Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udbetaling afslået, da kravet var overdraget til privatperson. Herved bortfaldt adgangen til at opnå betaling fra garantifonden, idet loven kun anerkender overdragelse til vedkommende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation.

Den fulde tekst

Transport af lønkrav


Lønmodtagernes Garantifond har modtaget Deres brev af 20. marts 1974 med diverse bilag angående en anmeldelse på tilgodehavende løn m.v. for så vidt angår to lønmodtagere, N.N. og X.X., begge tidligere beskæftiget hos ovennævnte arbejdsgiver.

Fonden skal i den anledning bemærke, at adgang til at opnå dækning fra fonden bortfalder, såfremt lønmodtageren overdrager sit krav, medmindre overdragelsen sker til vedkommende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, jfr. § 8 i loven om Lønmodtagernes Garantifond.

Da det af de medfølgende bilag fremgår, at de pågældende lønmodtagere allerede er blevet fyldestgjort for deres krav og herudover har borttransporteret fordringen til trediemand, ser fonden sig ikke i stand til at foretage udbetaling på det foreliggende grundlag.

Officielle noter

Ingen