Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev, der havde påbegyndt uddannelsen som automekaniker, men i øvrigt forladt uddannelsen, da han fandt, at han ikke lærte nok, havde ret til at få refunderet udgiften til 10 køretimer med henblik på at erhverve kørekort, idet det af reglerne for uddannelse som automekaniker fremgik, at eleven inden udlæring skal have kørekort.

Ikke tillagt betydning, at der ikke var indgået skriftlig uddannelsesaftale.

Den fulde tekst

Kørekort - Uddannelsesregler - Tvistighedsnævnets kompetence


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 13. marts 1984 i sag nr. 13/1983 efg-elev A mod fa. B (automekanikerfaget) afsagt sålydende

KENDELSE: Først i juni 1982 traf klageren A, der er født den 1. juni 1964, aftale med C, der er indehaver af det indklagede firma B, X-by om, at klageren efter afslutning af basisåret på X-by's Tekniske Centralskole skulle fortsætte efg-uddannelse hos indklagede. Han begyndte den 21. juni 1982 i firmaet. Der blev ikke skrevet nogen uddannelsesaftale, hvilket muligt havde forbindelse med, at C var på ferie, da A begyndte. Eleven blev aflønnet med lærlingeløn efter mindstebetaling med 22,85 kr. i timen. I midten af august 1982 holdt eleven op, fordi han ikke syntes, at han lærte noget, idet hans arbejde havde bestået i at klargøre biler til salg, afvaske forskellige autodele, at gøre rent og at gå ærinder i byen for værkstedet.

Klageren har under denne sag påstået indklagede tilpligtet at betale for køreundervisning og har ved personlig fremmøde for Tvistighedsnævnet til støtte for sit krav forklaret følgende: Under parternes samtale i juni 1982 opfordrede C ham til at sørge for at få kørekort så hurtigt som muligt, idet firmaet skulle betale de første 10 timer af køreundervisningen. Klageren tog derefter køretimer hos en kørelærer, men holdt op da han afbrød sit ansættelsesforhold hos indklagede, idet han ikke havde råd til at fortsætte. Han har ikke siden genoptaget køreundervisningen og har ikke fået kørekort.

Det er oplyst, at klageren af kørelærer D, Hillerød gennem en advokat er blevet krævet for 1.484 kr. for køreundervisning. Endvidere er der afkrævet ham 310 kr. i incassosalær.

Det følger af reglerne for uddannelse som automekaniker, at eleven inden udlæringen skal have kørekort, og at læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen og har skønt lovligt indkaldt ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

Således som sagen herefter foreligger oplyst for Tvistighedsnævnet, findes eleven at have krav på at få erstattet 1.484 kr. hos indklagede, idet beløbet ikke kan anses for at overstige betaling for 10 timers køreundervisning.

THI BESTEMMES:

Indklagede firma B, betaler til klageren, efg-elev A, 1.484 kr.

Beløbet udredes inden 14 dage efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

Officielle noter

Ingen