Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev blev bortvist efter prøvetidens udløb med den begrundelse, at hun manglede evner for faget. Lagt til grund i forbindelse med afgørelsen, at virksomheden burde have opdaget dette inden udløbet af prøvetiden. Eleven tillagt erstatning for uberettiget bortvisning med 20.000 kr. Dissens for 50.000 kr.

Den fulde tekst

Evner - Bortvisning - Erstatning


I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 13. februar 1987 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 26. november 1986 i sag nr. 14/1986: Efg-elev A mod B (kontorfaget) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 15. april 1967, og indklagede B blev der i 1985 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes i kontorfaget med uddannelsesperiode fra den 15. oktober 1985 til den 14. oktober 1987. Den 25. februar 1986 ophævede indklagede uddannelsesaftalen med udgangen af marts måned 1986. Efter klagerens opfattelse har denne ophævelse været uberettiget.

Ved klageskrift af 21. juli 1986 har klageren ved sin faglige organisation, Københavns Kommunalforening, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklageren tilpligtes at betale en passende erstatning efter nævnets skøn til klageren. Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at klageren var ansat hos indklagede i C forvaltningen. Den 27. januar 1986 sendte forvaltningen følgende skrivelse til klagerens personaleafdeling:

»Med virkning fra 15. oktober tiltrådte A som kontraktaspirant i D afdelingen, hvor hun blev placeret i afdelingens juridiske afsnit. Desværre har D afdelingen måttet konstatere, at A er stærkt ordblind, hvilket bevirker, at hun ikke kan benyttes i en skrivefunktion. A har derfor hidtil primært været beskæftiget ved fotokopieringsarbejde o.lign.

På baggrund af A's handicap har det ikke været muligt at finde egnet beskæftigelse til pågældende i D afdelingen, hvorfor man herved skal anmode personaleafdelingen om snarest muligt at finde mulighed for en omplacering af A.«

Den 25. februar 1986 skrev indklagede herefter følgende til klageren:

»Med henvisning til samtale i personaleafdelingen skal man herved meddele Dem afsked fra Deres stilling som kontorassistentaspirant i C forvaltningen i y-by til fratræden med udgangen af marts måned.«

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hun afsluttede 10. klasse i 1984 med eksamenskarakterer på 7 og 8 i dansk og matematik. Hun har kun modtaget specialundervisning i 1. klasse. Under den erhvervsfaglige grunduddannelse fik hun karakteren 6 i mundtlig dansk og 7 i skriftlig dansk. I regning og maskinskrivning fik hun 03. Under sin ansættelse hos indklagede udførte hun duplikeringsarbejde, fandt sager frem, udførte journalarbejde og udførte i et vist omfang telefonpasning. I starten af sin ansættelse har hun ved flere lejligheder skullet skrive efter koncept, hvilket hun fandt vanskeligt, navnlig fordi det var svært at læse manuskriptet. Hun blev spurgt, om hun havde svært ved at stave, men hun har ikke modtaget egentlig kritik af sit arbejde.

Klageren har til støtte for sin påstand nærmere anført, at indklagede ikke efter prøvetidens udløb har været berettiget til at afskedige klageren under henvisning til manglende evner for faget.

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand nærmere anført, at klageren åbenbart var kommet på en forkert hylde, og at det har været berettiget at afskedige hende, da dette blev klarlagt. Indklagede var bekendt med klagerens karakterer fra 10. klasse og den erhvervsfaglige grunduddannelse.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Nævnet finder, at indklagede inden prøvetidens udløb burde have taget endelig stilling til, om klageren var i besiddelse af de fornødne kundskaber, således at indklagede er afskåret fra på et senere tidspunkt at påberåbe sig manglende forkundskaber som grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen. På denne baggrund findes indklagede ikke at have været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen den 25. februar 1986.

Under henvisning til at der ikke i øvrigt foreligger kritisable forhold fra indklagedes side, finder 6 af nævnets medlemmmer, at den godtgørelse, indklagede herefter skal betale som følge af sin uberettigede ophævelse af uddannelsesaftalen, bør fastsættes skønsmæssigt til 20.000 kr.

1 af nævnets medlemmer finder, at indklagede har tilsidesat sine forpligtelser over for klageren så groft, at godtgørelsen bør fastsættes til 50.000 kr.

THI BESTEMMES:

Inden 14 dage betaler indklagede B 20.000 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen