Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En frisørelev var med en urigtig begrundelse udeblevet fra aftentræning i virksomheden. Eleven blev bortvist. Bortvisningen var uberettiget, idet eleven ikke efter overenskomsten havde pligt til at møde uden for sædvanlig arbejdstid. Eleven tillagt erstatning.

Den fulde tekst

Udeblivelse - Bortvisning - Erstatning - Arbejdstid - Overenskomst


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirkomheder.

Mandag den 4. juni 1984 afholdtes møde i sag nr. 4/1984: Efg-elev A mod B, x-by (frisørfaget).

Klageren mødte, ledsaget af C, Dansk Frisørforbund.

Indklagede mødte ledsaget af advokat D.

Klageren påstod erstatning, 50.000 kr.

Indklagede påstod frifindelse.

Efter votering afsagde nævnet sålydende

KENDELSE: Indklagede, B findes at have været uberettiget til ensidigt at ophæve klageren A's uddannelsesaftale, alene fordi A angav en usandfærdig grund til udeblivelse til træning den 11. januar 1984 om aftenen, idet eleven ikke efter overenskomsten var forpligtet til at møde uden for sædvanlig arbejdstid.

Der findes herefter at tilkomme klageren en erstatning, som skønsmæssigt fastsættes til 25.000 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede B betaler inden 14 dage fra underretning om denne kendelse til A 25.000 kr.

Officielle noter

Ingen