Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Resume

I anledning af en sognepræst opsigelse af sognebåndsforholdet til to sognebåndsløsere fandtes opsigelsen sket med for kort opsigelsesvarsel hvorfor opsigelsen ikke var af betydning for de to sognebåndsløseres valgret og valgbarhed ved det ordinære valg til menighedsråd.

Den fulde tekst

En sognepræst opsigelse af sognebåndsforholdet inden et forestående menighedsrådsvalg


Kirkeministeriets skrivelse af 9. september 1988 til biskoppen over Helsingør stift.

Af den med biskoppens erklæring af 6. september 1988 hertil indsendte sag fremgår det, at sognepræst i Tikøb-Gurre pastorat Jørgen Fabricius i skrivelse af 22. august 1988 har meddelt domprovsten i Helsingør, at sognepræst Fabricius »med virkning fra dags dato« opsiger sognebåndsløsning til sognepræst Fabricius for Dagny A.K. Henriksen, der har bopæl i Hellebæk sogn, og Preben Munch Nielsen, der har bopæl i Egebæksvang sogn.

Det er oplyst, at de pågældende sognebåndsløsere fortsat ønsker optagelse på Gurre kirkedistrikts valgliste. De er begge for tiden medlemmer af Gurre kirkedistrikts menighedsråd, Preben Munch Nielsen som formand for rådet og for rådets valgbestyrelse.

Preben Munch Nielsen har anmodet om, at betimeligheden af sognepræstens opsigelse af sognebåndsløsningen bliver nøjere vurderet af ministeriet.

Sognepræst Fabricius har, efter at have modtaget underretning om, at sagen er forelagt ministeriet, i skrivelse af 31. august 1988 til ministeriet gjort rede for de forhold, der har ført til opsigelse fra hans side af sognebåndsløsningen. I skrivelsen anfører sognepræsten bl.a., at han »næppe vil prostestere mod en afgørelse, hvorefter Dagny Henriksen optages på valglisten for Gurre kirkedistrikt til menighedsrådsvalget i 1988 ...«, og senere i brevet: »En kirkeministeriel afgørelse, hvorefter Preben Munch Nielsen skulle være berettiget til at være optaget på Gurre kirkedistrikts valgliste for menighedsrådsvalget 1988, vil jeg øjeblikkelig indbringe for Folketingets Ombudsmand .:».

I denne anledning skal ministeriet udtale følgende:

Sognebåndsløsning blev gennemført ved lov af 4. april 1855. I denne oprindelige lov om sognebåndsløsning fandtes ikke regler om opsigelse af sognebåndsløsningen fra præstens side, omend en sådan mulighed kunne siges at være forudsat i formuleringen af lovens § 2: »Den pågældende bør træffe fornøden aftale om sagen med den for en vis menighed beskikkede præst .«.

De nugældende regler om ophør af sognebåndsløsning findes i den opretholdte bestemmelse i § 11 i lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. maj 1961 (opretholdt ved lov nr. 218 af 23. april 1986 § 25, stk. 2, nr. 1). Ifølge denne bestemmelse sker anmeldelse om ophør af sognebåndsløsning til provsten og fra denne til de vedkommende præster. Der er ikke i loven anført noget om, hvem der kan opsige sognebåndsløsningen eller om frister for opsigelsens retsvirkninger.

Det er i ministeriets praksis antaget, at en sognebåndsløsning kan bringes til ophør ved aftale mellem parterne eller ved opsigelse fra en af siderne (skrivelse af 27. marts 1944, trykt i Gejstlig Reskriptsamling).

Om en frist for retsvirkningen af en opsigelse fra præstens side i henseende til sognebåndsløserens valgret/valgbarhed til menighedsråd er det i ministeriets skrivelse af 20. maj 1977 (ligeledes trykt i Gejstlig Reskriptsamling) udtalt, at såfremt en præst ønsker at opsige forholdet i et år, hvor der skal holdes ordinært valg til menighedsråd, bør opsigelsen ske så betids, at opsagte sognebåndsløsere får mulighed for at engagere sig i menighedsrådsvalget i deres hjemsogne. Det blev i skrivelsen af 20. maj 1977 (ordinært menighedsrådsvalg i november 1977) tilføjet, at ministeriet måtte finde det rigtigst, at vedkommende sognepræst »straks«, altså knap 6 måneder før det ordinære valg, gav den eller de pågældende meddelelse om opsigelsen.

Det fremgår af sognepræst Fabricius' ovenfor omtalte skrivelse af 31. august 1988 at hans opsigelse af sognebåndsløsningen direkte havde til hensigt at forhindre de pågældende - og særligt den ene af de opsagte - i at deltage i menighedsrådsvalget i Gurre kirkedistrikt i 1988. Fristen for sognebåndsløseres tilmelding til valglisten i den menighedsrådskreds, til hvis præst de har løst sognebånd, udløber den 13. september 1988.

Det er ministeriets opfattelse, at der ikke på det foreliggende grundlag kan tillægges sognepræst Fabricius' opsigelse af sognebåndet, dateret den 22. august 1988, retsvirkning for så vidt angår de opsagtes valgret og valgbarhed ved det forestående valg i 1988 til Gurre kirkedistrikts menighedsråd. Ministeriet finder derfor, at Gurre menighedsråds valgbestyrelse uanset den stedfundne opsigelse af sognebåndsløsningen bør acceptere en eventuel tilmelding af såvel Dagny Henriksen som Preben Munch Nielsen.

Officielle noter

Ingen