Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Klageren havde efter megen sygefravær fået indskærpet, at han skulle give besked til praktikvirksomheden i forbindelse med sygdom. Da han i forbindelse med sygdom påny ikke gav besked, blev han bortvist.

Bortvisningen var berettiget.

Den fulde tekst

Sygefravær - Bortvisning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 29. august 1983 i sag nr. 6/1983, efg-elev A, mod B, afsagt sålydende

KENDELSE: Ved uddannelsesaftale af 5. november 1981 blev klageren, A antaget som efg-elev i faget: klejnsmed hos indklagede B for perioden fra den 7. september 1981 til den 6. marts 1984.

Den 21. januar 1983 ophævede arbejdsgiveren uddannelsesaftalen på grund af klagerens udeblivelse uden anmeldelse af årsagen hertil.

Under denne sag har klageren under påberåbelse af, at udeblivelsen skyldtes sygdom, nedlagt principal påstand om, at indklagede tilpligtes at reetablere uddannelsesforholdet med den i uddannelsesaftalen fastsatte udlæredato. Subsidiært har klageren påstået erstatning for uberettiget afskedigelse og forlængelse af uddannelsesforholdet, opgjort til differencen mellem laveste svendeløn og lærlingeløn i 12 måneder eller 74.628 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det er oplyst, at indklagede under sin ansættelse har haft følgende fraværsdage:

 

 År    Uge nr.         Antal fraværende arbejdsdage 

 1982    15                3 

       19                1 

       21                1 

       22                2 

       27                2 

       35                4 

       36-47              60 

       49                2 

       50                1 

 1983     1                2 

       2                5 

       3                fra den 20.01 

Det er endvidere oplyst, at han i ugerne 36-47 i 1982 var indlagt til behandling i 60 dage på psykiatrisk hospital.

Den 15. december 1982 skrev indklagede således til klageren:

»Vi vil hermed skriftligt gentage, hvad vi adskillige gange har sagt til dig:

Det er din pligt omgående at underrette en af undertegnede, hvis du ikke møder på arbejde. Ligeledes forventer vi, at du i sygeperioder af længere varighed løbende holder os underrettet om forløbet, således at vi kan planlægge arbejdet på fabrikken.

Ved yderligere overtrædelse af ovennævnte bestemmelser, som gælder alle firmaets ansatte, ser vi os nødsaget til at ophæve vor kontrakt om praktikplads på grund af misligholdelse.

Du bedes erklære dig indforstået med ovennævnte regler ved at returnere genparten af denne skrivelse i underskrevet stand.«

Genparten tilbagesendte klageren i underskrevet stand.

Første gang eleven var fraværende efter ovennævnte advarsel, underrettede han firmaet korrekt herom.

Den 20. januar 1983 udeblev han imidlertid uden underretning til firmaet. Da han også næste dag, den 21. januar 1983, udeblev, skred indklagede til ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnet finder, at klageren væsentligt har misligholdt sine forpligtelser over for indklagede ved trods den meddelte advarsel at udeblive fra sit arbejde den 20. og 21. januar 1983 uden at meddele grunden til udeblivelsen. Indklagede findes herefter at have været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, og indklagede frifindelsespåstand vil herefter være at tage til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede B frifindes for de af klageren A under denne sag nedlagte påstande.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen