Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Et medlem havde sideløbende med et ansættelsesforhold på fuld tid på en opera undervist 2 ugentlige timer på en musikskole.

Efter arbejdsophøret på operaen anmodede medlemmet om supplerende dagpenge.

Ankenævnet fandt ikke grundlag for at betinge medlemmets dagpengeret af, at der forelå frigørelsesattest, idet nævnet lagde vægt på arbejdets karakter, hvorefter musikundervisningen efter aftale med eleven kunne placeres på hvilket som helst tidspunkt i ugen, og at medlemmet under engagementet på operaen havde placeret undervisningen på musikskolen på sine fridage.

Den fulde tekst

Ikke krav om frigørelsesattest ved arbejde, der bevisligt kunne placeres uden for normal arbejdstid.

Et medlem var i perioden fra den 14. august til den 5. december 1990 fuldtidsbeskæftiget på en opera.

Ifølge ansættelsesaftale af 6. september 1990 blev medlemmet fra den 1. september 1990 til den 15. juni 1991 ansat ved en musikskole med 2 timer ugentlig. Medlemmet var omfattet af en overenskomst, hvorefter timelønnede musikskolelærere kunne opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Den 21. marts 1991 modtog kassens regionskontor frigørelsesattest udstedt af musikskolen, og under henvisning til dagældende bekendtgørelse nr. 315 af 17. maj 1989 meddelte regionskontoret, at medlemmet først kunne modtage dagpenge fra modtagelsesdatoen.

Medlemmet anførte, at undervisningstimerne lå efter normal arbejdstids ophør i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 19.00, og at der var tale om enkeltmandsundervisning, således at undervisningstiden efter aftale med eleven kunne placeres på hvilket som helst tidspunkt i ugen og dermed indpasses i medlemmets øvrige arbejde. Da medlemmet var engageret på en opera, placerede medlemmet undervisningstimerne på sine fridage.

Hovedkontoret tiltrådte regionskontorets afgørelse, idet hovedkontoret lagde vægt på, at medlemmet havde et opsigelsesvarsel på musikskolen, samt at den fulde normale arbejdstid inden for medlemmets arbejdsområde som skuespiller var alle ugens dage med en arbejdstid, der ikke var begrænset af dagtimerne.

Dansk Skuespillerforbund anførte på medlemmets vegne, at kassen burde have oplyst medlemmet om kravet om frigørelsesattest, da medlemmet indsendte sit første dagpengekort. Endvidere tilbageviste forbundet, at skuespilleres arbejdsdage var alle dage hele dagen og gjorde særligt opmærksom på, at medlemmet kunne planlægge undervisningstiden individuelt, da der var tale om enkeltmandsundervisning.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen tiltrådte, at medlemmet ikke var berettiget til supplerende dagpenge i perioden fra den 6. december 1990 til den 20. marts 1991, idet direktoratet lagde vægt på, at kassen havde modtaget medlemmets frigørelsesattest senere end 14 dage efter ansættelsesforholdets påbegyndelse, og at fristen for indsendelse af frigørelsesattest var ufravigelig.

I klagen anførte Dansk Skuespillerforbund på medlemmets vegne, at der på baggrund af medlemmets overenskomstmæssige arbejdstid og medlemmets mulighed for selvstændigt at tilrettelægge tidspunkterne for undervisningen ikke havde været grundlag for at kræve frigørelsesattest. Forbundet henviste til, at forholdet måtte betragtes på lige fod med fritidsundervisning.

Arbejdsmarkedets Ankenævn fandt ikke, at der var grundlag for at betinge medlemmets dagpengeret af, at der forelå frigørelsesattest i henhold til § 20, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 315 af 17. maj 1989.

Ankenævnet lagde vægt på arbejdets karakter, hvorefter musikundervisningen efter aftale med eleven kunne placeres på et hvilket som helst tidspunkt i ugen, og at medlemmet under engagementet på operaen havde placeret undervisningen ved musikskolen på sine fridage.

Ankenævnet ændrede således Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens afgørelse.

Officielle noter

Ingen