Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

I forbindelse med en klage over ministeriets fortolkning af menighedsrådslovens paragraf 41 stk. 2 udtaltes at der ikke var behov for bestemmelsens anvendelse eftersom som begge de indstillede ansøgere teologisk og forkyndelsesmæssigt tilgodeså mindretallet

Den fulde tekst

Hensynet til mindretallet i et menighedsråd ved besættelse af præstestillinger


Kirkeministeriets skrivelse af 21. maj 1987 til Folketingets Ombudsmand.

Ved skrivelse af 7. maj 1987 (j.nr. 1987-656-70) har De udbedt Dem en udtalelse i anledning af, at mindretallet i Hobro menighedsråd v/Birgit Jacobsen, Søndertoften 56, Hobro, i skrivelse af 27. april 1987 har klaget over ministeriets fortolkning af menighedsrådslovens § 41, stk. 2 i forbindelse med udnævnelsen af cand.teol. Lili Bøgh Svinth til sognepræst i Hobro.

Klageren anfører, at mindretallets ønsker burde have været tilgodeset ved udnævnelse af den af mindretallet fortrukne, pastor Svend Erik Sørensen, der ved indstillingsmødet den 13. august 1986 fik 6 af menighedsrådets stemmer mod 7

stemmer, der blev afgivet til fordel for Lili Bøgh Svinth.

I forbindelse med udnævnelsen klagede mindretallet i skrivelse af 2. oktober 1986 til kirkeministeren over, at ministeren ikke havde fulgt bestemmelsen i menighedsrådslovens § 41, stk. 2.

I skrivelse af 9. oktober 1986 svarede kirkeministeren, at i henhold til denne bestemmelse i menighedsrådsloven skal ministeriet ved besættelse af embeder ved kirker med flere præster tage tilbørlig hensyn til mindretallet i menighedsrådskredsen.

Ministeren oplyste endvidere, at reglen i menighedsrådslovens § 41, stk. 2 har til formål at tage hensyn til mindretal med et klart markeret kirkeligt retningspræg, såfremt dette ikke er repræsenteret af nogen anden præst i pastoratet. Ved udnævnelsen i Hobro var der ikke var behov for at benytte bestemmelsen, idet begge de indstillede ansøgere teologisk og forkyndelsesmæssigt tilgodeså mindretallet.

Ved skrivelse af 16. oktober 1986 anmodede mindretallet om nærmere oplysninger om efter hvilke regler, der gives dispensation for bopælspligten.

Ved skrivelse af 22. oktober 1986 meddelte kirkeministeren, at efter ministeriets praksis gives der dispensation fra tjenesteboligpligten, hvis en ansøgers ægtefælle har boligpligt som følge af ansættelse i folkekirken. Denne dispensation gives dog kun i tilfælde, hvor ansøgerens bopæl ligger inden for en radius af 30-40 km fra pastoratet.

Kirkeministeren oplyste endvidere, at denne dispensationspraksis er tiltrådt af biskopperne.

Skrivelsen af 27. april 1987 fra mindretallet giver ikke ministeriet anledning til bemærkninger udover det i ministerens skrivelser af 9. og 22. oktober 1986

anførte.

I skrivelsen af 7. maj 1987 har De bedt om at få oplyst efter hvilke regler, der gives dispensation fra bopælspligten.

I anledning heraf skal man meddele, at dispensation fra tjenesteboligpligten meddeles efter konkret vurdering.

Forudsætningerne for meddelelse af dispensation er, at præstens ægtefælle har pligt til at bebo en af folkekirkens tjenesteboliger, at tjenesteboligen ikke ligger mere end 30-40 km fra det pastorat, hvor præsten er ansat, samt at lokalemulighed til træffetid m.v. i pastoratet er til stede.

De oversendte akter samt Kirkeministeriets sagsakter vedlægges.

Officielle noter

Ingen