Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev blev bortvist, idet han ikke var mødt på arbejdet.

Principalen havde fundet ham hjemme i beruset tilstand. Det blev oplyst, at han havde drukket sig fuld, da han ikke kunne skaffe penge til køreundervisning, idet mester havde nægtet at betale for køreundervisningen. Uddannelsesaftalen var underskrevet i februar 1986. Ifølge aftalen var uddannelsen påbegyndt den 1. oktober 1985, men uddannelsesforholdet var reelt påbegyndt den 1. juli 1985. Lagt til grund i forbindelse med sagen, at uddannelsen var påbegyndt den 1. juli 1985. Lagt til grund, at den skete bortvisning i juni 1986 var sket på baggrund af mesters uberettigede nægtelse af at betale for køreundervisning for eleven, og elevens adfærd derfor til en vis grad anset for undskyldelig. Eleven tillagt erstatning på 20.000 kr.

Den fulde tekst

Beruselse - Kørekort - Bortvisning - Erstatning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 7. april 1987 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 11. februar 1987 i sag nr. 15/1986: Efg-elev A mod B v/C (jern og metal - lastvognsmekaniker) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 4. juni 1968, og indklagede B v/C, x-by, blev der den 16. februar 1986 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jern og metal (lastvognsmekaniker) med uddannelsestid fra den 1. oktober 1985 til den 30. september 1988. Den 4. august 1986 ophævede indklagede uddannelsesaftalen. Efter klagerens opfattelse har denne ophævelse været uberettiget.

Ved klageskrift af 1. december 1986 har klageren ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 83.040 kr., hvortil kommer manglende overarbejdsbetaling 5.000 kr., eller i alt 88.040 kr.

Indklagede har påstået frifindelse, men har dog ikke villet bestride, at klageren har udført overarbejde uden at få betaling herfor. Indklagede har ikke kontrolleret, om den manglende betaling udgør 5.000 kr., men beløbet kan være rigtigt.

Det fremgår af sagen, at klageren den 1. juli 1985 startede som efg-elev hos indklagede, men at der først i februar 1986 blev oprettet uddannelsesaftale, og da med 1. oktober 1985 som begyndelsesdato. Indklagede har oplyst, at begyndelsesdatoen er ændret fra 1. juli til 1. oktober 1985, fordi de 3 måneder fra 1. juli til 1. oktober var prøvetid. Den 20. juni 1986 blev klageren bortvist af indklagede, men uddannelsesforholdet blev genetableret den 20. juli 1986, således at den forløbne tid blev betragtet som ferie uden løn. Den 4. august 1986 ophævede indklagede uddannelsesaftalen endeligt ved følgende anbefalede skrivelse til klageren:

»De har hermed min skriftlige opsigelse af uddannelsesaftale mellem Dem og B med omgående virkning. Begrundelse: Uregelmæssigheder fra Deres side over for B og undertegnede. Skulle yderligere begrundelse ønskes, står jeg gerne til rådighed for sådanne. Med forbehold for ret til krav om erstatning.«

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han en lørdag i løbet af foråret 1986 mødte på overarbejde. Han havde aftenen forinden været »på damesjov« og følte sig lidt træt, men han var ikke beruset. Indklagede sagde til ham, at han var fuld, og at han skulle »skrubbe hjem«. Den 19. juni 1986 meldte han sig syg, fordi han denne dag skulle rundt til venner og bekendte for at låne til betaling for køreundervisning, som indklagede havde afvist at betale. Da det ikke lykkedes ham at låne pengene, drak han sig om aftenen fra sans og samling, fordi han ikke så nogen mulighed for at betale kørelæreren. Da han vågnede op den 20. juni om morgenen, følte han sig dårlig og havde ikke lyst til at gå på arbejde. Indklagede kom hjem til ham og sagde, at han skulle stå op. Indklagede sagde også, at han »var skidefuld«, og at han var fyret. Senere blev han dog genansat. Den 1. august 1986 mødte han om aftenen på et værtshus indklagedes datter, som han ikke kendte. Da hun fandt ud af, hvem han var, sagde hun til ham, at han var en slyngel, og at hans læreplads hang i en tynd tråd. Da hun havde gentaget dette flere gange, blev han sur og sagde til hende, at hvis hun ikke gik, ville hun »få et par på hovedet«, og at hun måtte være »lige så tosset i hovedet som faderen«.

Klagerens mor, fru D, har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at indklagede oprindeligt nægtede at betale for klagerens køreundervisning. Indklagede fortalte, at han desværre havde glemt - som han ellers plejede - at træffe aftale med efg-elevens forældre om, at de skulle betale for undervisningen. Da klageren den 20. juli 1986 efter samtaler med vidnet blev genansat, lovede indklagede dog at betale for køreundervisningen.

Automekaniker E har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han indtil 10. september 1986 har været ansat i ca. 2 år hos indklagede. Klageren virkede ikke villig til at lære at gøre tingene på egen hånd, og vidnet fandt ham ikke egnet som mekaniker. Klagerens arbejde duede ikke, selv om han flere gange havde fået vist, hvorledes han skulle gøre. Vidnet har dog ikke hørt, at indklagede har irettesat klageren. Klageren har ikke været meget syg, med vidnet husker, at klageren et par gange er mødt beruset. En dag er klageren udeblevet, efter at han sammen med nogle venner var kørt galt efter en tur til Holstebro.

Indklagede har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han lovede at betale for klagerens køreundervisning, da han tog ham tilbage den 20. juli. Han havde oprindelig nægtet at betale for undervisningen på grund af klagerens opførelse, men det er også rigtigt, at han normalt ikke har betalt for efg-elevers køreundervisning.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Da klageren er startet som efg-elev hos indklagede den 1. juli 1985, findes indklagede at have været uberettiget til i uddannelsesaftalen - der først er underskrevet i februar 1986 - at anføre, at uddannelsesperioden er begyndt den 1. oktober 1985.

Det lægges til grund, at bortvisningen i juni 1986 har haft baggrund i, at indklagede uberettiget har nægtet at betale for klagerens køreundervisning, således at klagerens adfærd i denne forbindelse til en vis grad er undskyldelig.

Herefter findes der efter en samlet bedømmelse ikke at have foreligget omstændigheder, der har gjort indklagedes ophævelse af uddannelsesforholdet berettiget.

Nævnet finder, at indklagede herefter bør betale en erstatning til klageren, der skønsmæssigt fastsættes til 20.000 kr. Herudover bør indklagede betale 5.000 kr. for manglende betaling for overarbejde, idet det bemærkes, at indklagede ikke har bestridt klagerens opgørelse af dette beløb.

THI BESTEMMES:

Inden 14 dage betaler indklagede, B v/C, x-by, 25.000 kr. til klageren, efg-elev A, x-by.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen