Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem
certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem

 

I medfør af § 5, stk. 2, og § 8 i lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Arbejdsmiljøcertifikat m.v.

§ 1. Virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, kan få certificeret sit arbejdsmiljøledelsessystem og få udstedt et arbejdsmiljøcertifikat, der vedrører enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørerende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder.

§ 2. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en juridisk enhed i form af:

1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver.

2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

3) En statslig administrativ enhed.

4) En amtskommune.

5) En kommune.

6) Et kommunalt fællesskab.

§ 3. Ved en produktionsenhed forstås i denne bekendtgørelse:

1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.

2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.

3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

    Stk. 2. Byggepladser anses ikke som produktionsenheder.

§ 4. Ved udstedelse af certifikat kan andre akkrediterede certifikater inden for arbejdsmiljøledelse, der efter forhandling med erhvervsministeren er godkendt af arbejdsministeren hertil, anerkendes som dokumentation for, at en eller flere af betingelserne for udstedelse af certifikat efter denne bekendtgørelse, er opfyldt.

§ 5. Arbejdsmiljøcertifikatet udstedes af et dertil akkrediteret certificeringsorgan.

    Stk. 2. Certificeringsorganet skal til hver af de virksomheder, som bliver certificeret, udstede et arbejdsmiljøcertifikat, underskrevet af den medarbejder, der har beføjelse til dette. Certifikatet skal for den samlede virksomhed eller for en eller flere produktionsenheder, der er omfattet af certificeringen, som minimum angive følgende:

1) Navn og adresse på virksomheden.

2) Virksomhedens aktiviteter med hensyn til produkt-, proces- eller serviceområder.

3) Hvilke dele af virksomheden, der er certificeret.

4) Certificeringens ikrafttrædelsesdato samt den periode certificeringen er gyldig.

5) Hvilke regler, der danner grundlag for certificeringen (nærværende bekendtgørelse).

6) At der er tale om arbejdsmiljøcertificering.

7) Identifikation af certificeringsorganet.

Kapitel 2

Krav til virksomhedens styring af arbejdsmiljøet

§ 6. For at en virksomhed eller en produktionsenhed kan få certificeret sit arbejdsmiljøledelsessystem og få udstedt et arbejdsmiljøcertifikat efter denne bekendtgørelse, skal virksomheden udforme og vedligeholde et system til styring af sit arbejdsmiljø som beskrevet i kapitel 3-8.

    Stk. 2. Systemet skal udformes, struktureres og dokumenteres, så det passer til den enkelte virksomhed.

    Stk. 3. Systemet kan være integreret med andre ledelsessystemer som eksempelvis miljøledelse eller kvalitetsstyring, ligesom systemet kan være opbygget omkring virksomhedens arbejdspladsvurdering suppleret med de øvrige elementer i kapitel 3-8.

Kapitel 3

Planlægning

§ 7. Virksomhedens øverste ledelse skal udarbejde en arbejdsmiljøpolitik og sikre, at arbejdsmiljøpolitikken

1) omfatter en forpligtelse til fortsat forbedring af indsatsen på arbejdsmiljøområdet,

2) omfatter en forpligtelse til at overholde relevant lovgivning, efterleve relevante retningslinier for god praksis og eventuelt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig på arbejdsmiljøområdet,

3) er udarbejdet under inddragelse af virksomhedens medarbejdere eller deres repræsentanter,

4) er formidlet og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden, og

5) er tilgængelig for interesserede parter.

§ 8. Virksomheden skal gennemføre en kortlægning af arbejdsmiljøet, der skal indeholde

1) identifikation af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer, og

2) beskrivelse og vurdering af virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøproblemer, herunder problemernes art, alvor og omfang, samt årsagerne til problemerne.

§ 9. På baggrund af kortlægningen af arbejdsmiljøforholdene og -problemerne skal der i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken udarbejdes en prioriteret handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.

    Stk. 2. Planen skal for de enkelte områder angive

1) målet for løsning af det enkelte arbejdsmiljøproblem,

2) planlagte foranstaltninger og de tilhørende tidsfrister,

3) udpegning af ansvarlige for aktiviteternes gennemførelse, og

4) hvordan der foretages opfølgning på gennemførelsen af de enkelte aktiviteter.

    Stk. 3. Ved prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen skal virksomheden forholde sig til og inddrage

1) de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, jf. bilag 1,

2) andre arbejdsmiljølovbestemte krav, og

3) tekniske og økonomiske muligheder.

    Stk. 4. Virksomheden skal sikre, at handlingsplanerne løbende bliver vedligeholdt.

§ 10. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen bliver identificeret og efterlevet, og at arbejdet med opfyldelse af kravene bliver integreret i arbejdsmiljøledelsessystemet.

    Stk. 2. På virksomheden eller i produktionsenheden må der ikke, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder, være væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 4

Iværksættelse og drift

§ 11. Virksomheden skal fastlægge opgaver, ansvar og beføjelser i relation til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, herunder beskrive virksomhedens sikkerhedsorganisation.

    Stk. 2. Et medlem af virksomhedens øverste ledelse skal være formand for sikkerhedsudvalget/hovedsikkerhedsudvalget. Ligeledes skal et medlem af den nærmeste øverste ledelse være formand for de respektive underliggende sikkerhedsudvalg.

§ 12. Virksomhedens øverste ledelse skal udpege en repræsentant, der skal have fastlagt som sin opgave at have ansvar for og beføjelser til at

1) sørge for, at kravene i arbejdsmiljøledelsessystemet er fastsat, iværksat og opretholdt i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, og

2) rapportere til den øverste ledelse, hvorledes arbejdsmiljøledelsessystemet fungerer som grundlag for den øverste ledelses evaluering og som grundlag for forbedring af arbejdsmiljøledelsessystemet.

§ 13. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for, at kommunikationen mellem de forskellige niveauer og funktioner i virksomheden sikrer, at viden om arbejdsmiljøforhold formidles til og behandles på relevante områder.

    Stk. 2. Procedurerne skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i

1) fastlæggelse, implementering og evaluering af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik,

2) kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet,

3) udarbejdelse af handlingsplaner, og

4) udarbejdelse af redegørelse for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

§ 14. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at relevant behov for uddannelse og træning bliver identificeret, og at medarbejderne opnår de tilhørende sikkerheds- og sundhedsmæssige færdigheder, der er hensigtsmæssige eller krævede for gennemførelsen af deres arbejde.

§ 15. Virksomheden skal identificere de funktioner, hvor planlægning og aktiviteter er særlig væsentlige for arbejdsmiljøet. Hvor det er relevant for sikring af arbejdsmiljøet, skal der udformes skriftlige procedurer.

§ 16. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at arbejdsmiljøforhold inddrages ved indkøb, projektering, ændring og indførelse af nye af arbejdsprocesser.

    Stk. 2. Vurdering og inddragelse af arbejdsmiljøhensyn skal indgå så tidligt som muligt.

    Stk. 3. Procedurerne skal finde anvendelse uanset hvem, der inden for virksomheden arbejder eller handler på virksomhedens vegne.

    Stk. 4. Virksomheden skal tage passende forholdsregler for at sikre, at fremmede virksomheder, der arbejder inden for virksomhedens område, følger virksomhedens procedurer og arbejdsmiljøpolitik.

§ 17. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for at sikre, at potentielle risici bliver identificeret, og at der tages passende forholdsregler med henblik på forebyggelse og håndtering af eventuelle ulykker.

    Stk. 2. I det omfang det er relevant, skal der gennemføres ulykkes- og risikoanalyser. Resultatet af sådanne analyser skal inddrages ved revisionen af handlingsplanen.

Kapitel 5

Kontrol og korrigerende handlinger

§ 18. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at relevante forhold i relation til arbejdsmiljøet løbende bliver overvåget.

    Stk. 2. Hvor det er relevant, skal der være overvågnings- eller vedligeholdelsesplaner for at sikre, at hjælpemidler, sikkerhedsudstyr, teknisk udstyr og anlæg bliver vedligeholdt og til enhver tid er funktionsdygtigt som foreskrevet.

    Stk. 3. Overvågning omfatter også vedligeholdelse af kortlægningen.

§ 19. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer til at håndtere

1) ulykker og hændelser, som kunne resultere i ulykker og

2) andre afvigelser.

    Stk. 2. Virksomheden skal sikre, at der gennemføres korrigerende og forebyggende handlinger.

    Stk. 3. Afvigelser er hændelser, der fraviger fra de fastlagte procedurer og planer i arbejdsmiljøledelsessystemet.

§ 20. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for periodevis udførelse af intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet for at

1) undersøge, hvorvidt systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende, og

2) undersøge, om forpligtelser i arbejdsmiljøpolitikken og handlingsplanen bliver opfyldt.

    Stk. 2. Procedurer for intern audit skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af de interne audits.

§ 21. Virksomheden skal i relevant omfang udforme og vedligeholde procedurer, der sikrer, at aktiviteterne i forbindelse med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde bliver registreret og dokumenteret.

    Stk. 2. Registreringerne skal bl.a. omfatte dokumentation for uddannelse, interne audits, relevante mødereferater, evalueringer og status for arbejdet med handlingsplanerne.

Kapitel 6

Rummeligt arbejdsmarked og sundhedsfremme

§ 22. Virksomheden skal under medvirken af medarbejderne eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for at fastholde egne medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere, som er truet af udstødning fra arbejdsmarkedet.

    Stk. 2. Beslutningen skal være skriftlig, og den skal, hvis der er tale om en virksomhed med sikkerhedsusvalg, jf. § 7 i arbejdsmiljøloven, indeholde mål, handlingsplan og retningslinier for opfølgning af handlingsplanen.

§ 23. Virksomheden skal under medvirken af medarbejderne eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan virksomheden konkret vil arbejde for sundhedsfremme på arbejdspladsen.

    Stk. 2. Beslutningen skal være skriftlig, og den skal, hvis der er tale om en virksomhed med sikkerhedsusvalg, jf. § 7 i arbejdsmiljøloven, indeholde mål, handlingsplan og retningslinier for opfølgning af handlingsplanen.

Kapitel 7

Redegørelse

§ 24. Virksomheden skal udforme og vedligeholde procedurer for udarbejdelse og ajourføring af en redegørelse for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, der skal indeholde:

1) Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og en overordnet beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde,

2) en beskrivelse af virksomhedens væsentlige arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer,

3) oplysning om antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker, typen af ulykker samt oplysning om virksomhedens forebyggelse af arbejdsulykker, herunder om foranstaltninger mod gentagelse af ulykker, og

4) en beskrivelse af de beslutninger virksomheden har taget i relation til det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme.

    Stk. 2. Redegørelsen skal ajourføres løbende, dog mindst hvert tredje år.

    Stk. 3. Virksomheden eller produktionsenheden skal dokumentere, at de ansatte eller deres repræsentanter har været inddraget i de initiativer, som ligger til grund for dokumentationen efter stk. 1.

    Stk. 4. Redegørelsen skal være offentligt tilgængelig.

    Stk. 5. Hvis dokumentationen indeholder oplysninger af fortrolig karakter, skal disse oplysninger anonymiseres, inden dokumentationen gøres offentligt tilgængelig.

Kapitel 8

Evaluering

§ 25. På baggrund af resultaterne af interne audit, opdatering af kortlægningen, status på handlingsplanen og andre informationer skal virksomhedens øverste ledelse evaluere arbejdsmiljøledelsessystemet for at sikre, at det fortsat er egnet.

    Stk. 2. Evalueringen skal behandle det eventuelle behov for ændringer i politik, mål og handlingsplaner og andre dele af systemet.

Kapitel 9

Klage m.v.

§ 26. Klager i forbindelse med certificering, som foretages af et akkrediteret certificerings-organ, behandles af det akkrediterede certificeringsorgan efter procedurer fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Klager skal således sendes til det akkrediterede certificeringsorgan.

    Stk. 2. Klage kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 2001.

Arbejdsministeriet, den 21. oktober 2001

Ove Hygum

/Morten Bergulf


Bilag 1

Væsentlige arbejdsmiljøforhold inden for udvalgte områder, jf. § 10, stk. 2.

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Andet fysisk belastende arbejde.

c. Arbejde med belastende arbejdsstillinger og bevægelser.

d. Ensidigt belastende arbejde.

e. Ensidigt, gentaget arbejde.

f. Reproduktionsskadende fysiske belastninger.

6. Psykosociale belastninger

a. De væsentligste psykosociale belastninger i branchen.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt.

d. Dårlig belysning.

e. Støj og dårlig akustik.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1 - 7.

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.