Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En uddannelsesaftale, der ikke var registreret hos arbejdsformidlingen, gav grundlag for at rejse erstatningskrav, idet virksomheden ikke var godkendt som uddannelsessted. Eleven havde ikke i forbindelse med uddannelsen været på 2. dels skoleophold

Den fulde tekst

Manglende oplæring - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 28. juni 1982 i sag nr. 10/1981 efg-elev A mod B under konkurs afsagt sålydende

KENDELSE: Den 1. september 1979 blev klageren A ansat i Boutique C, der ejedes af indklagede B.

Ved ansættelsen blev der indgået en kontrakt, hvorefter klageren blev antaget som elev i en 2-årig periode fra 1. september 1979. I følge kontrakten skulle løn og øvrige vilkår udgøre de for efg-elever værende tariffer.

Der er ikke til kontrakten anvendt den anordnede blanket, kontrakten er ikke godkendt af Arbejdsformidlingen og tilmelding til skole har ikke fundet sted. Klageren har således ikke modtaget efg's 2. dels-undervisning på skole. Firmaet er efter det oplyste ikke godkendt som oplæringssted.

Den 5. marts 1980 tilskrev Handels- og Kontorfunktionærforeningen i X-by B og forespurgte, hvorfor der ikke var indgået lærekontrakt. Samtidig krævedes lønnen til klageren reguleret. Efter de nævnte foreliggende oplysninger er henvendelsen af 5. marts 1980 ikke fulgt op med senere henvendelser fra forbundet, idet klageren ikke ønskede dette.

Ved skrivelse af 30. maj 1981 fra autoriseret fagkyndig tillidsmand D blev klageren opsagt til fratræden med udgangen af august måned 1981, idet virksomheden havde standset sine betalinger. Firmaet er senere erklæret konkurs og kurator, landsretssagfører E X-by, har i skrivelse af 27. maj 1982 meddelt, at der efter det foreliggende kun vil være dækning til massekrav, og at konkursboet derfor ikke på nuværende tidspunkt ønsker at indtræde i sagen.

I skrivelse af 6. okotober 1981 til nævnet har klageren påstået indklagede tilpligtet at udrede et beløb af ialt 59.350,50 kr. Beløbet udgør forskellen mellem fagets mindsteløn og den af klageren oppebårne løn i ansættelsestiden 1. september 1979 til 31. august 1981, 58.668 kr. samt tillæg for forskudt tid, 682,50 kr. Kravet er efter det oplyste anmeldt i konkursboet og til Lønmodtagernes Garantifond.

B, der er underrettet om sagens behandling, har ikke givet møde for nævnet eller i øvrigt ytret sig over for nævnet. Lønmodtagernes Garantifond har under sagens behandling været repræsenteret ved sekretær F.

Efter § 7, stk. 3, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 31. juli 1978 om optagelse og om uddannelsesaftaler m.v. for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser jfr. nu § 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 107 af 25. marts 1982 påhviler det praktikvirksomheden at indsende uddannelsesaftalen til arbejdsformidlingskontoret. Det er således i første række virksomheden, der er ansvarlig for, at aftalen indgåes, og for at virksomheden er godkendt som oplæringssted. Da indklagede har undladt at drage omsorg herfor og endvidere ikke har tilmeldt klageren til skoleundervisning i praktiktiden, findes klageren at have krav på erstatning for for lidt udbetalt løn i praktiktiden. Det bemærkes herved, at det efter det foreliggende ikke kan antages, at klagerens beskæftigelse hos indklagede vil kunne godkendes som grundlag for afkortning af praktikophold under en eventuel senere uddannelse i butiksfaget. Under hensyn til at klageren - udover henvendelsen af 5. marts 1980 fra Handels- og Kontorfunktionærernes Forening i X-by - selv intet har foretaget sig for at søge forholdet berigtiget, findes kravet skønsmæssigt at kunne fastsættes til 30.000 kr.

THI BESTEMMMES:

Indklagede B under konkurs betaler til klageren A 30.000 kr.

Beløbet udredes inden 14 dage, efter at denne afgørelse er meddelt klageren.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

Officielle noter

Ingen