Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev blev bortvist, idet virksomheden hævdede, at hun var for meget syg, samt påstod, at hun var tal- og ordblind. Lagt til grund ved afgørelsen, at det ikke var dokumenteret ved udtalelse fra sagkyndig, at hun var ord- og/eller talblind. Anset for en skærpende omstændighed, at virksomheden i forbindelse med et møde hos arbejdsformidlingen havde hævdet, at eleven var tal- og ordblind.

Erstatningen derfor ansat til 50.000 kr.

Den fulde tekst

Bortvisning - Sygefravær - Evner - Erstatning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 3. september 1986 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 19. august 1986 i sag nr. 5/1986: Efg-elev A, x-by, mod B (kontorfaget) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 15. april 1961, og indklagede B, blev der den 13. juni 1985 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes i kontorfaget med uddannelsesperiode fra den 1. juni 1985 til den 31. maj 1987. Den 31. januar 1986 ophævede indklagede uddannelsesaftalen med udgangen af februar måned 1986. Efter klagerens opfattelse har denne ophævelse været uberettiget.

Ved klageskrift af 21. februar 1986 har klageren indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 84.000 kr. til klageren, subsidiært et mindre beløb efter nævnets skøn.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at klageren i januar 1978 opnåede følgende karakterer ved de erhvervsfaglige grunduddannelser:

 

 Fag            Karakter 

 Dansk, skriftlig..............6 

 Engelsk, mundtlig niveau 1....6 

 Engelsk, skriftlig niveau 1...6 

 Tysk, mundtlig niveau 1.......6 

 Tysk, skriftlig niveau 1......5 

 Regning 1.....................6 

 Datalære......................7 

 Markedsfag....................7 

 Maskinskrivning...............6 

 Organisation 1................6 

 Regnskab 1....................6 

 Samfundslære..................5 

Den 28. janaur 1986 sendte advokat C en skrivelse til indklagede, hvori det bl.a. er anført:

»A har rettet en henvendelse til mig vedrørende den situation, der er opstået omkring hendes ansættelsesforhold. Min klient har meddelt mig, at hun på grund af ryglidelse blev sygemeldt den 18. oktober 1985, og at hun har gået til behandlinger og undersøgelser siden da.

Behandlingerne førte til, at hun for så vidt kunne raskmeldes den 20. januar 1986, men på hr. D's foranledning blev min klients sygemelding udstrakt i yderligere 14 dage til den 3. februar 1986.

Min klient har gjort mig bekendt med den samtale, der har været ført mellem hende og hr. D den 20. januar 1986 samt med det møde, der d.d. har været afholdt på arbejdsanvisningen, hvor man fra B's side forsøgte at få min klient til at underskrive et dokument, hvorefter hun skulle erklære sig indforstået med, at uddannelsesaftalen var ophævet.

Min klient står helt uforstående over for de beskyldninger med hensyn til hendes arbejdsindsats og med hensyn til kvaliteten af hendes arbejde, som er rettet mod hende.

Det er hendes opfattelse, at hun i den tid, hun var i arbejde fra 1. juni 1985 til 18. oktober 1985, udførte sit arbejde, som man kunne forvente af en nybegynder.«

Indklagede opsagde herefter ved skrivelse af 31. januar 1986 klagerens uddannelsesaftale med udgangen af februar, uden forinden at have besvaret advokatens henvendelse. Indklagede gav meddelelsen om ophævelsen til arbejdsformidlingen, og som grund til ophævelsen anførtes:

»Efter indkøbscentralens opfattelse er eleven ikke egnet til kontor med talbehandling eller afskrivning, hverken manuelt eller på maskine. Eleven har ikke oplyst, at hun var ord- og talblind. Siden ansættelsen har eleven kun været beskæftiget 76 dage.«

Ved skrivelse af 3. februar 1986 protesterede HK y-by mod indklagedes ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen, og ved skrivelse af 4. februar 1986 protesterede advokat C.

Indklagede uddybede herefter ved skrivelse af 5. februar 1986 til advokaten baggrunden for ophævelsen. I skrivelsen er bl.a. anført:

»Baggrunden for ophævelsen af uddannelsesaftalen er nøje drøftet med HK y-by i møde den 30. januar 1986. På dette møde blev fremlagt dokumentation for Deres klients ord- og talblindhed. Da man er af den opfattelse, at Deres klients ord- og talblindhed er af så alvorlig karakter, at det ikke - heller af hensyn til Deres klient - vil være forsvarligt at fortsætte uddannelsesaftalen, må man fastholde, at uddannelsesaftalen er ophævet pr. 28. februar 1986.«

Administrationschef E, der er ansat hos indklagede, har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at indklagede inden uddannelsesaftalen blev indgået var bekendt med klagerens eksamensresultater fra 9. klasse og fra erhvervsfaglige grunduddannelser, men da klageren samtidig havde gode udtalelser fra en børnehave, hvor hun havde været ansat, besluttede man at indgå uddannelsesaftale med hende. Ved udløbet af prøvetiden var der ikke ubetinget tilfredshed med hendes arbejde, men de øvrige ansatte i afdelingen bad om, at hun måtte fortsætte. Da indklagede nærede håb om, at hun ville kunne gøre fremskridt, og man i øvrigt var midt i ferietiden, lod man hende derfor fortsætte uanset prøvetidens udløb. Vidnet er bekendt med, at klageren har fået påtale for fejl under arbejdet, men han ved ikke nærmere, hvornår dette er sket. Efter at klageren var blevet sygemeldt konstaterede man et betydeligt antal fejl ved det arbejde, hun havde udført. Der var således fejl på 7 lagerkort ud af 100, ligesom det viste sig, at klageren var ude af stand til at skrive breve efter manuskript. Man nåede derfor frem til den konklusion, at klageren var tal- og ordblind.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hun ikke har fået noget at vide om, at der var fejl ved hendes arbejde. Kontorchef D sagde derimod til hende, at det gik godt, at man var glad for hende, og at hun ville kunne fortsætte ud over prøvetiden. Hun har ikke skrevet mange breve efter manuskript. Først under telefonsamtale den 20. januar 1986 omtalte kontorchefen, at hun havde lavet for mange fejl. Hun er nu arbejdsløs og har ikke haft arbejde, siden uddannelsesaftalen blev ophævet.

Klageren har til støtte for størrelsen af det rejste krav gjort gældende, at det ikke har været muligt for hende at indgå en ny uddannelsesaftale på grund af indklagedes meddelelse til arbejdsformidlingen om hendes påståede ord- og talblindhed. Klageren har yderligere gjort gældende, at indklagede bør betale hendes advokatomkostninger.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Nævnet finder, at indklagede inden prøvetidens udløb burde have taget endelig stilling til, om klageren var i besiddelse af de fornødne forkundskaber, således at indklagede er afskåret fra på et senere tidspunkt at påberåbe sig manglende forkundskaber som grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen. På denne baggrund findes indklagede ikke at have været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen den 31. januar 1986.

Det er ikke ved sagkyndig erklæring godtgjort, at klageren er ord- og/eller talblind. Derfor finder nævnet, at indklagede ikke har haft fornødent grundlag for at udtale sig herom. Ved fastsættelsen af den godtgørelse, der tilkommer klageren, finder nævnet at måtte lægge vægt på, at indklagede ved sin udtalelse til arbejdsformidlingen kan have lagt betydelige hindringer i vejen for, at klageren har kunnet opnå anden tilsvarende uddannelse.

Den godtgørelse, indklagede herefter skal betale som følge af sin uberettigede ophævelse af uddannelsesaftalen, fastsættes skønsmæssigt til 50.000 kr.

Nævnet finder ikke grundlag for i den foreliggende sag at fravige sin sædvanlige praksis, hvorefter hver part bærer sine sagsomkostninger.

THI BESTEMMES:

Inden 14 dage betaler indklagede B 50.000 kr. til klageren, efg-elev A, x-by.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen