Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

På en virksomhed blev aften- og nathold aflønnet efter Hovedorganisationernes holddriftsaftale, mens morgen- og dagholdet blev betalt efter forskudttidsreglerne. Det var altid de samme arbejdere, der havde aften - eller natarbejde.

Efter et ønske fra nogle medarbejdere meddelte virksomheden 21/3 1988, at holddriftsaftalen for en del af virksomheden blev opsagt til udløb senest den 1/7 s.å. med henblik på, at arbejderne herefter kunne arbejde efter forskudttidsreglerne. Dette blev indbragt for Arbejdsretten, idet det blev gjort gældende, at virksomheden herved havde overtrådt overenskomsten.

Arbejdsretten udtalte, at medarbejderne på virksomheden ikke skiftede periodevis arbejdstid og derfor ikke var omfattet af holddriftsaftalen. Der forelå alene en lokalaftale om, at holddriftsaftalen blev anvendt i et vist omfang, og en sådan lokalaftale kunne opsiges med et passende varsel. Opsigelsen af 21/3 var herefter ikke overenskomststridig.

Den fulde tekst

Bod 2.3.2. Arbejdsgiveres bodsansvar m.v. Arbejdsgivers bodsansvar i øvrigt Bod ikke pålagt Særoverenskomst. Holddriftsaftalen omfatter ikke arbejdere, der ikke skifter periodisk arbejdstid.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Industrifagene for Scanglas A/S (advokat Merete Preisler).


Dommere: Bæhring, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Erik Kjærgaard, Mads Kofod, Gert Kristensen og Riis (retsformand).

Under denne sag har Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark indklaget Dansk Arbejdsgiverforening for Industrifagene for Scanglas A/S for Arbejdsretten.

Klagerne har nedlagt følgende påstande:

Den indklagede virksomhed har brudt overenskomst og Fællesordning for arbejde i holddrift ved at opsige Holddriftsaftalen og betragte sig som frigjort fra denne.

Den indklagede virksomhed betaler til Specialarbejderforbundet i Danmark en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder er følgende:

Den indklagede virksomhed, Scanglas A/S, Kjellerup, har tre fabriksafsnit: skæring, thermorudeproduktion og ekspedition. Bemandingen på de tre afsnit varierer både for de medarbejdere, der arbejder på morgenhold og daghold, og ved at enkelte medarbejdere i perioder arbejder på aftenhold og nathold. Arbejdet på morgenhold og daghold er altid blevet betalt efter forskudttidsreglerne. Det samme har været tilfældet for aftenhold og nathold i afdelingerne for thermorudeproduktion og ekspedition. Aftenhold og nathold i skæreafdelingen er derimod blevet aflønnet efter Holddriftsaftalen. Når der har været aftenarbejde eller natarbejde, har det uge efter uge været de samme medarbejdere, der har udført aftenarbejde, henholdsvis natarbejde.

I foråret 1988 ønskede to medarbejdere, der arbejdede på aftenhold i skæreriet og derfor blev aflønnet efter Holddriftsaftalen, at overgå til aflønning efter forskudttidsreglerne. Virksomheden bekræftede ved skrivelse af 21. marts 1988 at være indstillet på at imødekomme medarbejdernes ønske om ændret aflønning. Denne skrivelse er sålydende:

»Aftenhold skæreri

Holddriftsaftalen for skæreri opsiges til udløb senest 1/7- 1988. Herefter arbejdes på forskudt tid. Arbejdstiden følger thermorudeproduktionen.

Såfremt man er enige herom, ændres arbejdstiden i skæreriet, når aftenholdet i thermorudeproduktionen starter op.«

Skrivelsen er underskrevet af virksomheden. Den er forsynet med plads til underskrift af tillidsmanden, men denne har ikke underskrevet skrivelsen, der heller ikke er forsynet med adressat.

For Arbejdsretten er der afgivet forklaring af tillidsmand Villy Steenberg og afdelingsleder Niels Erik Rask.

Tillidsmand Villy Steenberg har forklaret, at han blev præsenteret for skrivelsen af 21. marts 1988 af Niels Erik Rask. Rask begrundede ændringen af aflønningen med, at det derved blev nemmere at få arbejdstiden til at hænge sammen, og at de to medarbejdere ønskede den ændrede aflønning. De kunne derved få flere timer. Han underskrev ikke skrivelsen, men forelagde spørgsmålet for sin organisation. Han er ikke bekendt med, at skrivelsen senere er blevet underskrevet af andre.

Afdelingsleder Niels Erik Rask har forklaret, at alle medarbejdere på et hold arbejder på samme tid uge efter uge.

Klagerne har anført, at Hovedorganisationernes Holddriftsaftale efter § 11 kun kan opsiges af Hovedorganisationerne og tidligst til den 1. marts 1991. Arbejdet på den indklagede virksomhed er, når der er aftenhold og/eller nathold, tilrettelagt således, at det er omfattet af Holddriftsaftalen. Der er i så fald tale om, at to eller flere hold afløser hinanden, således at der er en forbindelse imellem dem og det arbejde, de udfører. Holddriftsaftalen må også anvendes i denne sag, hvor arbejdstiden er længere end ved sædvanlig holddrift, hvor der i perioder kun er to hold, og hvor medarbejderne ikke roterer mellem de forskellige hold. Organisationen må, selv om medarbejderne har taget initiativ til lønændringen, være berettiget til at sige fra over for systematisk overarbejde. Der er ikke udvist relevant passivitet af klagerne, fordi der først blev afholdt fællesmøde den 10. november 1988, idet tillidsmanden straks sagde fra.

Indklagede har bestridt, at arbejdet er tilrettelagt på en sådan måde, at det er omfattet af Hovedorganisationernes Holddriftsaftale. Medarbejderne arbejder konstant på samme hold, og dette udelukker denne aftales anvendelighed, jf. § 1, stk. 4, der bestemmer, at et hold i almindelighed fortsætter 1 uge ad gangen på samme skift og derefter skifter. Dette stemmer med faglig voldgiftspraksis. Skrivelsen af 21. marts 1988 tilsigter ikke at opsige Hovedorganisationernes Holddriftsaftale, der er uopsigelig, men at opsige en lokalaftale om - uanset Hovedorganisationernes Holddriftsaftales uanvendelighed - i et vist omfang at anvende den på virksomheden. En sådan lokalaftale kan lovligt indgås og opsiges. Der er herefter ikke grundlag for at statuere overenskomstbrud. Indklagede har fastholdt, at en arbejdstid på 38 timer om ugen i stedet for 35 1/2 time om ugen udelukker Holddriftsaftalens anvendelighed, og at klagerne har udvist relevant passivitet ved først at foranledige fællesmøde afholdt den 10. november 1988.

Arbejdsretten skal udtale:

Medarbejderne på den indklagede virksomhed skifter ikke periodisk arbejdstid og påføres derfor ikke den hermed forbundne ulempe. De er derfor ikke omfattet af Hovedorganisationernes Holddriftsaftale. Da en lokalaftale om - uanset Hovedorganisationernes Holddriftsaftales uanvendelighed i dette tilfælde - i et vist omfang at anvende Holddriftsaftalen kan opsiges med et passende varsel, har den den 21. marts 1988 skete opsigelse ikke været overenskomststridig. Indklagedes påstand om frifindelse tages derfor til følge.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Indklagede, Scanglas A/S, frifindes.

Klagerne, Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark, betaler 2.000 kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten.

Officielle noter

(* 1) Henvisninger: Per Jacobsen s.569 ff, Rise Faglig voldgift s.287 ff.

Redaktionel note
  • (* 2) Offentliggjort i Arbejdsretligt Tidsskrift 1989, side 112.