Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

Efter at der var blevet oprettet en reel koncern med A/S Næstved Tidende (N) som moderselskab og A/S Sjællands Tidende (S) som datterselskab, blev det hidtidige arbejde med sats, montage og repro i S indstillet, hvorefter N ansatte en del af tidligere opsagte medarbejdere i S til at arbejde i N, hvor medarbejderne - uden afbrydelse - fortsatte arbejdet med den tekniske fremstilling af bl.a. Sjællands Tidende, til dels med anvendelse af inventar fra den tidligere arbejdsplads i S.

Arbejdsretten fandt, at der hermed ved aftale var overført en i teknisk og arbejdsmæssig henseende afgrænset del af datterselskabets virksomhed til moderselskabet, således at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse.

Der pålagdes ikke arbejdsgiveren bod, da den retlige bedømmelse af overflytningen af arbejdsfunktionerne gav anledning til berettiget tvivl, og da klagerne burde have reageret på forholdet langt tidligere end sket.

Den fulde tekst

Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt Passivitet. Virksomhedsoverdragelse. (* 1) (* 2) Virksomhedsoverdragelsesloven fundet anvendelig på overførsel af en del af et datterselskabs virksomhed til moderselskabet. Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Ino Dimsits) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for A/S Næstved Tidende (advokat Henrik Uldal). Dommere: Bæhring, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Gert Kristensen, Sløk, Spang-Hanssen og Westergaard.


Under denne sag har Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund indklaget Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for A/S Næstved Tidende for Arbejdsretten. Klagerne har nedlagt følgende påstande:

1. Indklagede tilpligtes at overholde gældende overenskomst og anerkende, at indklagedes overtagelse i 1989 af dele af den tekniske produktion fra A/S Sjællands Tidende er omfattet af loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, og at indklagede i medfør af denne lov er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuel aftale om løn- og arbejdsforhold i relation til de i sagens bilag A anførte medlemmer af Dansk Typograf-Forbund.

2. Indklagede tilpligtes for overenskomstbrud at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Dansk Typograf- Forbund.

De indklagede har påstået frifindelse.

Baggrunden for den opståede tvist er belyst i en opmandskendelse af 18. januar 1989 i en faglig voldgift mellem Dansk Typograf-Forbund som klager og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for A/S Sjællands Tidende som de indklagede. Af kendelsen - ved hvilken de indklagede frifandtes for klagernes påstand om, at nogle i oktober og november 1988 meddelte opsigelser af de forbundsmedlemmer, som var omfattet af A/S Sjællands Tidendes tryghedsaftaler, skulle annulleres - fremgår bl.a., at den økonomiske situation på A/S Sjællands Tidende i årene frem til 1986 havde udviklet sig så ugunstigt, at det blev nødvendigt at gennemføre en rekonstruktion af selskabet. Der afholdtes i den anledning en ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 19. december 1986. I bestyrelsens beretning til generalforsamlingen var bl.a. anført:

»Efter anmodning fra A/S Sjællands Tidende har intense forhandlinger med A/S Næstved Tidende resulteret i indgåelse af en rekonstruktionsaftale, der fastlægger

- at hovedformålet er, at A/S Sjællands Tidende i udgivelsesmæssig henseende fortsat skal have mulighed for at bestå som et selvstændigt dagblad

- at A/S Næstved Tidende efter anmodning fra A/S Sjællands Tidende straks stiller ledelsesmæssig bistand til rådighed for den daglige ledelse

- at fremtidige væsentlige beslutninger alene træffes efter enighed med den ledelsesmæssige bistand

- at A/S Næstved Tidende forpligter sig til at tegne en B- aktiekapital på 5 mill. kroner når de nødvendige vedtægtsændringer er gennemført, hvortil der henvises i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

- at 2 repræsentanter for A/S Næstved Tidende for fremtiden deltager i bestyrelsesmøder i A/S Sjællands Tidende

- at A/S Sjællands Tidende vælger en repræsentantkreds, der har til opgave at styrke forbindelsen mellem bladet og læserne og dermed bidrage til at sikre Sjællands Tidende som egnens selvstændige lokale dagblad.«

Rekonstruktionen indebar, at selskabets aktiekapital, som hidtil havde udgjort nominelt 554.000 kr., blev udvidet til nominelt 5.554.000 kr. ved nytegning fra A/S Næstved Tidendes side af 5 mio. kr. B-aktier. Den oprindelige aktiekapital blev herefter A-aktier. Disse er spredt på en lang række aktionærer. Den nytegnede B-aktiekapital blev fuldt indbetalt i december 1986. Hver B-aktie på 500 kr. er tillagt en stemme på selskabets generalforsamling.

Trods rekonstruktionen lykkedes det imidlertid ikke at vende den ugunstige udvikling i A/S Sjællands Tidende. Situationen blev drøftet på et bestyrelsesmøde den 22. august 1988. I referatet fra mødet hedder det bl.a.:

»5. Principdebat om virksomhedens aktuelle og fremtidige situation.

Med udgangspunkt i den givne orientering om virksomhedens økonomiske situation og de ved rekonstruktionens gennemførelse fremlagte planer om fremtidig samdrift af NT og ST forelagde bestyrelsesformanden en plan med følgende elementer:

A. Omplacering af ST's ejendomme til NT. Dette giver en væsentlig forbedring af ST's kapitalgrundlag, samt en fremtidig forbedring af driftøkonomien. (Efteråret 1988)

B. Administrativ integration af de to virksomheder med opkobling til NT's dataanlæg og samordning af rutiner. (sept.-dec. 1988)

C. Afvikling af to-holdsdrift i ST's rotationstrykkeri. Enkelte produktioner koordineres til produktion på NT. (oktober kvartal 1988)

D. Igangsættelse af undersøgelser med henblik på vurdering af redaktionel systemtilpasning til central installation hos NT (ATEX) gennemføres. (1. halvår 1989)

E. Eventuel overførsel af sats- og montagefunktioner under parallelitet med redaktionel systemtilpasning. (1. halvår 1989)

F. Reproduktionsfunktioner tilpasses tilsvarende. (1. halvår 1989)

Et skriftligt indlæg i debatten fremkom fra de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter.

Det foreliggende materiale var genstand for stor debat med indlæg fra alle deltagende parter.

Resultatet blev, at punkterne A og B vedtoges eenstemmigt, medens punkterne C, D, E og F vedtoges af et flertal. Imod stemte de medarbejdervalgte repræsentanter.«

Den således vedtagne handlingsplan blev drøftet på et bestyrelsesmøde den 24. oktober 1988, hvorunder der fremkom følgende oplysninger om planens iværksættelse:

»A. Ejendommens omplacering.

Der er udarbejdet skødeudkast med henblik på overtagelse af ejendomme med virkning fra 1. oktober 1988.

B. Administrativ integration.

Der er afgivet bestilling på nyt EDB-anlæg og konverteringen vil ske inden udgangen af 1988.

Efter konverteringen henstår tilretningen af systemstrukturen, som vil blive foretaget i løbet af 1989. På baggrund af de foretagne dispositioner er foretaget 2 afskedigelser, ligesom en genbesættelse af en stilling er undladt.

C. Afvikling af to-holdsdrift i trykkeriet.

Det ene trykhold er opsagt og opsigelsen kan få virkning fra 20. januar 1989. De afgivne opsigelser er mødt med opsigelse af tillæg til bemandingsaftalen.

Med henvisning til det i pkt. 3 forelagte driftsresultat og egenkapitalens størrelse drøftedes de i referat af 22.8.1988 benævnte pktr. D og E.

Hans Lambæk konstaterede, at det ifølge vedtægterne var selskabets formål at udgive en avis på Vestsjælland, men at dette ikke var ensbetydende med opretholdelse af produktion i Slagelse.

På baggrund af den førte debat vedtoges at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg til løsning af problematikken.

Resultatet af udvalgets arbejde forelå få dage senere og havde bl.a. til følge, at en række medarbejdere i bladets tekniske afdelinger blev afskediget.

Situationen blev endvidere drøftet på et møde i samarbejdsudvalget den 2. november 1988. I referatet fra mødet hedder det bl.a.:

»OR redegjorde for de tilpasninger og initiativer, som var igangsat i henhold til de specifikke elementer i handlingsplanen og yderligere tiltag, som var igangsat til forbedring af økonomien. Det er nødvendigt, at der yderligere tilvejebringes betydelige besparelser under medvirken fra alle sider i bestræbelserne på en omgående forbedring af resultatdannelsen.

På baggrund af denne redegørelse og den orientering, som formanden for selskabets bestyrelse forud havde givet, har man fundet det nødvendigt at iværksætte de allerede varslede initiativer til en udbygget samdrift mellem NT og ST. Dette agtes gennemført med det klare sigte, at bevare to selvstændige udgivelser og med mindst mulige følger for det serviceniveau, som SKAL opretholdes i forhold til vore kunder - såvel annoncører som læsere.

På baggrund af den givne orientering afgav OR varsel om afskedigelse af 31 medarbejdere i sats, montage og repro. Det afgivne varsel blev afgivet til de respektive tillidsrepræsentanter, ligesom det blev meddelt, at varslingen i henhold til gældende regler blev tilstillet Arbejdsmarkedsnævnet for Vestsjællands Amt.

I skrivelsen til Arbejdsmarkedsnævnet for Vestsjællands Amt, dateret den 2. november 1988, hed det bl.a.:

»Som et led i den rekonstruktion, som fandt sted på A/S Sjællands Tidende i 1986/87, og de aftaler, som heraf naturligt fulgte om et udbygget samarbejde mellem A/S Sjællands Tidende og A/S Næstved Tidende, har de to selskabers bestyrelser besluttet følgende:

Henset til det betydelige produktionsapparat, som er udbygget i Næstved, vil man - som et element i en helhedsløsning om samdrift - søge den tekniske fremstilling, for så vidt angår sats, montage og repro udført her.

Dette sker ikke alene under hensyntagen til den praktiske foranstaltning, men i allerhøjeste grad på grundlag af de opnåede økonomiske resultater i de første 3 kvartaler af 1988 og udsigterne for resten af 1988 samt 1989.

På baggrund af den givne orientering må konstateres, at der ikke er økonomisk grundlag for opretholdelse af virksomhedens drift under den nuværende form, og at det er tvingende nødvendigt at indgå i det tidligere omtalte samarbejde med A/S Næstved Tidende. Det skal dog pointeres, at løsningen tilvejebringes på en sådan måde, at dagbladet Sjællands Tidende fortsat opretholdes som en selvstændig udgivelse. På baggrund heraf vil ca. 30 medarbejdere på A/S Sjællands Tidende dags dato blive meddelt opsigelse efter gældende aftaler.«

Samme dag - den 2. november 1988 - anførte formændene for bestyrelserne i A/S Sjællands Tidende og A/S Næstved Tidende i en fælleserklæring:

»Bestyrelserne for henholdsvis moderselskabet A/S Næstved Tidende og datterselskabet A/S Sjællands Tidende har truffet principbeslutning om snarest at søge gennemført en integreret redaktionel- og teknisk/administrativ produktion og drift af selskabernes to dagblade.

Beslutningen er truffet for yderligere at udbygge og cementere det nære samarbejde, som i 1986 blev etableret ved Næstved Tidende's overtagelse og rekonstruktion af Sjællands Tidende.

Omlægningen betyder -- ikke, at aviserne fremtidig udgives under fælles navn. De vil fortsat udkomme som henholdsvis Næstved Tidende og Sjællands Tidende og hver især med den omfattende redaktionelle- og annoncemæssige lokaldækning, som er relevant i de to store udgivelsesområder.

Som en naturlig konsekvens af de to bladbestyrelsers beslutning vil koncernens selskabs- og ledelsesmæssige struktur blive ændret. Der søges skabt en selskabsform med et fælles ledelsesmæssigt grundlag - såvel på bestyrelsesniveau som i den daglige ledelse. Denne ny struktur forventes at kunne fremlægges på de to udgiverselskabers ordinære generalforsamlinger i foråret 1989.

De to bladbestyrelsers overordnede beslutning om integreret samdrift får omgående konsekvenser i de to bladhuses tekniske afdelinger. Bladbestyrelserne har besluttet at tage de første skridt i retning af en fælles teknisk produktion for begge aviser. Betydelige investeringer i ajourføring af produktionsapparatet i Næstved betyder, at det for bestyrelserne har været naturligt at vælge dette produktionssted for begge aviser. Dette valg får omgående beskæftigelsesmæssige konsekvenser hos A/S Sjællands Tidende i Slagelse, hvor der over en bred front vil ske betydelige personalereduktioner.

Tidspunktet for den redaktionelle integration er ikke valgt endnu. Det vil afhænge af de undersøgelser og den planlægning, som omgående iværksættes i et samarbejde mellem de to avisers redaktioner.«

Ved opmandskendelsen fandtes det godtgjort, at den etablerede »samdrift« skyldtes Sjællands Tidendes alvorlige økonomiske situation, som efter tryghedsaftalernes eget indhold havde berettiget bladet til at foretage de anfægtede afskedigelser.

Der er mellem parterne i nærværende sag enighed om, at de på sagens bilag A anførte medlemmer af Dansk Typograf-Forbund, som indtil foråret 1989 var beskæftiget i A/S Sjællands Tidendes sætteri- og reproafdelinger i Slagelse, uden afbrydelse fortsatte deres arbejde i Næstved i takt med overflytningen af disse afdelinger til A/S Næstved Tidendes tilsvarende afdelinger i Næstved. Overflytningen fandt sted i perioden fra den 20. februar til den 22. maj 1989. Forud herfor havde A/S Næstved Tidende i en skrivelse af 10. februar 1989 til fællestillidsmand John Johansen på A/S Sjællands Tidende præciseret vilkårene for de »overførte« medarbejdere. I skrivelsen hedder det bl.a.:

»I fortsættelse af vor drøftelse igår, hvor jeg fremlagde oversigt over de medarbejdere hos Sjællands Tidende, der i hhv. fase 1 og 2 kan tilbydes arbejde i Næstved, skal jeg bekræfte følgende.

1. Alle overførte medarbejdere ansat såvel i fase 1 som 2 starter med samme anciennitet, nemlig 1 år gældende fra 22. maj 1989 (jeg henviser her til vor husaftales bestemmelser om opsigelsesfrist ved 1-5 års anciennitet).

2. Selv om der ikke overføres anciennitet fra beskæftigelsen på Sjællands Tidende, vil alle medarbejdere, der har opnået 10 års anciennitet og efter reglerne allerede er berettiget til de 3 dages ekstra ferie, kunne overføre dette gode til ansættelsesforholdet hos Næstved Tidende.

3.Aflønning sker til Næstved Tidendes respektive satser som udleveret bilag på mødet den 9. d.m.«

Overflytningen af de to afdelinger omfattende sats, montage og repro fra Slagelse til Næstved medførte tillige, at en del af det inventar m.v., som hidtil havde været i brug hos A/S Sjællands Tidende, blev overflyttet til brug i Næstved. Der er ikke mellem parterne enighed om omfanget og værdien af dette inventar m.v. eller om, i hvilket omfang det faktisk er taget i brug i Næstved.

Efter at overflytningen af den tekniske produktion af bladet Sjællands Tidende var afsluttet, rejste Dansk Typograf- Forbund i skrivelse af 24. maj 1989 til Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation spørgsmål om de overflyttede medlemmers aftalemæssige rettigheder. I skrivelsen hedder del bl.a.:

»Angående: Vilkårene for de fra Sjællands Tidende til Næstved Tidende overflyttede typografer.

I Dansk Typograf-Forbund er modtaget meddelelse om, at den tekniske produktion af Sjællands Tidende nu er overflyttet til Næstved Tidende.

I forbindelse hermed er følgende typografer fra Sjællands Tidende - uden afbrydelse påbegyndt arbejde i Næstved:.

Det er herefter forbundets opfattelse, at der i henhold til Lov om Virksomhedsoverdragelse er sket en delvis virksomhedsoverdragelse, som indebærer, at de nævnte typografer er overflyttet til Næstved med de aftalemæssige rettigheder, de har haft i Slagelse.

Dette gælder tryghedsaftale, opsigelsesvarsler, anciennitetsrettigheder m.v.

Vi gå ud fra, Forhandlingsorganisationen er enig heri. I modsat fald hører vi gerne herom snarest.«

Skrivelsen gav anledning til, at der den 16. juni 1989 afholdtes et møde mellem de to organisationer, hvorunder man fra arbejdsgiverside bestred, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse i den foreliggende situation. Sagen blev herefter forhandlet ved et fællesmøde den 27. juli 1989. I referatet fra mødet hedder det bl.a.:

»Fra arbejdstagerside gjorde man gældende, at Næstved Tidende har begået overenskomstbrud ved ikke at anerkende de aftalemæssige rettigheder m.v., som det fra Sjællands Tidende overflyttede typografiske personale har i henhold til loven om virksomhedsoverdragelse.

Fra arbejdsgiverside bestred man, at Næstved Tidende har begået overenskomstbrud, ligesom man bestred, at der har fundet en overdragelse sted, som kan være omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. I denne forbindelse henviste man bl.a. til faglig voldgiftskendelse af 18. januar 1989.

Fra arbejdstagerside meddelte man, at sagen herefter videreføres for Arbejdsretten, og man forbeholdt sig at gøre organisationsansvar gældende.

Fra arbejdsgiverside bestred man, at der var grundlag for at gøre organisationsansvar gældende.«

Ifølge de indklagede sker produktionen af Sjællands Tidende hos A/S Næstved Tidende i henhold til en mundtlig leveringsaftale af 15. december 1988 og afregnes til markedspriser. Som dokumentation herfor er fremlagt et prisblad dateret 2. januar 1989.

For Arbejdsretten er der afgivet forklaring af nedennævnte vidner.

Fællestillidsmand på Næstved Tidende Niels Skade har forklaret bl.a., at overførslen af medarbejdere fra de tekniske afdelinger i Slagelse til Næstved skete som en løbende proces i løbet af vinteren og foråret 1988/89 og var afsluttet den 22. maj 1989. Medarbejderne fra sætteriet blev efter overførslen beskæftiget i sætteriet i Næstved, hvor de i første række fortsatte med at lave Sjællands Tidende. En del af inventaret fra Slagelse blev flyttet til Næstved, så det i realiteten var de fysiske arbejdspladser fra Slagelse, der blev overflyttet til Næstved og taget i brug af de overførte medarbejdere.

Faktor på Næstved Tidende Carsten Pedersen har bl.a. forklaret, at sætteriet er delt op i en afdeling for sats og en afdeling for montage. I reproafdelingen laves billeder til bladene på grundlag af pressefotografernes fotos. Det havde ikke været nødvendigt at flytte inventar m.v. fra Slagelse til Næstved i forbindelse med overflytningen af medarbejdere fra Sjællands Tidende, men det var en behagelighed for disse, navnlig at de fortsat kunne benytte de overflyttede lysborde.

Klagerne har til støtte for påstandene anført, at A/S Næstved Tidendes overtagelse i 1989 af dele af den tekniske produktion fra Sjællands Tidende A/S er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet der ved aftale er sket overførsel af en del af en virksomhed i drift, og denne del i teknisk, lokal og arbejdsmæssig henseende klart er afgrænset fra den øvrige del af virksomheden. Overførslen skete til en tilsvarende afdeling i Næstved og omfattede driftsaktiver, som var nødvendige for den fortsatte produktion. Der er således i det væsentlige identitet mellem de tidligere afdelinger i Slagelse og de tilsvarende afdelinger i Næstved, hvor de overførte medarbejdere blev beskæftiget. Som begivenhedsforløbet har været, var det, man etablerede i løbet af 1988 og 1989, ikke noget entrepriseforhold, men en form for samdrift ved overflytning af nogle af de tekniske medarbejdere og en del af aktiverne fra Slagelse til Næstved. En sådan situation omfattes utvivlsomt af virksomhedsoverdragelsesloven, hvis formål er beskyttelse af arbejdstagerne, og som derfor må fortolkes til fordel for disse. Loven omfatter også overdragelse af en del af en virksomhed, hvor det afgørende er, om de pågældende medarbejdere naturligt følger med den overførte del af virksomheden eller ej, medens det ingen rolle spiller, om den del af virksomheden, der overdrages, har selvstændig retlig eller økonomisk eksistens. Selv om det imidlertid skulle blive lagt til grund, at A/S Næstved Tidendes overtagelse af den tekniske fremstilling af Sjællands Tidende har karakter af et entrepriseforhold, udelukker det ikke, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvilket er antaget i både teori og praksis, jf. Lars Svenning Andersen: Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (2.sdg.) s.32 og s. 61 ff. og de der nævnte afgørelser. Ved at undlade at anerkende de overflyttede medarbejderes berettigede krav på bevarelse af hidtidig anciennitet og på anerkendelse af de for deres ansættelse gældende tryghedsaftaler har de indklagede begået overenskomstbrud, som bør medføre idømmelse af bod. Klagerne har ikke udvist passivitet, som kan begrunde bortfald eller nedsættelse af bodsansvaret.

De indklagede har anført, at afgørelsen af sagen må bero på en vurdering af situationen, som den var i perioden fra februar til 22. maj 1989. A/S Næstved Tidende ejede da 90 % af aktierne i A/S Sjællands Tidende. Baggrunden for de afskedigelser af teknisk personale, som havde fundet sted forud for denne periode, var de utroligt dårlige tider for Sjællands Tidende, som gjorde det nødvendigt at søge udgifterne begrænset. Det resulterede i, at folkene blev opsagt med kontraktligt varsel, hvorefter nogle af dem lidt efter lidt kom igang igen på Næstved Tidende, fordi det blev klart for dette blads ledelse, at man ikke kunne klare arbejdet med fremstillingen også af Sjællands Tidende uden disse medarbejdere. Der var således ikke tale om nogen virksomhedsoverdragelse, i hvert fald ikke i traditionel forstand. Det, der skete, var, at man overførte en arbejdsfunktion fra Sjællands Tidende til Næstved Tidende. Andet var det ikke. Det overførte inventar m.v. var helt utilstrækkeligt til udførelse af de funktioner, som efter overflytningen påhvilede de tidligere medarbejdere på Sjællands Tidende. Hverken i henseende til personel eller materiel var der således fuldstændig identitet mellem de tidligere afdelinger for sats, montage og repro i Slagelse og de tilsvarende afdelinger for fremstilling af Sjællands Tidende i Næstved. I givet fald bør der ikke pålægges indklagede bod, dels fordi den retlige bedømmelse af overflytningen af de omhandlede afdelinger fra Slagelse til Næstved måtte give anledning til berettiget tvivl, dels fordi klagerne burde have reageret langt tidligere end sket ved brevet af 24. maj 1989 i betragtning af, at de første medarbejdere blev overflyttet allerede i februar 1989.

Arbejdsretten skal udtale:

Ved rekonstruktionen af A/S Sjællands Tidende omkring årsskiftet 1986/87 og den i forbindelse hermed gennemførte kapitaludvidelse blev dette selskab og A/S Næstved Tidende i realiteten koncernforbundne selskaber med A/S Næstved Tidende som moderselskab og A/S Sjællands Tidende som datterselskab, jfr. også den foran citerede fælleserklæring af 2. november 1988 fra formændene for de to selskabers bestyrelser. Selv om rekonstruktionen indebar, at den dominerende indflydelse i A/S Sjællands Tidende ændredes, gav rekonstruktionen ikke umiddelbart anledning til problemer i relation til loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, da virksomheden i Slagelse indtil videre fortsatte med de samme afdelinger som hidtil, og de tekniske medarbejdere således forblev ansat i samme selskab, jfr. Lars Svenning Andersen: Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (2. udg. 1990) s.31.

Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet i A/S Sjællands Tidende den 22. august 1988, havde der imidlertid allerede ved rekonstruktionens gennemførelse været fremlagt planer om fremtidig samdrift mellem Næstved Tidende og Sjællands Tidende også på det tekniske område, jf. referatets punkt 5 E. og F. Disse planer blev efter aftale mellem bestyrelserne for de to selskaber realiseret i løbet af vinteren og foråret 1988/1989, således som det nærmere er beskrevet i den nævnte fælleserklæring af 2. november 1988. Gennemførelsen af beslutningen om »integreret samdrift« af de to bladhuses tekniske afdelinger medførte, at det hidtidige arbejde i afdelingerne for sats, montage og repro i Slagelse i løbet af vinteren og foråret blev indstillet, hvorefter A/S Næstved Tidende ansatte en del af de tidligere afskedigede medarbejdere til at arbejde i de tilsvarende afdelinger i Næstved, hvor de pågældende medarbejdere - ubestridt uden afbrydelse - fortsatte arbejdet med den tekniske fremstilling af bl.a. Sjællands Tidende, til dels med anvendelse af inventar m.v. fra den tidligere arbejdsplads i Slagelse.

Under disse omstændigheder lægger Arbejdsretten til grund, at en i teknisk og arbejdsmæssig henseende afgrænset del af datterselskabets virksomhed i Slagelse ved aftale er overført til moderselskabet i Næstved, således at loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, jf. lovens § 1, stk. 1, og Lars Svenning Andersens foran nævnte kommentar hertil s. 30, hvorefter loven også omfatter overdragelse mellem moder- og datterselskaber. Det følger herefter af lovens § 2, at A/S Næstved Tidende i forhold til de i sagens bilag A anførte medarbejdere umiddelbart er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til såvel kollektiv aftale som individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, et resultat, som også moder- datterselskabsforholdet synes at måtte føre til, jf. Per Jacobsen: Kollektiv Arbejdsret (4. udg.) s. 152 ff.

Efter det anførte tager Arbejdsretten klagernes påstand 1 til følge. Af de grunde, som er anført af de indklagede, har retten derimod ikke fundet tilstrækkelig anledning til at idømme bod. Indklagede frifindes derfor for klagernes påstand 2.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Indklagede A/S Næstved Tidende skal overholde gældende overenskomst og anerkende, at indklagedes overtagelse i 1989 af dele af den tekniske produktion fra A/S Sjællands Tidende er omfattet af loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, og at indklagede i medfør af denne lov er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuel aftale om løn- og arbejdsforhold i relation til de i sagens bilag A anførte medlemmer af Dansk Typograf-Forbund.

De indklagede frifindes for klagernes påstand om idømmelse af bod.

I sagsomkostninger skal de indklagede betale 2.000 kr., til Arbejdsretten

Officielle noter

(* 1) Henvisninger: Svenning Andersen s. 32, 55-56, 69, K 89.426.

Redaktionel note
  • (* 2) Offentliggjort i Arbejdsretligt Tidsskrift 1990, side 84