Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En virksomhed hævede en uddannelsesaftale, efter at eleven havde vist ringe forståelse for faget og opnået dårlige resultater på skolen.

Ophævelsen fandtes berettiget.

Den fulde tekst

Ophævelse - Manglende evner for faget


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 14. juni 1985 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 10. maj 1985 i sag nr. 4/1985: A A/S mod efg-elev B afsagt sålydende

KENDELSE: Mellem indklagede efg-elev B, født den .., og klagerne A A/S blev der den 15. og 28. juni 1984 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som industrielektriker med uddannelsesperiode fra den 1. juli 1984 til den 30. juni 1987. X-by Tekniske Skoles orienterende udtalelse om B's skoleophold, klasse 2. del trin X i perioden 8. oktober - 9. november 1984 i henhold til de af faget udarbejdede kursusplaner er sålydende: »Fagteori: Under middel

Flid : Meget under middel

Orden : Middel.«

Det anføres, at eleven har forsømt i 8 timer, og at han har behov for supplerende faglig oplæring i praktiktiden. Skolen har sendt sålydende af skolens inspektør underskrevne erklæring vedrørende eleven til A's elektrikerafdeling:

»B har i den tid, han har været på skolen, ved enhver given lejlighed, givet udtryk for betydelig foragt for enhver form for arbejde, han har været uinteresseret og for det meste ikke gidet at tage nødvendige notater, han har i vid udstrækning løst de af skolen stillede opgaver med utilfredsstillende resultater, samt ydet en minimal indsats.

B har ved samtale med skole og firma bekræftet denne holdning. Han har givet udtryk for, at han gerne vil fortsætte og forsøge at gøre en nødvendig indsats, men samtidig at han ikke har lyst til elektrikerarbejdet og ej heller noget andet arbejde, som medfører nogen form for forpligtelse. Det er grundet ovenstående skolens vurdering, at han ikke har opfyldt de for nærværende skoleophold givne mål, samt at hans holdning til arbejdet ikke sandsynliggør, at han kan gennemføre elektrikeruddannelsen.«

Den 15. november 1984 skrev A således til El-Fagets Lærlingeudvalg:

»Vedr.: Industrielektrikerlærling B

Ovennævnte er påbegyndt 2. del af sin uddannelse som industrielektriker hos A den 1. juli 1984.

Hans indsats er utilfredsstillende, og han kan ikke tilpasse sig de rammer, der skal arbejdes under.

Det fremgår klart af hans arbejdspræstation og de samtaler, vi har haft med B, både før og i forbindelse med hans skoleophold, at han ikke har interesse for og ikke ønsker at beskæftige sig med elektronik og at deltage i teoretisk undervisning, hvilket er en forudsætning for at gennemføre uddannelsen.

En personlig samtale primo september med B gav kun midlertidigt en ændring i hans indsats, og en ny samtale i uge 46 viste klart, at hans interesse for elektrikerfaget ikke mere er til stede.

På baggrund af ovenstående og udtalelse fra Teknisk Skole i x-by, som er vedlagt, mener vi ikke at være i stand til at gennemføre uddannelsesaftalen, hvorfor vi ønsker at ophæve den.

Vi anmoder om hurtig behandling.«

Herpå svarede El-Fagets Lærlingeudvalg den 21. december 1984 således:

»Under henvisning til Deres skrivelse af 15.11.1984 vedrørende ophævelse af uddannelsesaftale for EFG-elev i industrielektrikerfaget B, skal vi meddele Dem, at sagen har været behandlet i El-Fagets Lærlingeudvalgs Tvistighedsudvalg.

Vi skal herefter meddele, at Lærlingeudvalget vil anbefale, at den pågældende EFG-elev gennemgår første skoleophold igen, således at han får mulighed for at indhente den manglende viden.

For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at såfremt De ikke kan acceptere denne anbefaling, kan sagen forelæggs Ankenævnet, Undervisningsministeriet, Direktoratet for erhvervsuddannelserne, Højbro Plads 4, 1200 København K, hvis afgørelse er endelig.«

Forinden havde El-Fagets Svendeprøvekommission i skrivelse 18. december 1984 meddelt virksomheden, at eleven havde opnået karakteren 4 ved afslutningen af trin X's skoleundervisning, og forespurgt, hvad der var foretaget for at rette elevens uddannelsesniveau.

Den 4. januar 1985 udtalte virksomheden i en skrivelse til El-Fagets Lærlingeudvalg, at man »med det tidligere skoleophold i erfaring og effektivitet, holdning og interesse, som B har udvist til sin uddannelse siden skoleopholdet« anså det for formålsløst yderligere at forsøge at gennemføre uddannelsen. »B's holdning, lyst og vilje mangler totalt og en bedring kan ikke konstateres.«

Samme dag - den 4. januar 1985 - afholdtes der et møde på virksomheden, hvori industrielektrikerlærling B, tillidsmand C, overværkfører D og afdelingschef E, deltog. Af sidstnævntes notater fra mødet fremgår, at man fra virksomhedens side gjorde det klart for eleven, at han ved ikke at yde en bare rimelig indsats gjorde situationen vanskelig for sig selv, og at man var forundret over, at han ikke ville tage sig sammen og gøre noget ved tingene. B havde hertil svaret, at han ikke gad gå i skole. Det var det værste han vidste, og det interesserede ham overhovedet ikke. C havde gjort ham klart, at hvis man ville have elektrikeruddannelsen, måtte man nødvendigvis gå ind for at gennemføre sine skoleophold, samt at det også ville være nødvendigt med en større arbejdsindsats i det daglige. B havde hertil svaret, at A var et lallende foretagende, hvor man kunne afskedige 30% af medarbejderne og så stadig nå de samme resultater. I øvrigt kunne man ikke lære noget på A. C nævnte, at muligheden af, at B gik sit skoleophold om, tidligere havde været drøftet. I så fald ønskede eleven, at han måtte komme på skole i y-by. Virksomheden havde imidlertid ønsket at afvente resultatet fra Lærlingeudvalget.

El-Fagets Lærlingeudvalg har i skrivelse af 21. februar 1985 til A anført følgende:

»El-Fagets Lærlingeudvalg anerkender modtagelsen af Deres skrivelse af 04.01.1985 vedrørende EFG-elev B.

Vi skal herefter meddele, at sagen atter har været behandlet i El-Fagets Lærlingeudvalgs Tvistighedsudvalg.

Da Tvistighedsudvalget mener, at der er modstridende forklaringer fra de forskellige implicerede parter, udbeder udvalget sig en skriftlig redegørelse om de samtaler, der har været ført om uddannelsesforholdet. Specielt ønskes EFG-elevens ændrede holdning til uddannelsesforholdet beskrevet.

Redegørelsen bedes underskrevet af såvel uddannelsesleder, tillidsmand som EFG-elev.

Den 11. februar 1985 svarede A El-Fagets Lærlingeudvalg, at man fandt indholdet af udvalgets skrivelse »uacceptabelt for os, hvorfor vi har anmodet vores organisation om bistand i denne sag«, og den 4. marts 1985 indbragte virksomheden derefter sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om ophævelse af uddannelsesaftalen.

Med en redegørelse for sagen under vedlæggelse af kopier af sagens akter og oplysninger om de gældende regler for området anmodede Tvistighedsnævnets sekretariat i en skrivelse af 22. marts 1985 efg-eleven om inden den 15. april 1985 at indsende svarskrift. Det tilføjedes, at sagen forventedes behandlet på et møde i Tvistighedsnævnet den 10. maj 1985.

Samtidig bad sekratariatet i en skrivelse til El-Fagets Lærlingeudvalg oplyst, om der i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 400 af 15. august 1978 havde fundet forligsforhandlinger sted med deltagelse af parterne. Man bad om svar inden 15. april 1985 og tilføjede, at Lærlingeudvalgets klagevejledning i skrivelsen af 21. december 1984 til virksomheden er urigtig.

Den 11. april 1985 anfører eleven i sit svarskrift, at det er en misforståelse, når det i x-by Tekniske Skoles skrivelse af 8. november 1984 anføres, at han ikke interesserer sig for elektronikerfaget. Det han har sagt er, at han ikke interesserer sig for elektronik. Han vil gerne arbejde som industrielektriker. Han er indforstået med at gå skoleopholdet om med forlænget læretid til følge.

»Efter at have talt med folk fra forbundet, ser jeg nu, at elektronik senere vil indgå i min uddannelse, og jeg kan så bedre se, at dette har stor betydning.«

Den 25. april 1985 bragte Tvistighedsnævnets sekretariat besvarelsen af sin skrivelse af 22. marts 1985 til Lærlingeudvalget i erindring, og det fremgår af et notat på sagen, at udvalget fortsat ikke den 7. maj 1985 havde svaret.

Den 8. maj 1985 overbragtes med taxa en sålydende, den 2. april 1985 dateret skrivelse fra El-Fagets Lærlingeudvalg til Tvistighedsnævnet:

»Som svar på Tvistighedsnævnets brev af 22. marts 1985 vedrørende tvistighed mellem A A/S og EFG-elev B kan El-Fagets Lærlingeudvalg meddele, at El-Fagets Lærlingeudvalgs tvistighedsudvalg har behandlet A A/S's anmodning om ophævelse af uddannelsesforholdet med B, men har på grund af manglende oplysninger om parternes stilling til ophævelsen udbedt sig en skriftlig redegørelse for de samtaler, der har været ført om uddannelsesforholdet, idet kun virksomhedens stilling er kendt.

Dette notat har A A/S tilsyneladende ikke ønsket at sende, idet man i stedet har forelagt sagen direkte for Tvistighedsnævnet.

El-Fagets Lærlingeudvalg har således ikke færdigbehandlet sagen og kan på det foreliggende grundlag ikke udtale sig nærmere omkring forholdet om ophævelse af uddannelseaftalen.«

I Tvistighedsnævnets møde den 10. maj 1985 har B bekræftet rigtigheden af de oplysninger, som er fremkommet fra skolens og virksomhedens side. Han er imidlertid indstillet på at forbedre sin indsats og vil gerne gennemgå et nyt skoleophold, helst i y-by, og ønsker at få uddannelse som industrielektriker.

Afdelingschef E har forklaret, at der fortsat ikke er sket nogen ændring til det bedre i elevens holdning til arbejdet og arbejdsindsats under praktikken fra slutningen af skoleopholdet og frem til mødet i Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnet har på baggrund af det foreliggende ikke fundet grundlag for udsættelse af sagen på fortsatte forligsforhandlinger for Lærlingeudvalget. Det har ikke vist sig muligt at forlige sagen for Tvistighedsnævnet.

Efter det for Tvistighedsnævnet foreliggende findes det godtgjort, at efg-eleven så væsentligt har misligholdt sine forpligtelser efter uddannelsesaftalen, at det berettiger virksomheden til at ophæve denne. Klagernes påstand vil derfor være at tage til følge.

THI BESTEMMES:

Uddannelsesaftalen af 15. og 28. juni 1984 mellem efg-elev B og A A/S ophæves.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen