Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev, der var ansat til uddannelse i kontorfaget all round, hjalp til i virksomhedens forretning og forsendelse. Hun hævede efter samråd med sin faglige organisation aftalen. Uagtet hun havde været beskæftiget med ikke relevant arbejde, fik hun ikke erstatning, idet det blev lagt til grund, at eleven ikke havde bestræbt sig tilstrækkeligt til at søge uddannelsen gennemført, inden hun hævede uddannelsesforholdet.

Den fulde tekst

Ophævelse - Arbejde - Kontor - Butik


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 22. juli 1985 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 10. maj 1985 i sag nr. 18/1984: Efg-elev A, adr, x-by, mod B A/S, adr., y-by, afsagt sålydende

KENDELSE: Mellem A, født den .., og B A/S blev der den 31. januar 1983 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes i kontorfaget all-round, branche kjoler og kunsthåndværk med uddannelsesperiode fra den 1. november 1982 til den 31. oktober 1984.

Den 19. marts 1984 ophævede klageren uddannelsesaftalen under påberåbelse af, at virksomheden ikke havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til uddannelsesaftalen, idet hun også havde været beskæftiget med andet arbejde end kontorarbejde i praktiktiden.

Under denne ved HK's skrivelse af 28. januar 1985 for Tvistighedsnævnet indbragte sag har klageren nedlagt påstand om en erstatning på 18.240 kr., svarende til differencen mellem løn som elev og udlært i en 6 måneders periode, som elevtiden måtte forlænges med under ansættelse i en anden virksomhed.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Klageren, der var sygemeldt fra den 2. januar til den 28. februar 1984, udeblev fra virksomheden onsdag den 14. marts 1984. Virksomheden søgte forgæves telefonisk kontakt med eleven.

Lørdag den 17. marts 1984 modtog indklagede en den 16. marts 1984 udfærdiget lægeerklæring om uarbejdsdygtighed fra den 14. marts 1984.

Det er ikke anført, om sygdommen er af kortere eller længere varighed.

Mandag den 19. marts 1984 lykkedes det direktøren i det indklagede selskab, hr. B, at få kontakt med klageren, der meddelte, at hun efter samtale med HK var holdt op i virksomheden.

I skrivelse af 19. marts 1984 til indklagede meddelte HK på klagerens vegne, at denne havde ophævet uddannelsesaftalen med virkning fra samme dag, altså den 19. marts 1984.

Det hedder i skrivelsen bl.a.: »Det er vor opfattelse, at man ikke på tilstrækkelig vis har bestræbt sig på at give en forsvarlig uddannelse af vort medlem.«

Den 3. april 1984 meddelte Det faglige Fællesudvalg for Kontorlærlinge i en skrivelse til HK, »at man i dette særlige tilfælde kan godkende en forlængelse af uddannelsestiden med i alt 6 måneder.«

I klageskriftet anfører HK på klagerens vegne, at der i uddannelsesforløbet uafladeligt er forekommet arbejdsopgaver, der må anses for uddannelsen uvedkommende. Det anføres videre herom i klageskriftet:

»Eleven har således været beskæftiget med arbejde i virksomhedens butik, d.v.s. været beskæftiget med butiksekspedition i størstedelen af december måned 1983 og januar måned 1984. Hun har vikarieret i butikken i tilfælde af butikspersonalets syge- og feriefravær, herunder specielt afløst om lørdagen. Hun har tillige i størsteparten af juli måned 1983 forrettet butiksekspeditioner, ligesom hun fra medio november 1983 og året ud har ekspederet i forretningen.

Eleven har tillige arbejdet på virksomhedens systue og været beskæftiget med klargøring og pakning af tøj. Omfanget af denne arbejdsopgave har på de enkelte dage været varierende.

Ud over selve pakningen af tøjet har hun fremtaget, foldet og samlet papkasser til de pågældende forsendelser.«

Klageren har i sin forklaring for Tvistighedsnævnet anført, at hun udførte pakning af varer næsten hver dag, og at hun måtte stå i butikken når der var sygdom eller ferie.

Indklagedes direktør hr. B og dennes ægtefælle fru B har forklaret, at der under klagerens ansættelse er foretaget en grundig uddannelse i kontorfaget, med hvilket hun har været beskæftiget i langt den overvejende del af arbejdstiden, men det er rigtigt, at hun i et vist, men begrænset omfang, har hjulpet til med andre arbejdsopgaver.

Det var efter hendes eget ønske, at hun stod i butikken, når produktionsafdelingen var lukket, og det havde man aftalt allerede før uddannelsesaftalen blev indgået.

Hun havde ligefrem ønsket i noget omfang at have butiksarbejde, fordi hun mente, det ville gavne hendes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Man havde været forundret over, at man slet ikke havde modtaget nogen klage fra eleven eller HK, før eleven efter at have rådført sig med HK ophævede aftalen.

Indklagede har under sagen fremlagt følgende liste med opregning:

»A HAR LÆRT:

Kartotek - indland

Kartotek - udland

Brochurematerialer

Prislister

Salgskemaer

Farvekort

Fotokopier

Bank

Bankindsættelse

Checkbilag

Lønudregninger

Kasse

Kasseopgørelse

Kasseregnskab

Telefon svar

Telefon ryk

Telefon salg

Fakturaskrivning

Deb. bogholderi

Prisudregninger

Ind/udførsel

Forsendelsesprocedure, post, speditør

Speditørbilag

Toldbilag

Fortoldning

Udførselsopgørelse

Div. toldblanketter

Returvarer

Kreditfag

Rentefakt.

Rykkerprocedure

Fakturakontrol

Fragt/forsendelseskontrol

Ordrekontakt

Kundepleje

Ordreskemaer

Korrespondance

Arkivering

Lønudbetaling

Messedeltagelse

Ordreoptagelse

Dekoration af messe

Omstillingsbord.«

Uanset, at det ikke har været berettiget af indklagede efter uddannelsesaftalen, der angik kontorfaget all round, branche kjoler og kunsthåndværk, systematisk at lade efg-eleven være beskæftiget med arbejde, der er kontoruddannelsen uvedkommende, findes klageren ikke at have bestræbt sig tilstrækkeligt på at søge uddannelsen gennemført, før hun ophævede denne.

Ophævelsen findes på denne baggrund uberettiget, og indklagedes frifindelsespåstand vil herefter være at tage til følge.

Efter omstændighederne findes hver part at burde bære sine sagsomkostninger.

THI BESTEMMES:

Indklagede B A/S frifindes for den af klageren A under denne sag nedlagte påstand.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen