Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev havde efter en samtale hos chefen uomtvisteligt råbt »dumme svin« efter denne i et lokale, hvortil der var offentlig adgang.

Eleven bortvist med rette.

Den fulde tekst

Bortvisning - Pligter - Upassende opførsel


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 16. september 1987 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 22. juni 1986 i sag nr. 6/1987: Efg-elev A mod B a/s (engroshandel - autobranchen) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 10. oktober 1967, og indklagede B a/s, x-by, blev der i juni 1985 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for handel (kontor) med uddannelsesperiode fra den 1. august 1985 til den 31. juli 1987. Den 7. oktober 1986 blev uddannelsesaftalen ophævet af indklagede. Efter klagerens opfattelse har denne ophævelse været uberettiget.

Ved klageskrift, modtaget den 4. februar 1987, har klageren ved sin faglige organisation, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale et beløb svarende til 6 måneders løn, i alt 34.884 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at klageren den 30. juni 1986 modtog følgende skriftlige advarsel:

»Da du trods gentagne advarsler stadigvæk kommer for sent på arbejde, må vi desværre bortvise dig ved yderligere gentagelser.

N.B. Fremover bedes du melde din ankomst hos C og i dennes evt. fravær hos D.«

Klageren har ved sin underskrift på dokumentet kvitteret for modtagelsen.

Den 8. august 1986 skrev indklagede følgende til Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelser:

»Efter mange mundtlige advarsler for at møde for sent på arbejde så vi os den 30. juni 1986 nødsaget til at udstede skriftlig advarsel iflg. vedlagte kopi.

Uanset ovennævnte skriftlige advarsel kom A den 24. juli 1986 45 min. for sent på grund af en arbejdskammerats bil brød sammen efter et natligt besøg i Næstved. Vi accepterede undtagelsesvis denne forsømmelse mod, at de 45 min. blev indhentet efter fyraften, hvilket er sket.

D.d. den 8. august kom A igen 15 min. for sent, idet familiens eneste vækkeur ikke var stillet rigtigt.

A's mor beklagede det skete ved personligt at møde op. Efter moderen havde forladt firmaet, kaldte jeg A ind på mit kontor for en irettesættelse, hvorunder A sagde til undertegnede: »Slap bare af lille C, du kan alligevel ikke fyre mig, prøv bare at ringe til min fagforening.« (HK).

Vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at en ansat optræder på denne måde og anmoder om omgående opløsning af ansættelsesforholdet.'

Det faglige Udvalg indkaldte parterne til møde, men - formentlig på grund af en misforståelse - mødte indklagede ikke op, hvorefter udvalget henlagde sagen.

I perioden 21. august til 22. september 1986 var klageren sygemeldt. Ved klagerens tilbagekomst blev klageren den 7. oktober 1986 kaldt ind på kontoret. Samtalen mellem parterne udviklede sig på en sådan måde, at C på et tidspunkt sagde til klageren, at han var bortvist.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han den 8. august 1986 kom ca. 15 min. for sent. Hans mor kørte ham på arbejde, da han ikke turde komme alene. Moderen talte ca. 30 min. alene med C. Da moderen var gået, blev han kaldt ind til C. Det er rigtigt, at han under samtalen fremkom med den udtalelse, som C har refereret i sin skrivelse af 8. august 1986 til Det faglige Udvalg. På dette tidspunkt havde »det hele slået klik for ham«. Da C var kommet tilbage fra ferien, blev klageren den 7. oktober 1986 kaldt til samtale på kontoret. C spurgte ham, hvad han havde fejlet under sin lange sygdomsperiode. Han svarede, at han var blevet opereret i fingeren. C sagde til ham, at han var dum og uinteresseret i sit arbejde. Klageren begyndte da at græde, hvorefter C sagde, at han var bortvist. Han har sagt til C, at C var »åndsvag« og »et dumt svin«, men det skete først, efter at han var blevet bortvist. Han har ikke løftet sin knyttede hånd mod C eller i øvrigt fremsat trusler om vold. Det er heller ikke korrekt, at han uden for kontoret skal have fremsat ringeagtsytringer eller trusler mod C. Han var i øvrigt slet ikke i stand til det på grund af gråd. Deres ordveksling uden for kontoret har kun kunnet høres af en pige. Han har siden bortvisningen haft arbejde som postarbejder.

Direktør C har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at der er ca. 17-18 personer ansat hos indklagede. Der er gennem de seneste 20 år løbende uddannet 1-2 lærlinge. Den 8. august 1986 havde han en samtale med klagerens mor af ca. 10 min. varighed. Efter denne samtale ville han på ny tilrettevise klageren, og under denne samtale kom klageren med den i skrivelsen til Det faglige Udvalg citerede udtalelse. Den 7. oktober 1986 spurgte han klageren, hvad han havde fejlet. Klageren svarede, at han havde sendt lægeattest, hvorefter klageren vendte sig for at forlade kontoret. Vidnet spurgte på ny om arten af sygdommen, hvorefter klageren fremsatte en række ukvemsord om vidnet, f.eks. »dumme svin«, »idiot« og »åndsvage stodder«. Herefter bortviste vidnet klageren. Klageren gik nu gennem ekspeditionslokalet, stadig råbende ukvemsord, men han sagde også, at han ville smække vidnet een.

Klageren er - inden yderligere forklaringer er afgivet - foreholdt C's forklaring om, hvad der passerede den 7. oktober 1986, men han har fastholdt sin forklaring.

D har under personligt møde for nævnet bl.a. forklaret, at han i ca. 1 1/2 år har været forvalter hos indklagede. Han har flere gange påtalt, at klageren mødte for sent. Klageren kunne godt være opfarende og hidsig. Ved prøvetidens udløb gik vidnet ind for, at klageren skulle fortsætte hos indklagede. Den 7. oktober 1986 overværede han, at klageren i ekspeditionslokalet råbte »dumme svin« efter C. Klageren løftede også hånden truende mod C og råbte »Du kan få raget dig et par flade« eller lignende.

Der er herudover afgivet forklaring af klagerens far, E.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter den af forvalter D afgivne forklaring findes det ubetænkeligt at forkaste klagerens forklaring, og i det hele at lægge den af direktør C afgivne forklaring om det den 7. oktober 1986 passerede til grund.

Da klageren herefter ved sin optræden har misligholdt sine forpligtelser over for indklagede på væsentlig måde ved at optræde groft provokerende over for direktør C, tager nævnet indklagedes frifindelsespåstand til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B a/s , frifindes.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen