Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at anmeldt betalingsstandsning ikke medfører ret til udbetaling fra Garantifonden, hvis virksomheden ikke er ophørt.

Den fulde tekst

Ophør, Betalingsstandsning


I et brev af 30. oktober 1975 har De udtrykt Deres forundring over en herfra telefonisk afgivet udtalelse, hvorefter en lønmodtager næppe kan forvente udbetaling fra fonden, når der er tale om en betalingsstandsning anmeldt over for skifteretten i medfør af konkurslovens kap. 5a. De har samtidig bedt Garantifonden oplyse, om en sådan fremgangsmåde kan være i overensstemmelse med tanken bag loven om Lønmodtagernes Garantifond.

I denne anledning bemærkes:

Loven om Lønmodtagernes Garantifond angiver i § 1, nr. 1-4, de tilfælde, hvor fonden kan træde i virksomhed. Det af Dem omtalte selskab befinder sig efter det oplyste ikke i en af de nævnte situationer. Bestemmelsen i lovens § 1, nr. 4, indeholder to betingelser, som skal være opfyldt, for at garantien bliver virksom, nemlig

1. at virksomheden er ophørt, og

2. at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet.

Det er i nærværende sag oplyst, at virksomheden ikke er ophørt, og at der arbejdes på en videreførelse af virksomheden. Når dette er tilfældet, har fonden ikke mulighed for at udbetale til lønmodtagerne, hvis krav på løn m.v. i øvrigt må antages at være omfattet af konkurslovens § 32.

Det tilføjes, at Garantifonden om det her omhandlede spørgsmål via Arbejdsministeriet har indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, der har erklæret sig enig med Garantifonden i, at udbetaling fra fonden ikke kan ske i tilfælde, hvor en virksomhed i medfør af reglerne i kap. 5a i konkursloven har anmeldt betalingsstandsning til skifteretten uden at ophøre. Den ændring af § 2, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, der blev gennemført ved lov nr. 266 af 26. juni 1975 samtidig med ændringen af konkursloven, tilsigter efter Justitsministeriets opfattelse ikke en udvidelse af Garantifondens forligtelser.

Officielle noter

Ingen