Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Resume

Meddelt, at ministeriet ikke kan tillade, at en kiste begraves på privat ejendom

Den fulde tekst

Begravelse.Privat ejendom


Kirkeministeriets skrivelse af 8. februar 1988 til Jens Thorsen, Rønne.

I et hertil indsendt andragende af 26. januar 1988 har De ansøgt om, at Deres kiste til sin tid må blive begravet på den Dem tilhørende ejendom, matr.nr. 21a, Nyker by, Nyker.

I denne anledning skal man meddele, at ministeriet i en længere årrække har fulgt en meget restriktiv praksis med hensyn til meddelelse af tilladelse til anlæg af private begravelsespladser.

Denne praksis er lagt til grund for udformningen af bestemmelsen i lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding § 16, stk. 3, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding, afsnit V, 1, stk. 3, hvorefter sådan tilladelse kun gives aldeles undtagelsesvis, når særlige grunde taler derfor.

Da sådanne grunde ikke ses at foreligge i dette tilfælde, ser ministeriet sig ikke i stand til at imødekomme det ansøgte.

Opmærksomheden henledes på, at der efter praksis under iagttagelse af visse nærmere betingelser gives tilladelse til nedsættelse af urner på større private ejendomme.

Officielle noter

Ingen