Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En kokkeelev blev efter prøvetidens udløb bortvist med den begrundelse, at han manglede evner for faget. Han havde bl.a. plukket giftig druehyld i den tro, at der var tale om rønnebær med henblik på at lave gele af disse. Ikke fundet grundlag for at antage, at bortvisningen var berettiget. Klageren tillagt erstatning.

Den fulde tekst

Evner - Bortvisning - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 25. februar 1983 i sag nr. 9/1982, efg-elev A mod restauratør B, Restaurant C, afsagt sålydende

KENDELSE: Ved uddannelsesaftale af 1. september 1981 blev klageren, A antaget som efg-elev i kokkefaget hos indklagede, restauratør B, Restaurant C, for perioden fra den 1. juli 1981 til den 31. oktober 1984.

Den 16. august 1982 ophævede indklagede uddannelsesaftalen, således at klageren straks skulle fratræde sin praktikstilling. Der er udbetalt ham løn til udgangen af oktober 1982.

Klageren har fra den 9. november 1982 haft beskæftigelse som arbejdsmand på en minkfarm.

Klageren har indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om erstatning for uberettiget bortvisning. Gastronomisk Landforbund, der har bistået klageren, har under de forudgående forligshandlinger - ud over et differencekrav vedrørende løn for perioden juli 1981 - september 1982 på 1.284 kr. 30 øre og et feriepengekrav - krævet en erstatning til klageren på ca. 70.000 kr., svarende til forskellen mellem elevløn og mindstelønnen for uddannet kok i hele praktikperioden og frem til den 31. december 1982.

Indklagede B har for Tvistighedsnævnet påstået frifindelse. Hun anfører, at hvis der er differencer med hensyn til lønafregning til klageren for hans ansættelsesperiode, er der snarere betalt ham for meget, således at hun har et beløb til gode.

Indklagede har forklaret, at klageren under basisåret fra december 1980 havde været løst ansat i indklagedes restaurant, beskæftiget med opvask, kartoffelskrælning og lignende. Efter at eleven havde afsluttet prøvetiden den 30. september 1981, foreholdt indklagede ham, at han kunne fortsætte som elev, hvis han tog sig sammen. Allerede i november 1981 havde der imidlertid været samarbejdsvanskeligheder med det øvrige personale fremkaldt af, at eleven selv efter gentagne anvisninger på udførelsen af simple arbejder ikke var i stand til at gennemføre disse tilfredsstillende. Da indklagede på anden hånd havde hørt, at klagerens indsats i skolen på grund af manglende evner og manglende flid var utilfredsstillende, pålagde hun ham at forbedre sin indsats både i restauranten og på skolen. Som køkkenchef konstaterede indklagede selv i den følgende tid, at klageren i alt for mange forhold udviste manglende evner til at lære kokkefagets grundbegreber, særligt i henseende til varekendskab, bagning, påpasselighed med kostbare råvarer og tilberedning og anretning. Hans standpunkt under den senere skolegang var ikke tilfredsstillende, og det viste sig efter sommerferien 1982, hvor han igen begyndte i restauranten, at eleven ikke var i stand til at udføre simple opgaver i forbindelse med funktion i et serveringskøkken. Det var en for så vidt mindre begivenhed, der indtraf den 9. august 1982, som fik bægeret til at flyde over, således at indklagede traf beslutning om at ophæve uddannelsesaftalen. Klageren havde selv foreslået, at han inden for arbejdstiden skulle plukke rønnebær til fremstilling af rønnebærgele, men i stedet for rønnebær vendte han hjem med giftige bær af druehyld, som han troede var rønnebær. Det, som indklagede særligt havde at indvende imod klageren var, at han manglede interesse for at gøre sit arbejde i restauranten tilstrækkelig godt.

Klageren har anført, at han har søgt at udfylde sine pligter så godt, han kunne. Har han begået fejl mener han, at det skyldes mangelfuld vejledning. Han har ikke nægtet at udføre det arbejde der er blevet ham pålagt, og han har bestræbt sig for at udføre sit arbejde ordentligt.

X-by Tekniske Skole har i en erklæring af 11. februar 1983 som svar på forespørgsel af 4. februar 1983 fra indklagedes advokat udtalt følgende: »Under henvisning til Deres skrivelse af ovennævnte dato har skolen kontaktet A's faglærer, som giver følgende udtalelse:

A frekventerede X-by's Tekniske Skole i perioden 1.november 1981 - 6. juli 1982 på trin 1 for EFG-kokkeelever, havde en god forståelse for faget og deltog i undervisningen uden særlige forsømmelser. A kunne til tider virke uoplagt og fraværende, hvilket på lærerens forespørgsel blev begrundet med, at han havde været på arbejde om aftenen.« Efter det således oplyste findes det ikke godtgjort af indklagede, at klageren har udvist noget forhold, der har berettiget indklagede til at ophæve uddannelsesaftalen den 16. august 1982 som sket. Der findes herefter at burde tilkendes klageren en erstatning for uddannelsesaftalens ophævelse i medfør af § 11, stk. 3 i lov om erhvervsfaglige grunduddannelser. Erstatning der fastsættes skønsmæssigt, omfatter de eventuelle differencer i lønafregningerne, som hver af parterne påberåber sig i sit favør. Den omfatter derimod ikke klagerens lovbestemte ferielønskrav til den 31. oktober 1982. Under hensyn på den ene side til, at der er udbetalt klageren løn til denne dato, og på den anden side til den risiko, klageren er bragt i med hensyn til afslutningen af uddannelsen og hans eventuelle tab af erhvervsindtægt i den anledning, findes erstatningen at burde fastsættes til 20.000 kr. med procesrenter fra 14 dage efter underretning til indklagede om denne kendelse.

Ingen af parterne findes at burde betale sagsomkostninger til den anden part.

THI BESTEMMES:

Indklagede, restauratør B, betaler til klageren, A 20.000 kr. med procesrente fra 14 dage efter underretning til indklagede om denne kendelses afsigelse.

Beløbet udredes inden 14 dage efter, at indklagede er underrettet om kendelsen. Der betales ikke feriegodtgørelse af dette erstatningsbeløb på 20.000 kr.

Officielle noter

Ingen