Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev havde forladt sin uddannelsesplads i utide, fordi han var blevet skældt ud på en grov og ubehagelig måde. Virksomheden påstår primært uddannelsesforholdet genoptaget, subsidiært tilkendt erstatning på 23.000. Ikke hjemmel til at imødekomme den principale påstand. Lagt til grund at eleven var blevet irettesat, men at dette ikke gav grundlag for at hæve aftalen. Eleven pålagt at betale 3.000 kr. i erstatning for tab og ulempe.

Den fulde tekst

Ophævelse - Erstatning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 19. marts 1986 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 4. marts 1986 i sag nr. 3/1986: A v/elinstallatør B mod efg-elev C, bygge & anlæg (elektriker), afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, A v/elinstallatør B, og indklagede efg-elev C, født den 6. marts 1966, blev der den 27. juni 1984 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter indklagede skulle uddannes i elektrikerfaget med uddannelsesperiode fra den 1. august 1984 til den 31. juli 1987. Den 18. november 1985 ophævede indklagede uddannelsesaftalen. Efter klagerens opfattelse har denne ophævelse været uberettiget.

Ved klageskrift af 19. januar 1986 har klageren indbragt sagen for nævnet principalt med påstand om, at indklagede tilpligtes at overholde den indgåede uddannelsesaftale og genoptage arbejdet hos klageren. Subsidiært har klageren påstået indklagede tilpligtet at betale erstatning på 23.000 kr.

Indklagede, der har givet møde ved sin faglige organisation, Dansk El-Forbund, har påstået frifindelse.

Klageren har om den subsidiære påstand anført, at det krævede beløb er opgjort som omkostningerne ved at uddanne en ny lærling til et uddannelsesmæssigt stade, der kan berettige klageren til at debitere kunderne for udført arbejde.

Indklagede har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han var bange for B, der var hans chef. Der var ansat 2 lærlinge, en overmontør og vekslende mellem 1 og 5 svende hos klageren. B skældte ofte indklagede ud på en grov og ubehagelig måde. De enkelte episoder har måske ikke hver for sig været alvorlige, men efterhånden følte indklagede sig stærkt påvirket af situationen. Indklagede har talt med en overmontør om sine problemer, og overmontøren søgte at berolige indklagede, bl.a. under henvisning til at B havde personlige vanskeligheder: Indklagede har aldrig talt med B selv om problemerne, og han tror ikke, at B selv var klar over situationen. I en periode forud for den 18. november 1985 var indklagede på skole, hvor han befandt sig godt. Efterhånden som tiden for skoleopholdets afslutning nærmede sig, blev han mere og mere nervøs over at skulle tilbage til B, og han besluttede sig derfor til at ophæve uddannelsesaftalen.

B har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at indklagede sædvanligvis arbejdede sammen med overmontøren. Han selv havde normalt kun kontakt med indklagede ca. 15 min. daglig. Det er rigtigt, at han ved nogle lejligheder har skældt indklagede ud, bl.a. når der ikke var ryddet op i varebilen, hvilket indklagede havde ansvaret for. Han står dog uforstående over for indklagedes frygt for ham, som han intet har hørt om, før sagen er blevet rejst. Overmontøren har aldrig nævnt noget herom. Han har uddannet 1 mesterlærling, som stadig er ansat hos ham som svend. Indklagede er hans første efg-elev.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter de afgivne forklaringer findes det godtgjort, at indklagede har modtaget tilrettevisninger under sin uddannelse hos klageren. Derimod findes det ikke godtgjort, at indklagede er blevet behandlet på en så grov eller krænkende måde, at han kan anses for at have været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen med klageren.

Nævnet finder ikke at have hjemmel til at tage den af klageren nedlagte principale påstand under påkendelse.

Da indklagede uberettiget har ophævet uddannelsesaftalen, finder nævnet derimod, at han i overensstemmelse med klagerens subsidiære påstand bør betale en erstatning til klageren. Ved fastsættelsen af denne erstatning finder nævnet ikke at kunne lægge afgørende vægt på omkostningerne ved uddannelse af en ny lærling. Erstatningen fastsættes skønsmæssigt til 3.000 kr.

THI BESTEMMES:

Inden 14 dage betaler indklagede, efg-elev, C 3.000 kr. til klageren, A v/elinstallatør B.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen