Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En sag med baggrund i lærlingelovens § 30 blev afvist fra behandling i Tvistighedsnævnet, idet nævnets kompetence kun omfattede sager med baggrund i lærlingelovens § 30, såfremt sagen vedrører mangelfuld oplæring. Da sagen ikke drejede sig om mangelfuld oplæring, men andre forhold ved uddannelsesforholdet, blev sagen afvist fra behandling i Tvistighedsnævnet.

Den fulde tekst

Kompetence - afvisning


Nærværende sag er indbragt for nævnet alene med påstand om erstatning på grundlag af ophævelse af en uddannelsesaftale indgået efter lærlingelovens § 30.

Retsforholdet vedrørende § 30-lærlinge har ikke tidligere henhørt under lærlingevoldgiftsretternes kompetence, medmindre der har været tale om mangler ved oplæringen.

Overflytningen af lærlingevoldgiftsrettens virksomhed til Tvistighedsnævnet, der er sket pr. 1. januar 1991, omfatter ikke tvistigheder mellem en § 30-lærling og dennes principal i videre omfang end den kompetence, der tidligere var tillagt lærlingevoldgiftsretten i § 30-sager.

THI BESTEMMES: denne sag afvises.

Denne afgørelse kan af hver af parterne inden 8 uger efter modtagelsen af nævnets beslutning indbringes for domstolene.

Officielle noter

Ingen