigt i det begærede omfang.

Monopoltilsynet har oplyst, at man ved udarbejdelse af rådsprotokollatet følger den praksis, at det indledningsvis - umiddelbart efter angivelsen af år og dato m.v. - anføres, hvilke rådsmedlemmer der var fraværende fra det pågældende møde. Af protokollatet fra mødet den 16. marts 1988 findes ingen angivelse, hvoraf kan sluttes, at alle rådets 15 medlemmer deltog i mødet.

Tilsynet har endvidere anført, at det af protokollatet fra mødet fremgår, at sagen ikke er afgjort ved afstemning, men at alle fremmødte rådsmedlemmer med undtagelse af eet medlem vedtog at bemyndige direktoratet til at offentliggøre den udarbejdede redegørelse med de i referatet anførte ændringer og tilføjelser, medens 1 medlem ikke kunne tiltræde afgørelsen om offentliggørelse for så vidt angik en række nærmere angivne forhold. Endvidere fremgår det af protokollatet, hvilke begrundelser, der var lagt til grund for henholdsvis rådets afgørelse og det enkelte medlems standpunkt.

Det tilføjes, at rådsprotokollatet er udarbejdet efter tilsynets sædvanlige praksis og i overensstemmelse med § 13 i forretningsordenen for Monopolrådet. Det anføres heri bl.a., at de af rådet trufne afgørelser med angivelse af de forhold og synspunkter, der har været bestemmende for afgørelsen, indføres i en protokol. I tilfælde af afstemning angives resultatet heraf.

I overensstemmelse hermed er protokollatet af rådets drøftelser af den pågældende sag sket i anonymiseret form, således at der ikke er anført navne på de enkelte medlemmer, hverken med hensyn til det enkelte medlems indlæg eller standpunkttagen.

Tilsynet har endelig oplyst, at Monopolrådet på mødet den 27. april 1988 under dagsordenens punkt 1: Meddelelser fra direktøren er blevet orienteret om klagerens anke over afgørelsen om at offentliggøre redegørelsen dels over direktoratets afvisning af at oplyse over for klageren, hvilke rådsmedlemmer, der har stemt for afgørelsen om at offentliggøre redegørelsen, jf. § 4, stk. 1, i Regulativ for Monopoldirektoratet.

I den anledning skal Monopol-ankenævnet meddele, at sagen har været drøftet på nævnets møde den 9. maj 1988. Der var enighed om følgende:

Efter forvaltningslovens § 9 omfatter retten til aktindsigt sagens dokumenter. Den udskrift af protokollen for Monopolrådets møde den 16. marts 1988, som De har fået tilsendt med tilsynets skrivelse af 27. april 1988, er efter det oplyste en fuldstændig udskrift for så vidt angår den sag, der vedrører Deres klienter. Efter nævnets opfattelse kan der ikke på offentlighedslovens § 6 støttes nogen pligt for Monopolrådet til i protokollen at anføre navnene på de enkelte medlemmer, hverken med hensyn til deres indlæg eller standpunkt til sagens afgørelse. Nævnet finder herefter ikke grundlag for at tage Deres påstande om hjemvisning af sagen eller om meddelelse af de af Dem ønskede oplysninger til følge.«

Der henvises til tilsynets sag nr. UPR 12,96.

P.N.V.

Niels Pontoppidan

Redaktionel note
  • (* 2) Afgørelsen vedrører § 17, stk. 2, i monopolloven, der blev ophævet 1/1-1990.
  • (* 1) Monopoltilsynet: Kendelser og domme 1988, s. 69-70.