Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev havde en fredag købt 37 koteletter, men ikke ladet disse registrere efter forskrifterne for personalekøb. Mandag morgen oplyste hun på spørgsmål fra virksomhedens daglige leder, at koteletterne var betalt, hvilket hun vidste var urigtigt. Hun blev derefter bortvist. Bortvisningen sket med rette.

Den fulde tekst

Bortvisning - Tillidsforhold


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er der den 11. oktober 1988 i sag nr. 15/1988: Efg-elev A mod B (Bb, adr., x-by) (butiksfaget - supermarked) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, adr., x-by, født den 24. november 1967, og indklagede B (Bb, adr., x-by), blev der den 23. juni 1986 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for butiksfaget - supermarked med uddannelsesperiode fra den 1. juli 1986 til den 30. juni 1988. Den 8. december 1987 blev klageren bortvist af indklagede med den begrundelse, at reglerne for personaleindkøb var overtrådt.

Ved klageskrift har klageren ved sin faglige organisation Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning på 44.385 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at klageren havde bestilt 37 koteletter hos slagteren på virksomheden, adr., x-by, til udlevering fredag den 4. december 1987. Hun fik fredag aften kort før lukketid koteletterne udleveret af slagteren. Sammen med nogle æbleskiver, som hun skulle opbevare i sin fryser for en medansat, anbragte hun koteletterne i en kundevogn, hvorpå hun lagde en seddel til bydrengen om, at varerne skulle sendes ud til hende, hvilket skete samme aften. Hun foretog sig intet for at få indkøbet noteret som personalekøb.

Om lørdagen, hvor hun havde fridag, var hun med sin ven på indkøb hos indklagede i anledning af den fest, hun skulle afholde samme aften. Mandag morgen blev hun kaldt ind på brugsuddelerens kontor. Uddeleren omtalte, at hun havde købt koteletter om fredagen. Hertil bemærkede hun straks, at hun havde betalt dem, hvilket uddeleren bestred. Herefter gik klageren - forgæves - ud for at finde beviset herfor i sin skuffe. Hun kom tilbage og forklarede, at hun i skyndingen havde glemt at få købet noteret. Den 8. december 1987 blev der afholdt et møde med deltagelse af klageren og indklagedes interne revision. Klageren underskrev på dette møde følgende erklæring:

»Undertegnede butikselev A, der er ansat i Bb, x-by, erklærer herved over for B INTERN REVISION - at jeg for ca. 14 dage siden købte ca. 40 koteletter, idet min ven og jeg skulle holde fest. Varerne blev bestilt hos slagteren C - og kostede ca. 250 kr.

- at jeg i fredags (d. 4.12) på ny skulle bruge koteletter og bestilte 37 koteletter hos C, der udskar dem, vejede dem og satte etikette på den film, hvori de var pakket. De kostede ca. 210,-/220,- kr. Da det blev fyraften, tog han dem til mig fra kølerummet.

- at jeg modtog koteletterne fra C, og da jeg denne dag ikke havde plads til dem på min cykel (se senere), så tog jeg dem i kundevognen og kørte dem ud til lageret, idet jeg skrev en seddel »A«-mrk. til bydrengen, som kørte dem hjem, stillede dem i carporten, hvorfra jeg tog dem, da jeg kom hjem ca. 19.15.

- at jeg havde travlt og glemte alt om betalingen af koteletterne, indtil uddeleren mandag morgen tog mig ind på kontoret og gjorde mig opmærksom på den manglende betaling - at jeg da blev febrilsk og chokeret og svarede, at jeg havde betalt koteletterne, også selv om jeg vidste, at jeg ikke havde, og for at understrege dette gav jeg mig til at lede efter bonen. Selvfølgelig forgæves.

- at jeg efter samtalen fik at vide, at jeg måtte holde fri - at jeg har hørt fra medarbejderside, at jeg skulle have tilstået »det hele«, men det passer ikke, da der var tale om en forglemmelse.

- at det er korrekt, at jeg handlede ind i butikken lørdag den 5.12

- og at jeg dermed har haft lejlighed til at betale (hhv. komme i tanke om sagen) fredag i butikken/lørdag, da jeg handlede på min fridag og mandag morgen, - men jeg havde glemt det.

- at årsagen til, at jeg ikke selv tog koteletterne med mig hjem, var, at jeg af butiksassistent D var blevet bedt om at tage 6 poser æbleskiver med hjem for hende i min fryser - for at hun senere kunne hente dem. Hun meddelte, at hun selv ville skrive dem i sin bog....'

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at en rimelig reaktion på hendes undladelse af at overholde reglerne for personaleindkøb ville have været en advarsel. Hun har ikke tidligere modtaget advarsler eller henstillinger, og bortvisningen er derfor en urimelig reaktion, når man tillige tager beløbets ringe størrelse - ca. 220 kr. i betragtning. Hertil kommer, at det er oplyst, at klageren har foretaget betydelige indkøb hos indklagede, hvor hun har overholdt reglerne for personalekøb.

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at klageren har modtaget grundig instruktion i reglerne for personalekøb. Efter hendes forklaring må det lægges til grund, at hun har forsøgt at tilegne sig koteletterne uden betaling. Hun har haft rig lejlighed til at komme i tanke om den manglende betaling både lørdag og mandag ved arbejdstids begyndelse. Derfor har det været en berettiget reaktion at bortvise hende.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Uanset hvorledes klagerens erhvervelse af koteletterne måtte kunne bedømmes, findes hun ved over for brugsuddeleren bevidst urigtigt at påstå, at hun havde overholdt reglerne om personalekøb at have udvist en sådan adfærd, at indklagede ikke med nogen føje fremover kan have den nødvendige tillid til hende.

Herefter finder nævnet, at indklagede har været berettiget til at bortvise klageren som sket.

Nævnet tager på denne baggrund indklagedes frifindelsespåstand til følge.

THI BESTEMMES:

Indklagede B (Bb, adr, x-by) frifindes for den af klageren, efg-elev A, nedlagte påstand.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen