Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et uddannelsesforhold blev i forbindelse med en telefonsamtale hævet.

Virksomheden hævdede, at dette var sket efter gensidig overenskomst.

Lagt til grund, at der ikke i forbindelse med telefonsamtalen utvetydigt havde foreligget en aftale om gensidig ophævelse.

Virskomheden hævdede i øvrigt, at eleven manglede evner for faget samt var for meget syg. Lagt til grund, at der ikke forelå omstændigheder, der gav virksomheden grundlag for at hæve aftalen.

Eleven blev derfor tillagt erstatning for uberettiget bortvisning.

Den fulde tekst

Evner - Bortvisning - Erstatning - Sygefravær


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 16. juli 1987 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 21. april 1987 i sag nr. 3/1987: Efg-elev A mod B ApS (gartneri) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 21. december 1966, og indklagede, B ApS blev der i 1984 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som anlægsgartner med uddannelsesperiode fra den 1. august 1984 til den 12. juni 1987. Den 8. april 1986 blev uddannelsesaftalen ophævet på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter klagerens opfattelse har denne ophævelse været uberettiget.

Ved klageskrift af 27. januar 1987 har klageren ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale løn for 8 uger tillige med feriegodtgørelse heraf, i alt 14.181,57 kr.

Indklagede, der har givet møde sammen med sin faglige organisation, Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre, har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Indklagede har ved skrivelse af 4. juni 1986 til Det faglige Udvalg for Gartneri anført følgende som begrundelse for uddannelsesforholdets ophør:

»Ophævelsen af uddannelsesaftalen skal ses i lyset af elevens fravær (jfr. den fremsendte dokumentation) samt især i lyset af, at instruktion og arbejdsopgaver ikke blev fulgt.

Således har flere medarbejdere over for formand C afvist at have eleven med, idet han ikke var i stand til at udføre selv de mest simple arbejdsopgaver.

Eksempelvis blev eleven bedt om at tømme en brønd for sten, men opgav efter at have gravet et par centimeter op, og han gav besked om, at han ikke havde udført arbejdet.

Endvidere var eleven, trods bemærkning af hvor langt borde og bænke skulle nedgraves, ikke i stand til at udføre korrekt nedgravning.

Desuden er eleven stadig ikke i stand til at udføre korrekt fliselægning, og hver gang han har udført fliselægning efter behørig instruktion, har arbejdet været så dårligt, at det er blevet kasseret og blevet lavet om.

Vi har flere gange givet eleven advarsler, og han har hver gang lovet at tage sig sammen, men samtalerne har haft modsat virkning, ser det ud til, idet interessen for arbejdet var stadig dalende.

Ovennævnte oplysninger i forbindelse med, at vore medarbejdere begyndte at afvise at arbejde sammen med eleven, er årsag til, at vi så os nødsaget til at ophæve kontrakten.«

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hans to skoleophold gik godt. Han har ved en enkelt lejlighed fået at vide, at han skulle tage sig sammen. Det skete i forbindelse med, at han var blevet kaldt til samtale på kontoret, fordi han manglede at grave 2 cm ved opsætning af et bord og bænk. Han har aldrig renset en brønd for sten, og i øvrigt har han ikke modtaget egentlig tilrettevisninger, bortset fra almindeligt holdte meddelelser i forbindelse med arbejdets udførelse. Han synes ikke, han har haft mange sygedage. Den 8. april 1986 var han gået på arbejde, selv om han var syg. Ved 10-tiden om formiddagen sagde den svend, han arbejdede sammen med, til ham, at han kunne tage hjem, hvis blot han huskede at ringe til firmaets kontor om sin sygdom. Da han kom hjem, ringede han til D, der sagde, at han skulle sende en lægeattest. Lidt senere samme dag ringede D og sagde, at han var fyret på grund af de mavesmerter, han ved flere lejligheder havde haft. Hun spurgte, om de kunne være enige om, at han var fyret. Han blev forvirret og svarede ja. Han gik fra den 8. april til den 30. maj 1986 uden løn og uden understøttelse. Pr. 1. juni 1986 fik han ved hjælp fra Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre en ny uddannelsesaftale uden forlængelse af uddannelsestiden.

D har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at hun er administrativ leder hos indklagede. Navnlig fra efteråret 1985 har hun ofte hørt klager fra formænd og svende over klageren. I den anledning var klageren 3 gange indkaldt til alvorlige samtaler på kontoret, hvor han blev bedt om at tage sig sammen. Da klageren ringede den 8. april 1986, sagde hun: »Og hvad så denne gang?» Han fik besked på at gå til lægen for at få at vide, hvad der var i vejen. Hun ringede kort efter til klageren og diskuterede hans uddannelse. De fandt i enighed ud af, at klageren skulle betragtes som fyret.

C har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han, der er uddannet anlægsgartner, i ca. 4 1/2 år har været formand hos indklagede. I den tid har der løbende været uddannet efg-elever. Umiddelbart inden udløbet af klagerens prøvetid diskuterede man hans forhold. Vidnet mente, at klageren var for umoden, men den anden formand sagde, at man burde give klageren en chance. Stort set alle indklagedes medarbejdere ville hellere arbejde alene end have klageren som bistand. Klageren var umoden, havde en dårlig fysik og viste ikke interesse for faget, hvilket bl.a. gav sig udslag i, at han havde svært ved at modtage en besked. Vidnet har overværet, at klageren - et stykke tid før uddannelsesaftalen blev ophævet - blev kaldt på kontoret og alvorligt irettesat, fordi han ikke havde gravet et bord og en havebænk langt nok ned, ligesom bord og bænk ikke var i water.

E har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han har været ansat som formand hos indklagede i ca. 4 år. Klageren var en rar og flink fyr, men han bestilte ikke meget, når man vendte ryggen til ham. C sagde før udløbet af prøvetiden, at man skulle tænke sig om, men en daværende formand F sagde, at klageren ikke deltog tilstrækkeligt aktivt i arbejdet. Efter vidnets opfattelse var klageren ikke moden til at arbejde sammen med andre, og hans fysik var ikke tilstrækkelig. Vidnet har ikke deltaget i samtaler på kontoret sammen med klageren.

G har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han, der er anlægsgartnermester, pr. 1. juni 1986 overtog uddannelsesaftalen med klageren. Klageren, der er flink og høflig, er god til vedligeholdelsesarbejder, men mindre god til anlægsarbejder. Klageren kan ikke arbejde alene og selvstændigt, så sker der ikke ret meget.

Indklagede har bl.a. begrundet sin frifindelsespåstand med, at uddannelsesaftalen er ophævet den 8. april 1986 efter gensidig aftale.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter det om telefonsamtalen den 8. april 1986 mellem klageren og D forklarede finder nævnet ikke, at det er godtgjort, at der foreligger en klar utvetydig aftale mellem parterne om, at uddannelsesaftalen skulle bringes til ophør på en sådan måde, at klageren samtidig fraskrev sig retten til at kræve erstatning hos indklagede.

De oplysninger, der er forelagt nævnet om omfanget af klagerens sygdom, findes ikke - hverken alene eller i forbindelse med andre omstændigheder - at kunne berettige en ophævelse af uddannelsesaftalen.

Efter det i øvrigt oplyste finder nævnet ikke, at det er godtgjort, at der fra klagerens side foreligger en så væsentlig misligholdelse af uddannelsesforholdet, at indklagede har været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, uanset at der på visse punkter har været grundlag for berettiget kritik af hans forhold.

Idet det bemærkes, at der ikke af indklagede er gjort indsigelse mod beregning af klagerens krav, tager nævnet herefter klagerens påstand til følge.

THI BESTEMMES:

Inden 14 dage betaler indklagede, B ApS, 14.181,57 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen