Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser

 

VI FREDERIK DEN NIENDE, at Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Ejendomme, til hvis opførelse tilskud er ydet i medfør af de i stk. 2 omhandlede lovbestemmelser, kan på de i nærværende lov fastsatte vilkår frigøres for de forpligtelser med hensyn til lejekontrol, anvendelse af overskud m. v., som med hjemmel i de for tilskuddets ydelse fastsatte vilkår er pålagt ejendommene. Når vilkårene for frigørelse er opfyldt, kan de om forpligtelserne tinglyste bestemmelser forlanges kvitteret til aflysning i tingbogen. Kvitteringen meddeles af kommunalbestyrelsen eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil.

Stk. 2. Lovens bestemmelser finder anvendelse på forpligtelser, der er pålagt ejendomme, hvortil tilskud er ydet i medfør af bestemmelserne i § 3 i lov nr. 48 af 5. februar 1918, § 3 i lov nr. 562 af 1. november 1918, § 3 i lov nr. 685 af 21. december 1918, § 3 i lov nr. 362 af 30. juni 1919, alle om statstilskud til kommunale arbejder m. m., § 5 i lov nr. 4790 af 10. september 1920 om forlængelse af og ændringer i forskellige boliglove m. m. og § 39 i lov nr. 150 af 1. april 1921 vedrørende boligforholdene.

§ 2. For ejendomme, der tilhører private kan ejeren forlange frigørelse mod betaling af det oprindeligt ydede tilskud fra stat og kommune, for så vidt begæring herom fremsættes inden 1. juli 1966. Fremsættes begæring om frigørelse efter 1. juli 1966, skal der ud over de oprindeligt ydede tilskud betales 25 pct. I kommuner, hvor frigørelse hidtil er tilladt på gunstigere betingelser for ejeren, kan frigørelse fortsat tillades på disse betingelser.

Stk. 2. For ejendomme, der tilhører byggeforeninger (boligforeninger), kan boligministeren tillade de ifølge deklaration eller vedtægter pålagte kontrolbestemmelser ophævet efter nærmere af ham fastsatte retningslinjer.

Stk. 3. Indestår der i de i stk. 1 og 2 omhandlede ejendomme statslån, der er ydet i medfør af de i § 1, stk. 2, nævnte love, er det en betingelse for frigørelsen, at statslånet forinden indfries.

§ 3. Frigørelsesbeløb skal indbetales kontant til kommunalbestyrelsen eller den, kommunalbestyrelsen bemyndiger hertil, eller afgøres ved udstedelse af pantebrev til samme, hvilket pantebrev afdrages over 20 år med lige store halvårlige afdrag og forrentes med 6 pct. p. a. af den til enhver tid værende restgæld. Udstedes der pantebrev, kan den på ejendommen tinglyste deklaration ikke kvitteres til aflysning, før hele beløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien ifølge ejendommens seneste vurdering.

Stk. 2. Er der i henhold til deklaration indbetalt overskud i anledning af salg af en ejendom, fragår dette i frigørelsesbeløbet. Er det indbetalte overskud større end frigørelsesbeløbet, udbetales den del af det overskydende beløb, der overstiger det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de pågældende afhændelser indbetalte overskud. Fremsættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1966 udbetales den del af det overskydende beløb, der overstiger det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de pågældende afhændelser indbetalte overskud. Fremsættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1966 udbetales den del af det overskydende beløb, der ligger under 125 pct. af det oprindeligt ydede tilskud, kontant til ejeren.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor et konstateret overskud henstår som et tilgodehavende for det offentlige med pant i ejendommen. Den nuværende ejers andel i det indbetalte overskud berigtiges ved nedskrivning af pantebrevets pålydende. De tidligere ejeres andel kan helt eller delvis berigtiges ved transport af det offentliges tilgodehavende.

Stk. 4. En tidligere ejer kan kræve sin andel i overskuddet udbetalt i overensstemmelse med reglerne i stk. 2 og 3, selv om den nuværende ejer ikke har fremsat begæring om ejendommens frigørelse. Kan en tidligere ejer eller dennes ægtefælle eller livsarvinger ikke findes, tilfalder hans andel det offentlige, jfr. § 4.

§ 4. De indbetalte frigørelsesbeløb med fradrag af udbetalinger i henhold til § 3, stk. 2, tilfalder det i deklarationerne omhandlede udvalg, såfremt et sådant er nedsat, til anvendelse i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. Er et udvalg som nævnt ikke nedsat, tilfalder de indbetalte beløb staten og kommunen hver med halvdelen.

§ 5. Denne lov træder i kraft 1. juli 1964.

Givet på Christiansborg slot, den 4. juni 1964

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Frederik R.

/Carl P. Jensen