Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Da det fremgik af uddannelsesreglerne for automekanikeruddannelsen, at virksomheden afholder udgiften til 10 timers køreundervisning, og da det fremgik af et protokollat mellem Jernets Arbejdsgiverforening og Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, at det er virksomheden, der godtgør elevens udgifter til transport til skolen, blev indklagede, der i øvrigt ikke havde givet møde, pålagt at refundere eleven udgifterne til transport og køretimer.

Den fulde tekst

Kørekort - Uddannelsesregler - Overenskomst


Udskrift af protokol til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 23. november 1988 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 22. november 1988 i sag nr. 2/1988: Efg-elev A mod Firmaet B v/C afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren A, adr. x-by, født den 11. december 1967, og indklagede B v/C, adr. x-by, blev der i juni 1986 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jern og metal (automekaniker) med uddannelsesperiode fra den 1. juli 1986 til 30. juni 1989.

Indklagede har nægtet at betale klageren udgifter til kørekort og klagerens transportudgifter under skoleopholdene.

Ved klageskrift af 22. februar 1988 har klageren, ved sin faglige organisation Dansk Metalarbejderforbund, indbragt sagen for nævnet, med påstand om, at indklagede betaler klageren udgiften vedr. erhvervelsen af kørekort og transportudgifter til teknisk skole.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har skønt lovligt varslet ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

Af uddannelsesreglerne for automekanikeruddannelsen fremgår, at virksomheden skal betale udgifterne til elevens erhvervelse af førerbevis, herunder indtil 10 timers køreundervisning.

Af protokollat om befordringsgodtgørelse for lærlinge og efg-lærlinge af 3. juli 1986 indgået mellem Jernets Arbejdsgiverforening og Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark fremgår, at virksomheden godtgør lærlingens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Det bemærkes herved, at klageren har været på skoleophold i henholdsvis 1 1/2 og 2 1/2 måned på Teknisk skole i Lyngby.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet fremlagt en opgørelse over udgifterne til erhvervelse af kørekort, herunder 10 køretimer af 190 kr. De samlede udgifter er opgjort til 3.685 kr.

Klageren har oplyst, at han under sine skoleophold har købt net-kort til HT for i alt 5 måneder af 385 kr. og således i alt betalt 1.925 kr.

Klageren har herefter ændret sin påstand, således at indklagede tilpligtes at betale disse beløb.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Da indklagede er forpligtet til at betale klagerens udgifter til erhvervelse af kørekort og hans transportudgifter under skoleopholdet, og da nævnet finder at kunne lægge klagerens opgørelse over disse udgifter til grund, tager Tvistighedsnævnet klagerens påstand til følge.

THI BESTEMMES:

Inden 14 dage betaler indklagede B v/C kr. 5.610,- til efg-elev A.

Hver part bærer sine omkostninger.

Officielle noter

Ingen