Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt i forbindelse med behandlingen af en sag, at det forhold, at der ikke var udbetalt løn, var en så væsentlig mangel, at det berettigede eleven til at bringe uddannelsesforholdet til ophør.

Den fulde tekst

Manglende løn


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der, den 30. august 1991, på grundlag af vedtagelse i nævnets møde den 28. august 1991 i sag nr. 38/1991 efg-elev A mod B A/S (kontor all-round), afsagt følgende

KENDELSE:

Ifølge uddannelsesaftale af 31. december 1989 indgik efg-elev A, adr., x-by, aftale med B A/S, adr., y-by, om uddannelse inden for kontor, all-round for perioden 31. december 1989 til 31. december 1991.

Klageren har ved sin faglige organisation Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark nedlagt påstand om abetaling af følgende beløb:

 

 Løn for april 1991, hvor klageren var i arbejde  7.400,00 

 Løn for maj, juni og juli 1991, hvor klageren 

 ikke var i arbejde                22.200,00 

 Herfra går a conto udbetalt             -800,00 

 Feriegodtgørelse for optjeningsåret 1990      5.330,00 

 Feriegodtgørelse for optjeningsåret 1991      5.783,00 

 I alt                       39.913,00 

Endvidere har klageren nedlagt påstand om, at nævnet ophæver uddannelsesaftalen pr. 31. juli 1991, samt at indklagede udsteder bevis for delvist gennemført uddannelse frem til 1. maj 1991.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet forklaret, at han har indgået ny uddannelsesaftale pr. 1. august 1991.

Nævnet skal udtale:

Ved at undlade at udbetale løn til klageren, har indklagede gjort sig skyldig i en grov misligholdelse, der berettiger klageren til at kræve uddannelsesforholdet ophævet.

Under hensyn til de forelagte oplysninger om klagerens fortsatte uddannelse andetsteds pr. 1. august 1991, finder nævnet ikke at kunne kritisere klagerens opgørelse af sit krav.

Herefter tages klagerens krav i alt hele til følge.

Thi bestemmes:

Inden 14 dage betaler indklagede B A/S til klageren efg-elev A kr. 34.130,00, og inden samme frist indbetaler indklagede til Feriegiro kr. 5.783,00.

Det mellem klageren og indklagede indgåede uddannelsesforhold ophæves pr. 31. juli 1991. Det pålægges indklagede inden 14 dage at udstede bevis til klageren for delvist gennemført uddannelse for tiden 31. december 1989 til 1. maj 1991.

Hver part bærer sine omkostninger.

Denne afgørelse kan af hver af parterne, inden 8 uger efter modtagelsen af nævnets afgørelse, indbringes for domstolene.

Officielle noter

Ingen