Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang om året, og som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 165 af 10. marts 1998 (lov om leje) og Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 166 af 10. marts 1998 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene) med senere ændringer. Beløbsgrænsen i lejelovens § 46 d, stk. 2, (fravalg af programmer) er dog fastsat i 1995-niveau.

Endvidere er der som noget nyt også indført en regulering af beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation. Beløbet er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau.

Det fremgår af lovene, at de nævnte beløb og beløbsgrænser reguleres én gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 1998 er følgende:

1994-95 0,7 pct.

1995-96 2,0 pct.

1996-97 1,3 pct.

1997-98 2,4 pct.

Beløbene og beløbsgrænserne for 1998 fremgik af Boligministeriets vejledning nr. 126 af 22. september 1997 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene for 1997 og 1998.

For finansåret 1999 skal beløbene og beløbsgrænserne som nævnt reguleres efter nettoprisindekset. Det indebærer en regulering fra 1998-niveau til 1999-niveau med 1,5 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 1998 (det uafrundede beløb) afrundes det pågældende beløb til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 1999

De i lejeloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 1999 til følgende beløb:

1)

Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1)

 

31 kr.

2)

Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5)

 

108 kr.

3)

Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2)

 

 

108 kr.

4)

Beløbsgrænse for administrationsudgifter for fællesantenneanlæg (lejelovens § 46 c, stk. 2, nr. 6)

 

 

 

67 kr.

5)

Beløbsgrænse for fravalg af tv- programforsyning (lejelovens § 46 d, stk. 2)

 

193 kr.

6)

Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2)

 

108 kr.

7)

Godtgørelse ved råderet

(lejelovens§ 62 a, stk. 5)

 
 

Egenbetaling for

godtgørelse

10.814 kr.

 

Maksimum for

godtgørelse

32.443 kr.

 

Minimum for

godtgørelse

2.163 kr.

8)

§ 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1)

 

16 kr.

9)

Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder

(lejelovens § 66 a)

 

 

 

69 kr.

10)

Gebyr for påkrav (lejelovens§ 93, stk. 2)

108 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 1999

De i boligreguleringsloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 1999 til følgende:

1) til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7):

Ved lov nr. 419 af 1. juni 1994 blev ordningen med henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer ophævet.

Udlejer kunne for 1995 til det beregnede afkast lægge et beløb svarende til 1/3 af det beløb, der lovligt henlagdes eller kunne være henlagt pr. m² bruttoetageareal for ejendommen til fornyelse af tekniske installationer ved udgangen af 1994, jf. dagældende boligreguleringslovs § 8.

Reguleringen af beløbet til 1998-niveau sker ved brug af de i indledningen nævnte reguleringsfaktorer.
Beløbet for 1998 (uafrundet) reguleres til 1999-niveau med 1,5 pct. Efter reguleringen afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb.

2) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1):

I ejendomme taget i brug 1964 eller senere afsættes 37,00 kr. (1994-niveau) pr. m² bruttoetageareal årligt.

I ejendomme taget i brug før 1964 afsættes 44,00 kr. (1994-niveau) pr. m² bruttoetageareal årligt.

Ovennævnte beløb forøgedes pr. 1. januar 1995 med et beløb svarende til 1/3 af det beløb, der lovligt henlagdes, eller kunne være henlagt pr. m² bruttoetageareal for ejendommen til fornyelse af tekniske installationer ved udgangen af 1994, jf. dagældende boligreguleringslovs § 8.

For ejendomme, der ikke er omfattet af boligreguleringslovens § 18 b, forøgedes den årlige afsætning dog med 2/3 af det beløb, der henlagdes, eller kunne være henlagt pr. m² bruttoetageareal for ejendommen til fornyelse af tekniske installationer ved udgangen af 1994, jf. dagældende boligreguleringslovs § 8.

Det samlede beløb, det vil sige det faste afsætningsbeløb til vedligeholdelse opgjort i 1994-niveau med tillæg af henholdsvis 1/3 eller 2/3 af ovennævnte henlæggelsesbeløb reguleres til 1998-niveau ved brug af de i indledningen nævnte reguleringsfaktorer. Beløbet for 1998 (uafrundet) reguleres til 1999-niveau med 1,5 pct. Efter reguleringen afrundes beløbet til nærmeste hele kronebeløb.

3) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1):

I ejendomme taget i brug før 1970, som har mere end 2 beboelseslejligheder, afsættes ud over beløb efter boligreguleringslovens § 18, et beløb på 27,50 kr. pr. m² bruttoetageareal årligt.

Beløbet forøgedes pr. 1. januar 1995 med et beløb svarende til 1/3 af det beløb, der henlagdes eller kunne være henlagt pr. m² bruttoetageareal for ejendommen til fornyelse af tekniske installationer ved udgangen af 1994, jf. dagældende boligreguleringslovs § 8.

Beløbet forøgedes endvidere den 1. januar i hvert af årene 1995, 1996 og 1997 med 4,00 kr. pr. m² bruttoetageareal.

Det samlede beløb, det vil sige det faste afsætningsbeløb til vedligeholdelse opgjort i 1994-niveau med tillæg af 1/3 af ovennævnte henlæggelsesbeløb samt yderligere 4,00 kr. pr. m² eller et lavere beløb, jf. herved afsnittet nedenfor, reguleres til 1998-niveau ved brug af de i indledningen nævnte reguleringsfaktorer.

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på en ændring af loven, som trådte i kraft den 16. juni 1995. Ved lovændringen nedsatte man de 4,00 kr. pr. m², for så vidt angår den del af ejendommen, som vedrører beboelseslejemål, hvor lejerens pligt til udvendig vedligeholdelse omfatter installationer og bygningsdele som nævnt i den tidligere gældende § 20 i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 12. oktober 1993, bortset fra låse og nøgler. I disse lejemål forhøjedes beløbet efter boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1, 2. pkt., i de nævnte år således kun med henholdsvis 1,50 kr., 1,00 kr. og 1,00 kr. pr. m² bruttoetageareal.

Ved reguleringen fra 1998-niveau til 1999-niveau skal opmærksomheden endvidere henledes på bestemmelsen i boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1, 8. pkt., hvorefter henlæggelsesbeløbet i 1998 blev nedsat med 1,00 kr. pr. m². Det vil sige, at inden der sker regulering til 1999-niveau, kan beløbet for 1998 tillægges 1,00 kr. pr. m².

Beløbet for 1998 (uafrundet) tillagt 1,00 kr. pr. m² reguleres herefter til 1999-niveau med 1,5 pct. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

4)

Beløbsgrænse for forhåndsgodkendelse af forbedrings- arbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1)

 

 

 

69 kr

5)

Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatnings- boligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1).

 

 

 

137 kr.

6)

Ankenævnsgebyr (boligreguleringsloven § 44, stk. 4)

 

115 kr.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

Som nævnt i indledningen reguleres det beløb, der på beboermødet kan træffes beslutning om skal opkræves hos den enkelte lejer til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, fremover på samme måde som de øvrige beløb i lejelovgivningen, det vil sige efter nettoprisindekset.

Beløbet er i § 4, stk. 4, i bekendtgørelsen fastsat til 240 kr.

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 1999 til 244 kr.

Bolig- og Byministeriet, den 8. september 1998

Margrete Pump