Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev blev opsagt, efter at virksomheden hos elevens fagforening havde fået oplyst, at prøvetiden var 6 måneder. Selv om indklagede havde fået urigtige oplysninger om prøvetidens længde, fandt nævnet, at risikoen herfor påhvilede indklagede. Eleven derfor tillagt erstatning for uberettiget bortvisning.

Den fulde tekst

Prøvetid - Retsvildfarelse - Ophævelse - Erstatning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 3. januar 1989 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 11. oktober 1988 i sag nr. 3/1988: Efg-elev A mod B A/S afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 11. juli 1969, og indklagede, B A/S, adr. y-by, blev der den 29. august 1987 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for levnedsmidler - butiksslagter med uddannelsesperiode fra den 1. august 1987 til den 31. juli 1990. Den 30. december 1987 ophævede indklagede uddannelsesaftalen. På »Meddelse til arbejdsformidlingen om ophævelse af uddannelsesaftale« er der ved »X« angivet, at aftalen er ophævet i prøvetiden.

Ved klageskrift af 4. juli 1988 har klageren indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 80.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det er for nævnet oplyst, at indklagede på grund af utilfredshed med klageren rettede henvendelse til Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet, der telefonisk oplyste, at prøvetiden for uddannelsesaftaler for efg-elever er 6 måneder. Derfor har indklagede troet, at ophævelsen var lovlig.

Klageren var i tiden 1. januar 1988 til 29. februar 1988 arbejdsløs, men fik den 1. marts 1988 ansættelse hos en slagter. Pr. 1. januar 1989 påbegynder hun en ny uddannelsesaftale hos en slagter som viktualieassistent.

På indklagedes foranledning er klageren blevet tilbudt en uddannelsesaftale i z-by. Dette tilbud kunne klageren ikke acceptere, da z-by ligger ca. 100 km fra hendes bopæl.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Uanset at indklagede har modtaget urigtig oplysning om prøvetidens længde, findes risikoen for, at der er indtrådt en vildfarelse herom, at måtte påhvile indklagede.

Efter det om parternes forhold oplyste finder nævnet herefter, at indklagede bør betale en godtgørelse på 20.000 kr. til klageren for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B A/S, betaler inden 14 dage 20.000 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen