Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Dagpengegodtgørelse til medlemmer, som arbejder efter fast vagtplan, skal først beregnes, når arbejdet efter vagtplanen ophører helt, og der ikke er tilbudt arbejde den efterfølgende dag

Den fulde tekst

Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til medlemmer, som arbejder efter fast vagtplan


Advokat X

Ved skrivelse af 26. marts 1990 har Arbejdsministeriets departement anmodet direktoratet om at besvare Deres henvendelse af den 22. marts 1990 til Arbejdsministeriet vedrørende fortolkningen af arbejdsløshedsforsikringslovens § 84.

Det fremgår af Deres henvendelse, at De er advokat for Y, og at der er opstået uoverensstemmelse mellem Y og Husligt Arbejder Forbund, som har sin baggrund i følgende:

Ved hvert års begyndelse fastlægger Y's daglige ledelse vagtskema for personalet beskæftiget på Y.

Vagtskemaet bliver lagt for hele året i perioder a 6 uger, således at alle ansatte ved årets begyndelse kan se nøjagtigt hvilke dage og hvilke vagter, de må regne med at skulle arbejde det pågældende år.

Som det fremgår af korrespondancen, er det Husligt Arbejder Forbunds opfattelse, at deres medlemmers fridage i henhold til vagtskema må betragtes som afskedigelse/hjemsendelse og således medføre, at Y skal betale de pågældende dagpengegodtgørelse for de fem første ledige dage.

Som det ligeledes fremgår af korrespondancen, er det Y's opfattelse, at de dage, hvor Husligt Arbejder Forbunds medlemmer kræver dagpengeudbetalinger af Y, er aftalte fridage.

I denne anledning skal direktoratet indledningsvis meddele, at det af arbejdsløshedsforsikringslovens § 84, stk. 6, fremgår, at uoverensstemmelser om dagpengegodtgørelsen afgøres ved faglig behandling eller civilt søgsmål.

Det er således ikke direktoratet, der skal afgøre, hvornår arbejdsgiveren i den konkrete sag skal udbetale en dagpengegodtgørelse og i bekræftende fald hvor meget.

Direktoratet skal dog udtale:

Det er i arbejdsløshedsforsikringslovens § 84, stk. 1, 1. pkt., bestemt, at arbejdsgiveren betaler en dagpengegodtgørelse svarende til dagpenge for højst 1 ledighedsdag ved afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave-og tidsbestemt akkord og lignende.

Idet der er tale om, at arbejdsgiveren har udfærdiget en vagtplan for hele året, må direktoratet umiddelbart være af den opfattelse, at medlemmet først vil være berettiget til en dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag, når arbejdet i henhold til vagtplanen ophører helt, i dette tilfælde i uge 52/89, og medlemmet ikke skriftlig er tilbudt beskæftigelse den efterfølgende dag.

I øvrigt skal dagpengegodtgørelsen for 1. ledighedsdag beregnes i forhold til det antal timer, medlemmet ifølge overenskomst eller særlig aftale var ansat til.

Direktoratet finder således, at hvis medlemmet har arbejdet med en fast nedsat arbejdstid, udgør dagpengegodtgørelsen for en dag: højeste dagpengebeløb (p.t. kr. 399,-) gange antallet af beskæftigelsestimer (indenfor de sidste 4 uger) divideret med fuld, sædvanlig arbejdstid.

Hvis derimod der ikke har været tale om fast nedsat arbejdstid, skal der udbetales en fuld dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag, idet direktoratet har forudsat, at medlemmet er omfattet af en overenskomst, som indeholder bestemmelser om fuld, normal arbejdstid.

Direktoratet vedlægger endvidere til Deres orientering Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 92 af 13. februar 1989, om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag.

Direktoratet håber hermed at have besvaret henvendelsen tilfredsstillende.

P.D.V.

E.B.

Klaus Rørvig

fuldmægtig

Officielle noter

Ingen