Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Medlemmet og hendes søster overtog en skov på i alt 10,122 hektar fra deres far med halvparten til hver.

Medlemmets far og Hedeselskabet forestod drift og administration af skoven. Medlemmets far varetog al administration og korrespondance over for told- og skattevæsenet og Hedeselskabet.

Direktoratet fandt, at medlemmet var omfattet af det skærpede arbejdskrav.

Ankenævnet fandt det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at medlemmet var beskæftiget med drift af skoven.

Medlemmet kunne derfor ikke anses for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven.

Den fulde tekst

Ejer af skov blev ikke anset for at være beskæftiget med drift af skoven. Medlemmet var derfor ikke underlagt det skærpede arbejdskrav.

Medlemmet og hendes søster overtog pr. 1. december 1991 en skov fra deres far med halvparten til hver.

På ledighedserklæringen oplyste medlemmet om skoven. Omsætningen var året før i alt 37.400 kr. og overskud i alt 30.160 kr.

Arbejdsløshedskassen fandt, at medlemmet drev selvstændig virksomhed. Hvis arbejdet ved skovbruget til enhver tid kunne lægges uden for normal arbejdstid, ville det kunne betragtes som bierhverv.

Grundværdien blev oplyst til 76.900 kr. og arealet til i alt 10,122 hektar. Medlemmet oplyste, at hendes far sammen med Hedeselskabet forestod drift og administration af skoven, lige som hendes far varetog al administration og korrespondance over for told- og skattevæsenet og Hedeselskabet.

Medlemmets eneste forbindelse med skoven var, at hun formelt stod som ejer sammen med sin søster. Hun mente derfor ikke at være omfattet af det særlige arbejdskrav.

Arbejdsløshedskassen anførte, at det forhold, at driften var overladt til andre, ikke medførte, at medlemmets status som selvstændig kunne ændres. Da medlemmet imidlertid kun brugte lidt tid på virksomheden, og hun havde haft lønarbejde ved siden af, kunne drift/ejerskab af skoven anses for bibeskæftigelse.

Arbejdsløshedskassen fandt det usandsynligt, at medlemmet ikke brugte nogen tid på skoven. Der måtte være en form for administration i forhold til skattevæsenet og Hedeselskabet samt aftaler om driften. Enhver form for arbejdstid med skoven skulle fremgå af dagpengekort.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen fandt, at medlemmet som medejer af skoven måtte anses for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven.

Direktoratet lagde vægt på, at medlemmet havde den økonomiske risiko og den formelle handlefrihed vedrørende driften af virksomheden, og at ejerskabet af en erhvervsvirksomhed normalt ville være forbundet med driftsmæssige dispositioner i et eller andet omfang, også selv om andre varetog den daglige drift af virksomheden, og på at medlemmet sammen med den anden ejer var momsregistreret som ansvarlig indehaver af virksomheden.

Direktoratet fandt, at medlemmet var omfattet af reglerne i direktoratets bekendtgørelse nr. 260 af 28. april 1988 om retten til arbejdsløshedsdagpenge for medlemmer, som under ledighed har bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed.

Der skulle derfor ske fradrag for de timer, som medlemmet under ledighed eventuelt var beskæftiget i virksomheden, herunder administrative funktioner. Medlemmet var omfattet af det skærpede arbejdskrav.

Direktoratet fandt ikke grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen for det skærpede arbejdskrav, hvorefter et medlem, der driver en fredskov på mindre end fem hektar under visse betingelser kan blive undtaget fra det skærpede arbejdskrav.

Medlemmet fastholdt i sin klage til ankenævnet, at hun ikke varetog driftsmæssige dispositioner af nogen art, idet hun ikke havde forstand på eller interesse i skovbrug. Overdragelsen af skoven havde ikke økonomisk udbytte til formål. Hendes far drev skoven som hobby. Medlemmet søgte dispensation fra kravet om mindre end 5 hektar fredskov. Hendes andel af skoven var kun 0,062 hektar over kravet.

Direktoratet fandt ikke grundlag for at dispensere fra hektargrænsen.

Ankenævnet fandt, at det ikke kunne anses for tilstrækkeligt godtgjort, at medlemmet var beskæftiget med drift af den omhandlede skov.

Ankenævnet fandt derfor, at medlemmet ikke kunne anses for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven og ændrede således Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens afgørelse.

Officielle noter

Ingen