Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Indklagede, der ikke var mødt og i øvrigt ikke havde villet deltage i forligsforhandlinger hos det faglige udvalg, pålagt sagsomkostninger.

Klageren i øvrigt tillagt erstatning.

Den fulde tekst

Forligsmøde - Sagsomkostninger - Udeblivelse


Nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder har den 9. december 1981 behandlet sag nr. 9/1981 efg-elev A mod tandtekniker B.

Klageren A mødte ikke personligt, men var repræsenteret ved advokat C v/advokatfuldmægtig D. Indklagede tandtekniker B var udeblevet og havde ikke indsendt svarskrift.

Klageren påstod erstatning på kr. 5.512,50 med renter 2% over den til enhver tid gældende diskonto fra klagemålets indgivelse til betaling sker. Klageren påstod sig endvidere tilkendt sagsomkostninger.

Advokatfuldmægtig D afgav forklaring.

Det oplystes, at kontraktens ophævelse ved aftale først er sket, efter at klageren havde afsluttet skoleopholdet den 14. oktober 1979.

Efter votering afsagdes følgende

KENDELSE: Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen og har ikke givet møde i nævnet. Der træffes herefter afgørelse på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale og de under nævnets behandling af sager tilvejebragte oplysninger om forholdets ophævelse, jfr. § 14, stk. 2 i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 400 af 15. august 1978.

Klagerens påstand findes i det hele at kunne tages til følge. Under hensyn til, at indklagede ikke har besvaret en henvendelse fra Tandteknikerfagets Fællesudvalg og således ikke har deltaget i de foreskrevne forligsforhandlinger findes indklagede at burde godtgøre klagerens sagsomkostninger med 1.000 kr. + moms.

THI BESTEMMES:

Indklagede tandtekniker B betaler til klageren A kr. 5.512,50.

Beløbet forrentes med sædvanlig procesrente fra klagens indgivelse den 25. september 1981.

Indklagede betaler endvidere til klageren sagsomkostninger med 1.000 kr. + 22% moms.

Det ikendte udredes inden 14 dage efter, at nærværende kendelse er meddelt indklagede.

Officielle noter

Ingen