Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev havde under uddannelsen haft mange sygefravær. Han havde ikke vist evner for faget. Han havde modtaget flere advarsler om, at han ville blive bortvist, hvis ikke forholdene bedrede sig. Der forelå tillige negative udtalelser fra skolen. Det blev lagt til grund ved afgørelsen, at eleven havde forsømt sine pligter til at gennemføre uddannelsen i et sådant omfang, at virksomheden havde været berettiget til at hæve uddannelsesaftalen.

Den fulde tekst

Evner - Sygdom - Bortvisning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 7. juli 1986 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 3. juni 1986 i sag nr. 2/1986: Efg-elev A, x-by, mod B, y-by, (jordbrug - anlægsgartner), afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 13. maj 1965 og indklagede B, y-by, blev der den 1. oktober 1984 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jordbrug (anlægsgartner) fra den 1. september 1984 til den 30. juni 1987. Efter at Det faglige Fællesudvalg for Gartneri af indklagede havde fået forelagt spørgsmålet om ophævelse af uddannelsesaftalen, blev aftalen ophævet af indklagede den 20. november 1985 begrundet manglende interesse fra klagerens side.

Ved klageskrift af 6. januar 1986 har klagerens forældre, på klagerens vegne, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale erstatning for uberettiget afbrydelse af uddannelsesforholdet.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at Teknisk Skole i x-by, den 6. marts 1985, skrev følgende til indklagede:

»Skolen skal herved orientere Dem om, at A har været til samtale ang. forsømmelser og manglende interesse for undervisningen.

Såfremt der ikke sker væsentlige ændringer i disse forhold, vil skolen kontakte Dem for yderligere drøftelse af A's fortsatte deltagelse i undervisningen.«

Indklagede har i en skrivelse af 11. marts 1986 til nævnet bl.a. anført:

»man (skal) videre fremføre konkrete oplysninger i sagen:

1) I første praktikperiode (1/9-84 til 11/1-85) med i alt 84 arbejdsdage har A været fraværende på grund af sygdom i i alt 12 dage fordelt over 5 forskellige sygeperioder fra 1 til 4 dages varighed. Derudover har han taget 1 feriedag.

2) I anden praktikperiode (3/6-85 til 11/10-85) med i alt 95 arbejdsdage har A været fraværende på grund af sygdom i i alt 29 dage fordelt over 5 forskellige sygeperioder fra 2 til 12 dages varighed. Derudover har han taget 15 feriedage.

3) A har arbejdet i i alt 122 dage og været fraværende i 57 dage i den samlede praktiktid i have.

Med hensyn til at møde for sent på arbejde er dette sket ca. 20 gange, hvor han er kommet fra 5 til 20 minuter efter havens mødetid. Når gartneren har bebrejdet ham dette, har han ikke reageret herpå, men har »ladet det gå ind af det ene øre og ud af det andet«.

A har været beskæftiget i havens staudebed med beskæring/omplantning og opbinding, uden at han har været i stand til at fuldføre et arbejde. Den faglærte medarbejder har hver dag måttet gentage sine vejledninger, uden at A har fattet dem. Han har deltaget i anlæg af bowlebane og ved indkørslen og prøvet lægning af fliser, SF-sten m.v., ligesom han har deltaget i udtynding i busketter. I alle disse arbejder har han deltaget i et meget sløvt og langsomt arbejdstempo og uden at prøve at lære noget af de øvrige ansatte, således at man ikke kan få anden opfattelse af ham, end at han er totalt uinteresseret i arbejdet. Gartner C, ....have, har ved flere lejligheder påtalt over for A, at han måtte tage sig mere sammen, desværre uden effekt. Den 3/6-1985 begynder han efter et skoleophold igen i ... have, hvor han oplyser gartneren om, at han er ked af at gå i skole. Teknisk skole har en uge før oplyst haven om, at man var mest stemt for at afbryde hans skolegang, medens haven foreslog at prøve ham lidt endnu - hvortil gartneren foreholdt A, at skolegang var nødvendig for at fortsætte som gartnerelev.'

Indklagede har herudover i en skrivelse af 26. maj 1986 til nævnet oplyst, at klageren i en samtale den 8. juli 1985 har fået en kraftig irettesættelse og er blevet bedt om at tage sig mere sammen. Den 10. september 1985 er klageren yderligere blevet skældt meget ud, og han har fået besked på at gå mere op i sit arbejde, og ikke glemme så meget af det, han fik fortalt, samt virke mere interesseret i faget.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han har haft flere sygdomsperioder med bl.a. influenza og hovedpine. Hertil kommer at han har slået sin hånd under arbejdet hos indklagede. Det er korrekt, at han i marts 1985 var til samtale på skolen, men han mener, at han herefter har taget sig meget sammen og rettet sine forhold på skolen. Gartner C har ikke sagt til A, at A var for meget syg.

Den 10. september 1985 talte han kun med gartneren om sin sygdom, der fremkom ikke kritik af hans arbejdsindsats. Han har ikke fået gentagne instruktioner om udførelsen af sit arbejde, og ingen har kritiseret ham for at være sløv og uinteresseret i arbejdet. Det er rigtigt, at han 12-13 gange er kommet for sent, men kun i 2 tilfælde drejede det sig om længere tid. Dette er blevet påtalt.

Gartner C har under personligt fremmøde for nævnet forklaret, at han har været gartner i 16 år. Han har i den tid haft 3 efg-elever, hvis uddannelse er forløbet uden problemer. Oplysningerne i indklagedes skrivelser til nævnet stammer fra ham, og de er korrekte. Vidnet har »rigtigt mange gange« sagt til klageren, at han skulle tage sig sammen. Ved flere lejligheder, når klageren kom for sent, har han truet ham med afskedigelse. Klageren virkede ikke interesseret i faget, alle instruktioner skulle gentages flere gange. Klageren har kun i meget få tilfælde arbejdet alene.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter de oplysninger, der er forelagt nævnet såvel fra skolen som fra indklagede, findes klageren at have forsømt sine pligter til at gennemføre uddannelsen i et sådant omfang, at indklagede på grund af klagerens misligholdelse har været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

Nævnet tager derfor indklagedes frifindelsespåstand til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede B frifindes for den af klageren, efg-elev A, nedlagte påstand.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen