Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev var uden at give meddelelse udeblevet fra skoleundervisning i 2 tilfælde og ligeledes i 2 tilfælde udeblevet fra sit arbejde. En bortvisning var herefter berettiget.

Den fulde tekst

Sygefravær - Bortvisning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

Mandag den 30. april 1984 afholdtes møde i sag nr. 19/1983: Efg-elev A mod A/S B (engroshandelsfaget).

Klageren, A mødte ledsaget af C, Handels- og Kontorfunktionærernes forbund, x-by afd. og sekretær D, Handels- og Kontorfunktionærernes forbund.

Indklagede var repræsenteret ved filialchef E og ledsaget af F, Dansk Arbejdsgiverforening.

Klageren påstod erstatning for forspildt uddannelsestid, 27.000 kr.

Indklagede påstod frifindelse, subsidiært erstatning med et mindre beløb.

Parterne afgav forklaring.

Tvistighedsnævnet afsagde sålydende

KENDELSE: Efter bevisførelsen for nævnet må det lægges til grund, at efg-eleven den 3. og 4. marts 1983 udeblev fra skolen uden meddelelse, samt at han den 3. og 6. juni 1983 udeblev fra sit arbejde uden at give meddelelse. Herefter findes arbejdsgiverens ophævelse af uddannelsesaftalen den 8. juni 1983 at have været berettiget.

Herefter vil indklagedes frifindelsespåstand være at tage til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede A/S B frifindes for det af A rejste erstatningskrav.

Officielle noter

Ingen