Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Henvist et forbund til at søge kravet fastslået ved domstolene eller at tilvejebringe anden fyldestgørende dokumentation i et tilfælde, hvor det ikke kunne anses for godtgjort, at arbejdsgiverens bestridelse af de anmeldte krav var uberettiget.

Den fulde tekst

Krav henvist til domstolsprøvelse. Dokumentation ufyldestgørende.


I brev af 21. december 1973 har forbundet rejst spørgsmål om muligheden for, at Garantifonden kan dække løn samt ferie- og søgne-helligdagsbeløb, som to medlemmer af forbundets afdeling mener at have til gode hos ovennævnte arbejdsgiver. Det fremgår af de indsendte sagsakter, især arbejdsgiverens breve af 13. og 24. november 1973, at arbejdsgiveren ikke kan anerkende yderligere krav fra de pågældende og derfor ikke har ønsket at deltage i et af afdelingen etableret mæglingsmøde, der herefter endte resultatløst.

I denne anledning bemærkes:

I følge loven om Lønmodtagernes Garantifond (§ 4) foretager fonden udbetaling til lønmodtagerne, når deres krav er anmeldt og dokumenteret. Hvis kravet bestrides af arbejdsgiveren, eller hvis fonden finder kravet utilstrækkeligt dokumenteret, kan fonden henvise lønmodtageren til at søge kravet fastslået ved domstolene (§ 6).

I nærværende sag er forholdet det, at arbejdsgiveren bestrider de nævnte lønmodtageres krav (udover hvad der allerede er udbetalt herfra), og at der ikke for fonden er forelagt dokumentation for, at arbejdsgiverens nægtelse af at anerkende kravene er uberettiget.

På denne baggrund finder fonden ikke at have mulighd for at dække de her omhandlede krav men må henvise lønmodtagerne til enten at søge kravene fastslået ved domstolene eller at tilvejebringe anden fyldestgørende dokumentation for deres krav.

Officielle noter

Ingen