Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev havde bl.a. på grund af nedsat syn ikke gennemført sin skoleuddannelse med et tilfredsstillende resultat. Eleven var advaret om, at uddannelsen kunne blive afbrudt, såfremt han ikke gennemførte skoleundervisningen med et tilfredsstillende resultat. Lagt til grund, at virksomheden havde været berettiget til at hæve uddannelsesaftalen, efter at en re-test på skolen havde vist et utilstrækkeligt standpunkt. Eleven derfor ikke tillagt erstatning.

Den fulde tekst

Manglende evner - Ophævelse


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 30. september 1985 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 9. september 1985 i sag nr. 7/1985: Efg-elev A, x-by, mod optikerfirma B A/S, y-by, (optikerfaget) afsagt sålydende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, født den .., og indklagede optikerfirma B A/S, blev der den 26. oktober 1982 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes i optikerfaget med uddannelsesperiode fra den 27. oktober 1982 til den 25. juli 1986.

Aftalen blev oprettet med indklagedes x-by afdeling, hvor klageren efter det oplyste havde været under uddannelse fra 26. juli 1982. Aftalen blev af indklagede ophævet med virkning fra den 28. februar 1985.

Ved klageskrift af 22. april 1985 har klageren ved sin faglige organisation, Dansk Funktionærforbund, herefter indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 206.094 kr. med rente 2% over den til enhver tid gældende diskonto fra klagens indgivelse.

Klageren har gjort gældende, at indklagede har været uberettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

Det påståede beløb er opgjort som differencen mellem den af indklagede i årene 1982 til 1985 til klageren udbetalte løn og den løn, klageren kunne have tjent som ufaglært i samme periode.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at klageren i perioden fra den 26. juli til den 17. december 1982 var på første skoleophold på z-by Tekniske Skole, der i skrivelse af 17. december 1982 til indklagede - med kopi til klageren - oplyste, at klageren havde opnået et tilfredsstillende resultet i fagdiciplinerne Mekanisk optik (værksted) og Fysik geometrisk optik, men ikke tilfredsstillende resultat i fagdiciplinen Fysiologisk optik.

I skrivelsen er det videre bl.a. anført:

»Da elevens vanskeligheder med at tilegne sig de ønskede færdigheder har vist sig på et tidligt tidspunkt under skoleopholdet og er blevet påtalt, har skolen ikke kunnet konstatere, at forholdet er rettet op.

Skolen vil - med forbehold for myndighedernes godkendelse - være villig til at stille sine undervisningsfaciliteter til rådighed for eleven i det skoleophold, der begynder januar 1984, hvor der etableres støtteundervisning med re-test i marts 1984.

Eleven får derved mulighed for at opnå et tilfredsstillende resultat i samtlige fagdiscipliner.«

Klageren arbejdede i 1983 i praktik hos indklagede i x-by, hvorefter han pr. 1. januar 1984 påbegyndte andet skoleophold på z-by Tekniske Skole.

Af et »studienotat« dateret 7. juni 1984 - underskrevet af klageren og af en lærer, C - fremgår det, at »A har klaret sig dårligt i 1. semester af skoleopholdet.«

Den 22. august 1984 udarbejdede lærer C en elevrapport.

På rapporten er det fortrykt anført, at rapportering af elever skal finde sted så snart en lærer kan forudse, at eleven ikke forventes at kunne gennemføre et undervisningsforløb tilfredsstillende.

Rapporten, hvori det er angivet, at læreren den 22. august 1984 har talt med klageren, er sålydende:

»Siden den første test i marts 1984 har jeg nøje fulgt A i den daglige undervisning, både den teoretiske og den kliniske del.

A udviser altid stor flid og interesse i timerne, men får tilsyneladende så lidt udbytte ud af teoritimerne, at der i de kliniske øvelser kan konstateres meget store mangler i den fundamentale basistid. Dette bevirker, at A ikke fungerer særlig godt på klinikken.

Da der ved den anden test i maj 1984 ikke kunne konstateres nogen fremgang, besluttede A i samråd med undertegnede, at han skulle benytte den undervisningsfri sommerperiode til en grundig repetition af det grundlæggende teoretiske basisstof, hvorefter A endnu engang skulle testes i disse grundlæggende principper.

Resultaterne af testen viste, at det stod ringere til med A's basisviden end først antaget.

Da A har nedsat syn på begge øjne og samtidig lider af nystagmus, kan det blive vanskeligt for ham fremover at samle tilstrækkelig teoretisk viden sammen, så han kan komme til at fungere tilfredsstillende i et prøverum.

Hvis A fortsætter optikeruddannelsen, kan han imødese store problemer med at få denne fuldført inden for det fastsatte tidsrum, da han næppe vil være i stand til på tilfredsstillende måde at klare det kommende praktikår, hvor der især lægges stor vægt på den kliniske refraktion.«

Indklagede blev ved skrivelse af 18. september 1984 fra z-by Tekniske Skole orienteret om det hidtidige forløb af andet skoleophold. I skrivelsen, der er underskrevet af afdelingsleder D, er det bl.a. anført:

»Ved samtale med undertegnede har jeg den opfattelse, at A overvurderer sine evner i de fag, han ikke kan klare sig i.

Han synes, »stoffet er nemt« til trods for, at han har store vanskeligheder i at følge den daglige undervisning.

Vi kan på grund af manglende lærerkræfter ikke tilbyde en lærerstøtte til A fuldt ud, men højst differentiere undervisningen, hvilket også er forsøgt.

På baggrund af vore erfaringer vil vi betvivle, at det er muligt at ændre på situationen inden udgangen af december og må forudse at indkalde A til supplerende undervisning i januar.'

Efter modtagelsen af denne orientering skrev indklagede den 2. oktober 1984 til klageren. I skrivelsen hedder det bl.a.:

»I vort firma har vi den opfattelse, at du stort set har viljen til at lære og modtage undervisning, men at denne vilje desværre ikke er nok til en optikeruddannelse.

Dertil kommer, at dit syn desværre ikke er det allerbedste, og det kompliceres yderligere alvorligt af din nystagmus.

Denne »sygdom« gør det yderligere vanskeligt at fortsætte i vor uddannelse, idet det vil være næsten udelukket, at du kunne betjene flere af vore instrumenter, bl.a. en spaltelampe.

Både du og din fader har ved flere lejligheder diskuteret disse problematikker med bestyrer E, og du har også haft lejlighed til at søge hjælp hos skolens studievejleder vedr. andre uddannelsesmuligheder.

Vi tør ganske enkelt ikke længere tage ansvaret for den fortsatte uddannelse og skal derfor bede dig snarest pr. brev tilkendegive din konklusion herpå.'

Klageren meddelte ved skrivelse af 15. oktober 1984, at han ønskede at fortsætte uddannelsen.

Om klagerens syn er det i en erklæring af 22. oktober 1984 fra speciallæge i øjensygdomme, F, anført:

Patienten har en let synsnedsættelse betinget af fin rystebevægelse af begge øjne kombineret med nærsynethed.

Samarbejdet mellem øjnene er ukonstant.

De fundne forandringer ville ikke gøre patienten ude af stand til at fungere som øjenlæge, og dermed næppe heller som optiker.

Det skal endvidere anføres, at der i de forløbne godt 2 1/2 år ikke er sket reduktion i synsfunktionen.'

I anledning af en henvendelse til skolen fra klagerens far udarbejdede lærer C den 25. oktober 1984 et notat om klagerens forhold. I notatet er det bl.a. anført:

»Allerede i marts 1984, hvor jeg havde nogle samtaler med A om hans standpunkt, anbefalede jeg A at tage en samtale med studievejlederen.

Igennem hele foråret og så sent som i august har jeg foreslået, at A tog en samtale med studievejlederen om de problemer der var med hans studier, hvilket han dog ikke gjorde.

Først omkring 1. oktober 1984 har A taget denne samtale med studievejlederen.

A er i stand til op til en test at lære et stof udenad, hvilket kommer ham til gode i fag som biologisk basisviden og til dels anatomi.

I fag som bl.a. refraktion, hvor man skal overføre sin teoretiske viden til noget praktisk, ja da rækker A's evner ikke, og så er det uden betydning om A er til test, eller om han sidder i ro og fred derhjemme.

Lad mig endnu engang slå fast, at A fungerer dårligt i et prøverum, fordi han ikke har været i stand til at lære sit pensum tilstrækkelig godt, og så er det sandsynligt, uanset de forskellige eksperters udsagn, at A's dårlige syn også spiller en rolle for hans virke i prøverummet.«

Efter afslutningen af andet skoleophold med udgangen af 1984 orienterede z-by Tekniske Skole ved skrivelse af 15. januar 1985 indklagede om det endelige forløb af opholdet.

Det er i skrivelsen oplyst, at klageren i efterårssemesteret har opnået tilfredsstillende resultat i fagdiciplinen Fysiologisk optik, og at klageren ikke har opnået tilfredsstillende resultat i fagdiciplinerne Anatomi og Fysiologi, Fysisk/geometrisk optik og Fotometri, Binokulært syn, Refraktion, Biologisk basisviden og Statistik. I skrivelsen konkluderes det:

»Skolen ser med beklagelse på det manglende udbytte af undervisningen, men kan tilbyde følgende to løsningsforslag:

- Eleven indkaldes til en gentagelse af andet skoleophold, enten i januar 1985 eller i januar 1986, eller

- Under forbehold for tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer tilvejebringes et specielt undervisningsprogram for eleven i 1985.

Begge forslags gennemførelse afhænger naturligvis af Deres stillingtagen, men det bør understreges, at specielt det andet af de to forslag afhænger af, hvilke rammer skolen får stillet til rådighed for sine undervisningsaktiviteter.

Det vil således ikke være muligt at gennemføre et specielt undervisningsforløb for en elev, hvis dette går ud over skolens øvrige undervisningsaktiviteter.«

Herefter opsagde indklagede ved skrivelse af 31. januar 1985 klageren til fratrædelse den 28. februar 1985. Som begrundelse for opsigelsen er det anført:

»Opsigelsen sker på grund af dine resultater på skolen, som gør, at uddannelsesaftalen er brudt fra din side.«

Efter anmodning fra Optikerfagets Fællesudvalg har z-by Tekniske Skole den 28. februar 1985 givet følgende vurdering af, om klageren vil være i stand til at gennemføre uddannelsen som optiker:

»På baggrund af A's hele uddannelsesforløb må skolen gøre opmærksom på, at de ovenfor nævnte løsningsforslag er givet af pligt, samt at skolen anser det for meget tvivlsomt, om A vil være i stand til at gennemføre uddannelsen som optiker.«

Klageren har under fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hans resultater på skolen i første række skyldes, at han følte sig under stærkt pres på skolen, og at han bliver nervøs ved aflæggelse af prøver.

I forårssemesteret 1984 gennemførte han ikke undervisningen i refraktion med tilfredsstillende resultat. Derfor aftalte han med C, at han i sommerferien, der er på 5 uger, skulle repetere stoffet. Han tog sine bøger med på en 4 ugers-ferietur. Han kan ikke huske, at C allerede i marts 1984 skulle have opfordret ham til at tage kontakt med studievejlederen, men han husker, at han på et senere tidspunkt blev opfordret hertil. Da han samtidig fik at vide af C, at han fungerede godt under de praktiske øvelser, mente han dengang ikke, at det var nødvendigt at tale med studievejlederen.

G, der er chefoptiker hos indklagede, har under personligt fremmøde for nævnet som vidne bl.a. forklaret, at han arbejder i y-by og derfor ikke har nærmere personligt kendskab til klageren. På indklagedes vegne modtog han i december 1982 flere breve fra skolen med meddelelse om, at efg-elever ikke havde klaret undervisningen i et enkelt fag tilfredsstillende. Han aftalte med skolen, at eleverne skulle til re-test i forbindelse med andet skoleophold, hvad der ikke var noget usædvanligt i. I september 1984 blev han kontaktet telefonisk af skolen vedrørende klagerens vanskeligheder. Han bad om at få et brev herom. Han antager, at indklagedes skrivelse af 2. oktober 1984 til klageren tilsyneladende er blevet misforstået af klageren, der har troet, at bemærkningerne vedrørende klagerens syn var den væsentligste årsag til vanskelighederne. Det har hele tiden været vidnets opfattelse, at hovedproblemet var klagerens vanskeligheder ved at tilegne sig den fornødne teoretiske viden. Han har ikke selv talt med klageren om skrivelsen af 2. oktober 1984, men han er bekendt med, at klageren diskuterede skrivelsen med indklagedes bestyrer af afdelingen i x-by. I resten af klagerens andet skoleophold holdt han sig i stadig kontakt med skolen om klageren. Skolen lod en ekstra lærer hjælpe klageren, men skolen havde alligevel ikke store forhåbninger om, at klageren ville klare sig tilfredsstillende. Vidnet har aldrig tidligere set en skrivelse fra skolen med en så negativ bedømmelse af en elev.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Klageren har under skoleopholdet i efterårssemesteret 1984 - trods advarsler fra skolens og til dels fra indklagedes side - kun opnået tilfredsstillende resultat i fagdisciplinen Fysiologisk optik. Efter skolens udtalelser må det lægges til grund, at en tilfredsstillende gennemførelse af de øvrige fagdiscipliner i hvert fald må forudsætte et ekstra, længerevarigt skoleophold, med en tilsvarende forlængelse af klagerens samlede uddannelsesperiode.

Under disse omstændigheder findes der at være bristet en væsentlig forudsætning for indklagede vedrørende gennemførelsen af uddannelsesaftalen, således at indklagede har været berettiget til at ophæve aftalen uden at forsøge re-test gennemført.

Herefter tages indklagedes frifindelsespåstand til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede, Optikerfirmaet B A/S, frifindes for den af klageren A under denne sag nedlagte påstand.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen