Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et selskab iværksatte en kampagne gående ud på, at man i samarbejde med forhandlere lagde et budget, og såfremt budgettet blev overholdt, fik forhandleren et bestemt antal flasker whisky.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at kampagnen efter hans opfattelse var i strid med markedsføringslovens § 1, og lagde ved afgørelsen vægt på, at selskabets varer blev solgt i konkurrence med andre produkter, hvorfor der var fare for, at præmieringen bragte usaglige argumenter ind i kundebetjeningen.

Den fulde tekst

Forhandlerpræmiering på basis af et budget. (* 1)


2. Et selskab havde iværksat en kampagne for at øge salget af dets produkter, der bl.a. omfattede varer som nedstrygerklinger, koldsavsklinger og Øberg file. Selskabet solgte i første række til specialforretninger inden for maskin- og værktøjshandelen, som videresolgte varerne til fabrikker og lignende større aftagere. Det varesortiment, der var omfattet af kampagnen, blev dog for en mindre dels vedkommende solgt til detailforretninger som isenkræmmere og lignende. Det blev oplyst under sagens behandling, at der i Danmark var ca. 60 maskin- og værktøjsforhandlere, og at 33 af disse var forhandlere af selskabets varer. Hos disse 33 forhandlere bestod sortimentet indenfor dette område for 80-90 pct.s vedkommende af det pågældende selskabs produkter. I alt 23 forhandlere var omfattet af kampagnen.

Denne gik nærmere ud på, at selskabet sammen med de enkelte forhandlere lagde et budget for 1978, og såfremt dette budget blev overholdt, fik de pågældende forhandlere et bestemt antal flasker whisky. Præmieringen udgjorde - udregnet som et gennemsnit for samtlige deltagende forhandlere - 1,2 pct. af det samlede varekøb.

Kampagnen var startet den 1. januar 1978, og da de enkelte budgetter var lagt for hele 1978, var det meningen, at den skulle løbe hele året. Selskabet havde i 1976 haft en lignende kampagne, og gentagelsen skete efter opfordring fra sælgerne i forhandlerfirmaerne.

Forbrugerombudsmanden udtalte om sagen, at den af selskabet iværksatte markedsføringsforanstaltning efter hans opfattelse vr i strid med markedsføringslovens § 1. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at der var tale om et produkt, der af de forhandlere, der var omfattet af kampagnen, blev solgt i konkurrence med andre produkter, og der bestod derfor en fare for, at præmieringen, som blev holdt skjult for det købende publikum, bragte usaglige momenter ind i sælgerns stillingtagen til, hvilke produkter de skulle anbefale, og præmieringen var således egnet til at modvirke den rette kundemæssige betjening.

Forbrugerombudsmanden henstillede derfor, at kampagnen blev indstillet, og denne henstilling blev fulgt af selskabet.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Forbrugerombudsmandens Årsberetning 1977-1978, side 26, nr. 2.