Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En læremester havde i forbindelse med en konkurs ikke opfyldt pligten efter lærlingelovens § 20, stk. 3. Boet, der, skønt lovligt indkaldt, ikke mødte i forbindelse med nævnets behandling, blev pålagt at betale erstatning.

Den fulde tekst

Konkurs - passivitet - udeblivelse


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 26. juni 1991 i sag nr. 37/1991. Lærling A mod fa. B ApS under konkurs afsagt følgende

KENDELSE:

Ved uddannelsesaftale af 24. maj 1988 blev klageren blikkenslagersvend A, adr., x-by, antaget som lærling af indklagede B inden for blikkenslager/VVS-montør med uddannelsesperiode 1. maj 1988 - 30. april 1990.

Den 2. juni 1989 blev indklagede erklæret konkurs.

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation Rør- & Blikkenslagernes Fagforening af 1873 nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale kr. 15.276,00 med tillæg af feriepenge, i alt kr. 17.185,00.

Det indklagede konkursbo har trods lovlig varsling ikke givet møde for nævnet.

Det påståede beløb udgør løn under det afsluttende skoleophold efter konkursdekretets afsigelse. Da klageren har haft et læreforhold forud for læreforholdet hos indklagede, har det faglige udvalg tiltrådt, at der ved afslutningen af skoleopholdet er udstedt uddannelsesbevis, uanset at læretiden ikke var fuldt gennemført.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Da det må lægges til grund, at konkursboet ikke har foretaget bestræbelser for at skaffe klageren et andet uddannelsessted, finder nævnet, at klagerens påstand, i overensstemmelse med nævnets praksis, bør tages til følge.

Thi bestemmes:

Indklagede B under konkurs betaler inden 14 dage kr. 17.185,00 til klageren blikkenslager A.

Hver part bærer sine omkostninger.

Denne afgørelse kan af hver af parterne, inden 8 uger efter modtagelsen af nævnets kendelse, indbringes for domstolene.

Officielle noter

Ingen