Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Resume

Udtalt, at den, der fremsætter anmodning om foretagelse af en begravelse træffer bestemmelse om, hvorvidt denne skal foregå i stilhed.

Den fulde tekst

Begravelse. Begravelseshandlingen. Datters adgang til at deltage i moders begravelse.


Kirkeministeriets skrivelse af 3. december 1987 til Familieplejen på Fyn.

I skrivelse af 11. november 1987 har De som leder af Familieplejen på Fyn redegjort for de vanskeligheder, som en 15-årig pige har haft med at få tilladelse til at overvære sin moders begravelse.

Det fremgår bl.a. af skrivelsen, at moderens ægtefælle - pigens stedfader - efter dødsfaldet meddelte pigen og den familie, hos hvem hun er anbragt i pleje, at moderen ikke havde ønsket, at datteren skulle være til stede ved begravelsen, hvorfor ægtefællen ikke ville give oplysning om tid og sted for begravelsen. Under en senere samtale med den præst, der skulle forestå begravelsen, blev moderens ægtefælle afkrævet en erklæring på tro og love om, at det var hustruens sidste vilje, at datteren ikke skulle deltage i begravelsen. Da ægtefællen vægrede sig ved at afgive en sådan erklæring, fik datteren af præsten meddelelse om, at hun kunne deltage i begravelsen.

De har i denne forbindelse anført, at De finder det urimeligt, at der i det foreliggende tilfælde har været usikkerhed til sidste øjeblik om, hvorvidt datteren kunne få mulighed for at deltage i sin moders begravelse.

I anledning heraf skal man meddele følgende:

Det er i praksis overladt til den, der fremsætter anmodning om foretagelse af en begravelse, at træffe bestemmelse om, hvorvidt denne skal foregå i stilhed, således at alene de personer, der af den pågældende særligt er underrettet om tid og sted for begravelsen, er nærværende ved denne. Præster og kirkefunktionærer må normalt respektere en sådan bestemmelse. Om afvigelse herfra undtagelsesvis bør finde sted for så vidt angår personer, der stod afdøde nær, må i mangel af særlige regler herom bero på et skøn, der må foretages af den præst, der skal forestå begravelsen, og som er ansvarlig for begravelseshandlingens forløb.

Ministeriet erkender, at dette skøn undertiden kan frembyde vanskeligheder, men finder på den anden side ikke, at det er muligt at fastsætte nærmere regler på dette område. I det konkrete tilfælde har ministeriet intet at bemærke til den måde, hvorpå den pågældende præst har behandlet sagen.

Officielle noter

Ingen