Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En tømrermester og dennes ægtefælle havde drevet virksomhed fra en række aktieselskaber eller anpartsselskaber. Ansatte, maskiner og lokaler var flyttet mellem selskaberne. Det blev lagt til grund, at der havde været tale om virksomhedsoverdragelse. Det selskab, som der senest var indgået uddannelsesaftale med, hæftede derfor for løn og feriepenge i forhold til eleven. Sagen blev behandlet som udeblivelsessag.

Den fulde tekst

Virksomhedsoverdragelse


Udskrift for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 3. september 1984 i sag nr. 17/1983 efg-elev A, mod B- Totalentreprise ApS, (tømrerfaget) afsagt sålydende

KENDELSE: Mellem A, født den 26. oktober 1962, og A/S B Tømrer- og Snedkerfirma, blev der den 20. juni 1980 oprettet en uddannelsesaftale i henhold til efg-lovens § 10, hvorefter A skulle uddannes i tømrerfaget med uddannelsesperiode fra den 28. juli 1980 til den 27. juli 1983.

Den 17. februar 1983 indtrådte der betalingsstandsning for arbejdsgiverselskabet, og den 23. marts 1983 blev selskabet erklæret konkurs.

Af en dagpengeopgørelse fra ... kommune med håndskreven angivelse af CIR-nr. - xx - (aktieselskabets) fremgår, at A har været sygemeldt i dagene 23., 24., 25. og 28. marts 1983 og i dette tidsrum fra kommunen i sygedagpenge har oppebåret 947 kr. med fradrag af kildeskat 295 kr. eller netto 652 kr.

Den 7. april 1983 gav den midlertidige bestyrer af konkursboet, advokat C, A underretning om, at tømrermester D på advokatens begæring havde hjemsendt A fra arbejde den 23. marts 1983. Advokaten anbefalede ham at søge bistand hos sin fagforening m.h.t. anmeldelse af krav og meddelte, at tømrermester D ville være A behjælpelig med at få uddannelsesaftalen overført til andet lærested.

Den 8. april 1983 påbegyndte A det afsluttende skoleophold på x-by Tekniske Skole. Det afsluttedes den 6. maj 1983, og A var herefter færdiguddannet.

Den 4., 5., og 6. maj 1983 er der udbetalt A sygedagpenge fra y-by kommune med 803 kr. med fradrag af kildeskat 276 kr. eller netto 527 kr. På dagpengeopgørelsen fra y-by kommune er der en håndskreven angivelse af CIR-numrene - xx - og - yy -. Sidstnævnte nummer er formentlig fejlskrift for - zz - . Under dette nummer er registreret B- Totalentreprise ApS (eller B- Tømrer og Snedkerfirma af 1982 ApS eller Q- ApS under navneændring til B- Totalentreprise ApS).

A har under fremmøde for Tvistighedsnævnet forklaret, at han på foranledning af tømrermester D, der ledede det konkursramte selskab, i strid med de faktiske forhold underskrev blanket(ter) om sygemelding. På et efterfølgende møde hos kommunen, hvor både tømrermesteren og han var til stede og fik foreholdt det uberettigede i dagpengeudbetalingen, blev der truffet aftale om tilbagebetaling, der derefter har fundet sted.

A har ikke modtaget løn fra den 23. marts 1983 indtil afslutningen af skoleopholdet den 6. maj 1983.

Under påberåbelse af, at B- Totalentreprise ApS har videreført det konkursramte selskabs virksomhed, har klageren A under denne for Tvistighedsnævnet indbragte sag påstået indklagede, B- Totalentreprise ApS, tilpligtet at betale sig løn for tiden fra den 24. marts 1983 og under skoleopholdet indtil dettes slutning, opgjort i skrivelse af 10. maj 1983 fra Snedker og Tømrerforbundets afdeling til 256 timer a 36,66 kr. eller 9.384,96 kr. med tillæg af feriegodtgørelse.

Indklagede, B-Totalentreprise ApS har senest i skrivelse af 21. februar 1984 til Tvistighedsnævnet afvist kravet med henvisning til, at A ikke har været i praktik i det indklagede anpartsselskab.

A har under sit fremmøde for Tvistighedsnævnet forklaret, at der i det aktieselskab, som han indgik uddannelsesaftalen med, foruden mester var beskæftiget 3 svende, 1 lærling foruden ham selv og en kontordame. Efter konkursen overgik aktiviteterne efter ganske få dages forløb til det anpartsselskab, som tømrermester D's kone stiftede. Samtlige de ansatte - bortset fra en svend - fortsatte i virksomheden fra de samme lokaler, med de samme maskiner og materialer og med de samme opgaver. Han havde selv ansættelse som svend i det nye firma i kort tid efter sin uddannelse, før han skulle ind som soldat.

B- Totalentreprise ApS, CIR nr. - zz - , har den 5. maj 1983 ansøgt Tømrerfagets Fællesudvalg om godkendelse som lærested i tømrerfaget. På den anvendte ansøgningsblanket, der er underskrevet af tømrermester D, er som »Indehaverens/Ansvarshavende navn« anført (fru D) & D, som etableringsår 1963, som beskæftigede 4 tømrere, 1 snedker, 1 tømrerlærling og 2 øvrige og som supplerende oplysninger: »Firmanavnet ændres - har haft lærling siden 1963, fra 2 til 4 ad gangen.«

Det er ved skrivelse af 2. juli 1984 fra Arbejdsformidlingen, x-by oplyst, at man ikke har modtaget anmeldelse om virksomhedsoverdragelse, men at man den 16. august 1983 har godkendt uddannelsesaftale for den anden lærling, B- Tømrer og Snedkerfirmaet A/S havde, til resterende uddannelse i B- Tømrer og Snedkerfirma af 1982 ApS i perioden 5. april 1983 til uge 18/1984. Man har altså godkendt anpartsselskabet som uddannelsessted.

Advokat C har i skrivelse af 26. juni 1984 på Tvistighedsnævnets forespørgsel oplyst, at »konkursboet A/S B- Tømrer- og Snedkerfirma alene har solgt det til boet tilhørende varelager til Q-ApS under navneændring til B- Totalentreprise ApS. Konkursboet har ikke solgt hverken bygninger eller materiel, good-will eller lignende til det omhandlede anpartsselskab«.

Det er - ligeledes på forespørgsel fra Tvistighedsnævnet - af Arbejdsgivernes Elevrefusion i skrivelse af 27. juni 1984 oplyst, at AER ikke har udbetalt refusion for A vedrørende perioden fra den 8. april til den 6. maj 1983.

Det indklagede anpartsselskab har ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnet må efter det således foreliggende lægge til grund, at B- Totalentreprise ApS fortsatte den virksomhed, som A/S B- Tømrer- og Snedkerfirma havde drevet, fra de samme lokaler, med i det væsentlige samme personale, under anvendelse af de samme maskiner og materialer og med de samme opgaver. Herefter findes der at have fundet en virksomhedsoverdragelse sted i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse § 1, stk. 1. Det findes endvidere efter det foreliggende klart, at godkendelse af den indklagede virksomhed for den resterende del af A's uddannelse ikke ville volde nogen vanskelighed, hvorfor det indklagede anpartsselskab i medfør af nævnte lovs § 2, stk. 1 og 2, jfr. bekendtgørelse nr. 108 af 21. marts 1980, må anses for umiddelbart at være indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, der påhviler det konkursramte selskab på konkurstidspunktet, over for klageren.

Da der endvidere ikke er rejst særskilt indsigelse mod den beløbsmæssige opgørelse af det krav, klageren har rejst, vil der være at afsige kendelse i overensstemmelse med dennes påstand.

Ved henvendelse til Aktieselskabsregistret har Tvistighedsnævnet fået oplyst, at B- Totalentreprise ApS, som indklagede i sin korrespondance med nævnet har benyttet, ikke er registreret. Derimod er Q- ApS registreret under reg. nr. ApS - qq - med .. som hjemstedskommune og med postadresse c/o fru D. Der er sket indkaldelse også af det registrerede anpartsselskab, der imidlertid heller ikke har givet møde for nævnet. Det må herefter antages, at indklagede og det nævnet registrerede anpartsselskab er identiske, og kendelsens konklusion udformes under hensyn hertil.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B- Totalentreprise Aps, identisk med Q- ApS, c/o fru D, (adr.) betaler inden 14 dage efter, at denne kendelse er meddelt indklagede, til klageren A, 9.384,96 kr. med tillæg af feriegodtgørelse 12 1/2%.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen