Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt at indstillingen fra provsten og biskoppen i ansættelsessager er en væsentlig del af grundlaget for ministerens afgørelse. Af principielle grunde bør der defor ikke gives aktindsigt i sådanne sager, idet indstillingens værdi imodsat fald kan blive illusorisk som grundlag for ministeriets afgørelser

Den fulde tekst

Klage over afslag på anmodning om aktindsigt i sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste


Kirkeministeriets skrivelse af 5. januar 1990 til Folketingets Ombudsmand.

I skrivelse af 18. december 1989 (j.nr. 1989-842-72) har De udbedt Dem en udtalelse i anledning af en klage fra Indre Mission i Hjørring v/formand Asbjørn Pedersen over ministeriets afslag på aktindsigt i videre omfang end allerede givet samt over en manglende iagttagelse af forvaltningslovens § 21.

I den forbindelse skal man udtale, at ministeriet, som meddelt Asbjørn Pedersen i skrivelse af 8. november 1989, må fastholde, at sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste ikke er omfattet af bestemmelsen i § 2, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen.

De indstillinger, provsten og biskoppen fremsætter overfor ministeriet i ansættelsessager, er en væsentlig del af grundlaget for ministerens afgørelse. Af principielle grunde mener ministeriet derfor, at der ikke bør gives aktindsigt i sådanne sager og i den konkrete sag i hvert fald ikke i videre omfang end det allerede er sket.

En praksisændring, hvorefter provstens og biskoppens indstillinger undergives en mere udstrakt grad af offentlighed, vil efter ministeriets opfattelse medføre, at disse indstillingers værdi som grundlag for ministeriets afgørelser kan blive illusorisk.

Med hensyn til spørgsmålet om en manglende iagttagelse af forvaltningslovens § 21 bemærkes, at betingelserne for udsættelse af sagens afgørelse efter denne bestemmelse ikke ses at have foreligget.

Iøvrigt bemærkes, at ministeriet er af den opfattelse, at bestemmelsen i forvaltningslovens § 19 om partshøring ikke finder anvendelse i det omhandlede tilfælde allerede af den grund, at der ikke er fremkommet oplysninger til brug for sagens afgørelse udover ansøgningerne og indstillingerne fra provst og biskop.

Til orientering kan oplyses, at mindretallets kandidat, Tage Rasmussen, tidligere har modtaget ekstrakt af biskoppens indstilling af 14. februar 1989.

Officielle noter

Ingen