Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om indkaldelse af sager om daginstitutioner og skolefritidsordninger til By- og Boligministeriet

(Til alle kommunalbestyrelser)

 

I medfør af § 22, stk. 5, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, fastsættes:

§ 1. I tidsrummet 1.1.1999 - 31.12.1999 udvælger By- og Boligministeriet 10 kommuner, som til ministeriet skal indsende alle sager, hvor kommunalbestyrelsen inden for perioden har truffet beslutning om at etablere en daginstitution eller en skolefritidsordning.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte 10 kommuner er følgende: Århus kommune, Birkerød kommune, Græsted-Gilleleje kommune, Hals kommune, Helsingør kommune, Hobro kommune, Holbæk kommune, Slagelse kommune, Tommerup kommune og Viborg kommune.

§ 2. Indkaldelsen omfatter alle sager, hvor sagsbehandlingen er afsluttet i perioden.

    Stk. 2. Byggesager, der er afgjort før periodens start eller iøvrigt er indbragt for det pågældende statsamt som klagemyndighed efter byggelovens § 23, skal ikke indsendes til By- og Boligministeriet. Byggesager, som er indbragt for domstolene, eller hvori der er indgivet politianmeldelse, skal ejheller indsendes til By- og Boligministeriet.

    Stk. 3. Indkaldelsen omfatter alt sagsmateriale, herunder tegninger, byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse, dispensationer og al korrespondance i sagen.

§ 3. By- og Boligministeriet vurderer på grundlag af det indsendte sagsmateriale, om en benyttelsesændring efter byggelovens § 2, stk. 1, litra c) er væsentlig og dermed har krævet forudgående byggesagsbehandling, jf. byggelovens § 16, stk. 1, 1. punktum. By- og Boligministeriet vurderer endvidere, om dispensationer, som kommunalbestyrelsen har meddelt i sagen, er lovlige efter byggelovens § 22, stk. 1.

    Stk. 2. By- og Boligministeriet afgiver på grundlag af sin vurdering af det indsendte sagsmateriale en vejledende udtalelse om de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i sagen.

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1999. Ved udløbet af det i § 1, stk. 1 nævnte tidsrum vurderer By- og Boligministeriet, om der er behov for at fortsætte ordningen, eller om der skal foretages andre foranstaltninger.

By- og Boligministeriet, den 13. oktober 1998

Ella Blousgaard

/Inge Smith