Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Resume

Klage har kun opsættende virkning, således at det nyvalgte menighedsråd ikke kan træde i funktion, hvis valget omstødes inden det nyvalgte menighedsråd er tiltrådt.

Den fulde tekst

Klage over menighedsrådsvalg.


Kirkeministeriets skrivelse af 18. december 1980 til N.N.

I skrivelse af 18. november 1980 har De klaget over, at det nyvalgte menighedsråd i A sogn har holdt konstituerende møde, uanset at De har indgivet klage over valget, og at denne klage endnu ikke er endelig afgjort.

Således foranlediget skal man efter forhandling med Indenrigsministeriet meddele, at man - i mangel af udtrykkelig lovbestemmelse - må finde, at § 31, stk. 2, i lov om kommunale valg kan anvendes analogt.

Efter denne bestemmelse forbliver den nyvalgte kommunalbestyrelse i virksomhed, indtil omvalg har fundet sted og eventuelle klager over omvalget er afgjort, såfremt valget omstødes af indenrigsministeren efter at den nyvalgte kommunalbestyrelse er tiltrådt.

I tilfælde, hvor valget omstødes, inden den nyvalgte kommunalbestyrelse er tiltrådt, fratræder den hidtidige kommunalbestyrelse først, når omvalg har været afholdt og eventuelle klager over omvalget er afgjort, jf. § 31, stk. 1.

Det er herefter en betingelse for at tillægge en klage opsættende virkning - således at det nyvalgte menighedsråd ikke træder i funktion ved kirkeårets begyndelse - at valget omstødes af biskoppen eller af Kirkeministeriet inden dette tidspunkt.

Officielle noter

Ingen