Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Indklagede var i forbindelse med behandling af sagen for nævnet mødt ved en af to tegningsberettigede direktører. Den mødte direktør tilkendegav som sin opfattelse, hvilken størrelse en erstatning skulle have. Klageren accepterede dette. Sagen blev imidlertid optaget til afgørelse ved kendelse, idet den mødte direktør ikke kunne tegne firmaet alene.

Den fulde tekst

Forlig - Kendelse - Tegningsret


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

Fredag den 13. januar 1984 afholdtes møde i sag nr. 10/1983: Efg-elev A mod fa. B.

Klageren mødte ledsaget af C, Metalarbejderforbundet X-by - afdeling.

Indklagede mødte ved D.

Klageren påstod erstatning for spildt uddannelsestid på grund af uberetttiget afskedigelse for 4 1/2 måneder svarende til den periode, hvor læretiden har været afbrudt.

Indklagede påstod frifindelse.

Parterne afgav forklaring.

Den indklagede virksomhed er i virksomheden E registreret under nr.... Direktør D var på selskabets vegne indstillet på, at selskabet var forpligtet til at betale en erstatning på 1 1/2 måneds differenceløn fra medio marts til udgangen af april 1983 + feriepenge heraf eller 7.500,- kr. + 12 1/2%.

Klageren kunne acceptere denne løsning.

Da selskabet tegnes af 2 direktører i forening optog tvistighedsnævnet sagen til kendelse i overensstemmelse med den angivne løsning.

KENDELSE: E registreret under nr.... betaler inden 14 dage til A 7.500 kr. + 12 1/2% heraf.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen