Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev, der forlod sin uddannelsesplads p.g.a. manglende arbejdsopgaver, fik i et nyt uddannelsesforhold forlænget sin uddannelse med 2 måneder. Eleven fik tillagt erstatning for manglende oplæring. Sagen blev behandlet som udeblivelsessag.

Den fulde tekst

Manglende oplæring - Arbejdsmangel - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 6. juni 1983 i sag nr. 4/1983, efg-elev A mod Firma B v/C, afsagt sålydende

KENDELSE: Ved uddannelsesaftale af 1. juli 1982 blev klageren, A antaget som efg-elev i faget bygnings- og landbrugssmed hos indklagede, Firma B v/C, for perioden fra den 1. juli 1982 til den 30. april 1985.

Efter det af klageren oplyste forlod C den 1. november 1982 sit firma og påbegyndte arbejde på D uden at underrette efg-eleven. Klageren var på det tidspunkt på skole. Da han en uges tid før jul efter endt skoleophold påny mødte på virksomheden, var mesteren der ikke. Klageren og en anden lærling, der manglede et år i sin udddannelse, lavede på grundlag af telefonisk besked fra C det arbejde, der var. Efterhånden var der imidlertid så lidt arbejde, at han så sig nødsaget til efter råd fra sin faglige organisation den 1. februar 1983 at ophøre med at komme på virksomheden. Han har fået ny praktikplads på og uddannelsesaftale med E fra den 5. april 1983 til udløb den 31. august 1985. Hans uddannelsesperiode er således blevet forlænget med to måneder. Klageren har for Tvistighedsnævnet nedlagt endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale ham et samlet beløb på 31.160 kr., hvoraf 8.304 kr. er et lønkrav for tiden 4. november 1982 - 31. januar 1983. Af sidstnævnte beløb påstås 12 1/2% i feriegodtgørelse. Det resterende beløb påstås som erstatning i anledning af, at klageren i tiden fra den 1. februar 1983 til den 5. april 1983 har været uden arbejde, og at han har fået sin uddannelsesperiode forlænget med to måneder. Beløbene påstås forrentet med procesrente fra klagens fremsættelse den 21. marts 1983.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

Der træffes herefter afgørelse på grundlag af det foreligggende skriftlige materiale og de under nævnets behandling af sagen tilvejebragte oplysninger.

Klagerens påstand findes i det hele at kunne tages til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B v/C betaler til A 31.160 kr. samt i feriegodtgørelse 1.038 kr.

Beløbene forrentes med sædvanlig procesrente fra klagens indgivelse den 21. marts 1983.

Det ikendte udredes inden 14 dage efter, at nærværende kendelse er meddelt indklagede.

Officielle noter

Ingen