Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Resume

Meddelt afslag på ansøgning om nedsættelse af urne i et naturområde, som ansøger ikke ejer.

Den fulde tekst

Begravelse. Urner. Naturområde.


Kirkeministeriets skrivelse af 10. oktober 1988 til Anders Lerche, Randers.

I anledning af Deres skrivelse af 21. november 1988, hvori De ansøger om tilladelse til, at urnen med Deres aske til sin tid nedsættes i et naturområde, som de selv vælger, skal man meddele følgende med hensyn til nedsættelse af urnen på privat ejendom.

Således som begravelsesforholdene er ordnet her i landet, skal kister og urner normalt nedsættes på de almindelige kirkegårde. I henhold hertil følger Kirkeministeriet en meget restriktiv praksis med hensyn til nedsættelse af urner på private ejendomme, og der meddeles således ikke tilladelse til nedsættelse af urner på almindelige parcelhus- og sommerhusgrunde. Derimod er der i enkelte tilfælde meddelt tilladelse til nedsættelse af en urne på en større ejendom som afdøde havde haft en særlig tilknytning til, f.eks. en slægtsgård som i længere tid har været i slægtens eje og som må påregnes at forblive i slægtens eje. En sådan tilladelse meddeles bl.a. på vilkår, at der på ejendommen tinglyses en deklaration, hvorefter ejeren forpligter sig til i et tidsrum af 10 år fra urnes nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen berøres.

Som det fremgår af foranstående, kan ministeriet ikke imødekomme Deres ansøgning om, at De frit kan vælge, hvor De til sin tid ønsker Deres urne nedsat.

Officielle noter

Ingen