Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En murerelev hævede sin uddannelse hos et anpartsselskab på grund af mangelfuld uddannelse. Eleven påstod sig tillagt erstatning.

Indklagede havde ikke afgivet svarskrift. Sagen udsat med henblik på afgivelse af svarskrift. I svarskriftet påstod indklagede sig tillagt udgiften til elevens erhvervelse af kørekort, erstatning for udleveret håndværktøj, samt modregning for for meget udbetalt løn fra elevens tidligere ansættelse i et andet anpartsselskab og endelig erstatning i anledning af uddannelsesforholdets afbrydelse. Lagt til grund i forbindelse med afgørelsen, at kørekort var erhvervet på foranledning af virksomheden og i dennes interesse, hvorfor eleven ikke skulle afholde udgiften hertil, at indklagedes erstatningspåstand var for sent fremsat, og derfor ikke kunne påkendes af nævnet, at modregning ikke kunne ske, da der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse. Der var enighed mellem de 2 § 3-dommere om, at det er kutyme inden for murerfaget, at eleven beholder det udleverede håndværktøj. Eleven herefter tillagt erstatning.

Den fulde tekst

Kutyme - Kørekort - Modregning - Modkrav - Svarskrift - Virksomhedsoverdragelse


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 19. juli 1988 i sag nr. 20/1987: Efg-elev A mod B ApS (bygge & anlæg - murerfaget) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, født den 19. oktober 1966, og B ApS, blev i 1984 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for bygge & anlæg (murerfaget) med uddannelsesperiode fra den 15. oktober 1984 til den 6. juli 1987. I juli 1985 blev der oprettet et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorefter aftalen med virkning fra 1. januar 1985 fortsatte mellem klageren og indklagede, B ApS. Den 10. april 1986 ophørte uddannelsesforholdet.

Ved klageskriftet af 1. september 1987 har klageren ved sin faglige organisation, Murerforbundet i Danmark, indbragt sagen for nævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 16.390,09 kr. på grund af for lidt udbetalt løn i perioden 1. januar 1985 til 1. april 1986.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Indklagede har givet personligt møde for nævnet, men havde på dette tidspunkt endnu ikke afgivet svarskrift. Sagen blev på dette møde udsat til afgivelse af svarskrift og et nyt møde i nævnet. Indklagede har herefter afgivet svarskrift, men trods lovlig indvarsling ikke på ny givet møde for nævnet.

Det fremgår af indstævntes svarskrift, at han fremsætter modkrav på 4.450,00 kr. vedrørende udlæg til kørekort. Herudover fremsætter han erstatningskrav i anledning af, at klageren har afbrudt uddannelsesforholdet og erstatningskrav i anledning af, at klageren har beholdt udleveret værktøj. Desuden anfægter indklagede den timeopgørelse, der ligger til grund for klagerens krav. Endelig gør indklagede gældende, at han har et modkrav i anledning af, at klageren i 1984 fra B ApS har udbetalt en væsentligt højere løn end den overenskomstmæssige.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet forklaret, at han ikke havde noget ønske om at erhverve kørekort. Han fik uden nærmere kommentarer at vide af indklagede, at han skulle starte undervisningen. Han afbrød uddannelsesforholdet på grund af dårlig uddannelse. Det er korrekt, at han har beholdt udleverede håndværktøj, men det gør alle efg-elever. Den af indklagede udfærdigede timeopgørelse er ikke korrekt. Det er rigtigt, at han iflg. arbejdsgiverens oplysninger til skattevæsenet i 1984 har fået udbetalt et større beløb, end han havde krav på.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Da det må lægges til grund, at klageren har erhvervet kørekort på indklagedes initiativ og i hans interesse, findes indklagede ikke uden særlig aftale at kunne kræve udgiften betalt af klageren.

Indklagedes krav om erstatning i anledning af uddannelsesforholdets afbrydelse er første gang fremsat i indklagedes svarskrift, selv om indklagede allerede ved skrivelse af 24. juni 1986 fra Murerfagets Fællesudvalg er gjort opmærksom på, at klageren ønskede uddannelsesforholdet ophævet. På denne baggrund finder nævnet, at kravet om erstatning er fremsat så sent, at det ikke kan tages under påkendelse.

Det er af faget oplyst, at der inden for murerfaget foreligger kutyme for, at en efg-elev kan beholde det håndværktøj til personligt brug, som bliver udleveret af virksomheden, således at indklagede ikke kan kræve betaling herfor.

Da indklagede ikke ved fremlæggelse af timesedler eller lignende har dokumenteret, at den af klageren fremlagte timeopgørelse er forkert, lægger nævnet klagerens opgørelse til grund ved sagens afgørelse.

Det fremgår af et af nævnet rekvireret stiftelsesdokument af 19. december 1984 for »B ApS«, at selskabet er stiftet ved kontant indbetaling af 80.000 kr., og at der ikke ved stiftelsen er overtaget nogen bestående virksomhed. Herefter finder nævnet, at indklagede, der først indtrådte uddannelsesaftalen pr. 1. januar 1985, ikke kan bringe for meget udbetalt løn i 1984 til modregning over for klageren.

Herefter tager nævnet klagerens påstand til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede B ApS betaler inden 14 dage 16.390,09 kr. til klageren, efg-elev A.

Officielle noter

Ingen